SKAL:in lausunto henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2-raja-arvoiksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2-raja-arvoiksi) U 67/2017 vp. Valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, joka esittää lausuntonaan seuraavaa.

Komissio esittää, että EU:n tasolla CO2-päästötavoitteita eli autovalmistajakohtaisia raja-arvoja kiristettäisiin niin, että ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2025 kokonaisuudessaan tavoitetta alennetaan 15 prosentilla ja toisessa vaiheessa vuonna 2030 vastaavasti 30 prosentilla verrattuna jo aikaisemmin asetettuihin vuoden 2020 raja-arvoihin. Henkilöautoille on aikaisemmassa asetuksessa asetettu raja-arvoksi vuodelle 2020 95 g CO2/km ja pakettiautoille 147 g CO2/km.

Päästöjen vähentäminen on tärkeää ja sen vuoksi vaatimuksia tarvitaan. SKAL kuitenkin katsoo, että pakettiautojen hinnat eivät saa liikaa nousta vaadittujen raja-arvojen takia. Erityisesti tulisi pakettiautojen osalta vielä paremmin huomioida kuljetusten tehokkuus. Mikäli asetuksen raja-arvovaatimukset ohjaavat valmistajia suosimaan pienempiä pakettiautoja tai varsinkin nostamaan enemmän isompien pakettiautojen hintoja, haluttu hiilidioksidipäästävähennys ei toteudu. Vaatimus ohjaa käyttämään pienempää kalustoa tavarankuljetuksissa ja tällöin ajetaan sama tavaramäärä useammalla pienellä pakettiautolla yhden suuremman sijasta ja kokonaispäästöt lisääntyvät.

Kirjelmässä todetaan myös, että Suomen energia- ja ilmastostrategian mukaan tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Oikeudenmukainen ja kestävä tapa päästöjen vähentämiseen olisi jakaa komission ehdotuksen mukainen 39 %:n vähennystavoite tasapuolisesti kaikkien päästökaupan ulkopuolisten sektorien kesken. Suunnitelman mukaisessa taakanjaossa liikennesektori joutuu kantamaan muita sektoreita raskaamman taakan.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                     Ari Herralatoimitusjohtaja                   johtava asiantuntija