Selvitys: Toimiva logistiikan tietoympäristö lisää kuljetusten sujuvuutta

Logistiikan digitalisaatiossa keskeistä on olemassa olevan kansallisen tietoympäristön kehittäminen osana liikenteen EU-laajuista data-avaruuskehitystyötä, selviää liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä logistiikan tietoympäristöjä koskevasta selvityksestä. Kehittämiseen tulee kytkeä kiinteästi viranomaisten ylläpitämien datavarantojen ja viranomaisasioinnissa kertyvän tiedon saatavuus ja hyödyntäminen

Logistiikan tietoympäristöjen rakentuminen -selvityksessä kuvataan logistiikan tietoympäristöjen nykytilaa ja tiedonjakamisen ekosysteemiä Suomessa. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu niitä vaikutuksia, joita logistiikan tietoympäristön kehittäminen ja ekosysteemissä tapahtuva tiedonjako synnyttää. Ekosysteemin osalta selvityksessä avataan myös sen tavoitteita, osa-alueita ja vastuita sekä kehitystarpeita.

Logistiikan tietoympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu tiedonjakoa koskevasta sääntelystä, viranomaistoiminnasta ja alan toimijoiden käytettävissä olevista teknologioista ja toimintatavoista.

Ekosysteemillä tarkoitetaan yritysten ja yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden välisiä keskinäisriippuvaisuuteen perustuvia verkostoja, joilla on yhteinen tavoite. Keskeistä ekosysteemin muodostumiselle on, että se tarjoaa kaikille mukana oleville mahdollisuuden arvonluontiin, vaikka sillä olisikin myös näkyvä veturitoimija.

Data-avaruudella puolestaan tarkoitetaan toimijoiden ja järjestelmien yhteentoimivaa verkostoa, joka on luotu datan jakamista varten ja toimii EU-laajuisesti yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen pohjalta. 

Tietoympäristön hyötynä kuljetusten ennakoitavuus ja resurssien tehokkaampi käyttö

Tehokas tietoympäristö tarjoaa valmiudet yhdistää yritysten ja viranomaisten omia järjestelmiä ulkoisten rajapintojen kautta toisiin järjestelmiin ja palveluntarjoajiin. Tämä edellyttää, että viranomaiset ja yritykset avaavat omaa dataansa saataville ja, että data otetaan käyttöön. Erityisesti selvityksessä painotetaan viranomaisten tietovarannoissa olevan ja viranomaisasioinnissa syntyvän tiedon hyödyntämistä.

Logistiikan tietoympäristön muodostamiseksi on varmistettava yhteentoimiva tiedon saatavuus, hallinta ja hyödyntäminen koko toimitusketjulla ja eri logistiikka toimijoiden kesken. Tiedon on oltava läpinäkyvää ja tiedonkulun reaaliaikaista, jotta toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja ennakoida. Näin liikenneverkkoja, kuljetuskapasiteettia ja -resursseja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Selvityksessä listataan myös logistiikan tiedonjakamisen ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton pullonkauloja, joita on vaikea ratkaista markkinaehtoisesti ilman yhteisesti sovittuja kehittämistoimia. Tiedonvaihdon ekosysteemiä tulisikin rakentaa kokeillen ja pienin askelin, jotta muutosten vaikutukset ja hyödyt voidaan todentaa ekosysteemin toimijoille.

Digitalisaatiolla kohti kestävämpää logistiikkaa

Selvitys on yksi valtioneuvoston logistiikan digitalisaatiota koskevan periaatepäätöksen toimenpiteistä ja toimii taustamateriaalina logistiikan digitalisaation kehittämistyössä.

Periaatepäätöksen visiona on, että infrastruktuuri, logistiikka ja tieto muodostavat toimivan kokonaisuuden kuljetuskäytävillä ja, että Suomi on digitalisaatiolla siirretty kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa.

Logistiikan tietoympäristön rakentuminen -selvitys oli käsittelyssä liikenne- ja viestintäministeriön Logistiikan digitalisaatiofoorumissa 30.11.2021 ja on nyt julkaistu myös valtioneuvoston hankeikkunassa. Selvityksen liikenne- ja viestintäministeriölle teki Ramboll CM Oy.

Lisätietoja:Essi Teljo, ylitarkastaja, p. 050 328 0398, essi.teljo@gov.fiMaria Rautavirta, yksikön johtaja, p. 040 718 5975, maria.rautavirta@gov.fi, Twitter: @mrautavirta

Muualla palvelussa:Tiedote 25.8.2021: Logistiikan digitalisaation foorumi varmistamaan Suomen kärkiasema logistiikan digitalisaatiossaTiedote 27.5.2021: Valtioneuvoston periaatepäätös: Logistiikan digitalisaatiolla tehokkuutta ja kestävyyttä kuljetuksiin

Muualla verkossa:Valtioneuvoston hankeikkuna: Selvitys: Logistiikan tietoympäristön rakentuminenValtioneuvoston hankeikkuna: Logistiikan digitalisaatiostrategia (LVM035:00/2019)Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot: Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiostaValtioneuvosto, julkaisut: Logistiikan digitalisaatiostrategia: Kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa digitalisaatiolla (LVM:n julkaisuja 2020:13)Valtioneuvosto, julkaisut: Logistiikan digitalisaation ilmastovaikutuksia koskeva selvitys (LVM:n julkaisuja 2020:8)