Rekkaletkoja, automaattibusseja ja tiedonjakoa – useita digitalisaatio- ja automaatiokokeiluja vauhdissa

Liikenteen digitalisaatio- ja automaatiokokeilut mahdollistavat erilaisten kehitysideoiden kokeilut aidoissa toimintaympäristöissä, mutta niiden avulla tuotetaan myös arvokasta tietoa päätöksentekoa ja tulevaisuuden liikennettä varten. Lähiaikoina on testattu puoliautomaattisia rekkaletkoja, jaettu ajantasaista liikenteen häiriötietoa, työstetty laivojen satamakäynteihin liittyvää aikatietoa ja liikkuupa Helsingin Pasilassa parhaillaan myös automaattibussi ja pari muutakin automaattiautoa.

Liikenteen automaatiokokeiluiden tarkoituksena on kehittää käyttäjälähtöisiä palveluita ja ratkaisuja, jotka helpottaisivat ja sujuvoittaisivat arkea. Kokeiluista saatavat käytännön kokemukset tarjoavat ensi käden tietoa siitä, miten liikenteen digitalisaatio ja automaatio voivat hyödyttää yhteiskuntaa ja elinkeinoelämää.

Kokeilutuloksista oppiminen on erittäin tärkeää, kun varaudutaan tulevaisuuden liikennetarpeisiin ja palveluihin. Kokeiluissa saatua tietoa voidaan hyödyntää niin päätöksenteossa kuin kansallisessa ja kansainvälisessäkin yhteistyössä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on mukana useissa automatisaatiota ja digitalisaatiota kokeilevissa hankkeissa.

”Tuemme ja osallistumme mielellämme innovatiivisiin kokeiluihin, joilla on mahdollisuus luoda uusia toimintamalleja ja palveluita alati muuttuvaan yhteiskuntaamme. Hyvät ideat on mahdollista jakaa myös laajemmalle ja monet kokeiluprojekteista ovat jo luonnostaan kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäviä”, kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Automaattiajamisen vaatimusten sparrailua ja konkreettista koekilpien myöntämistä

FABULOS-projektissa kolme etäohjattua automaattiajoneuvoa liikkuu normaalin liikenteen mukana Helsingin Pasilassa. Traficom on ollut mukana sparraamassa kokeilun vaatimuksia ja myöntänyt kokeilun mahdollistavat koekilvet.

”Traficomin rooli automaattiajamisen testaamisessa on mahdollistaa uuden teknologian käyttömahdollisuus julkisessa liikenteessä liikenneturvallisuutta unohtamatta sekä tuottaa uutta tietoa automaattiajamisesta ja sen vaikutuksista”, toteaa johtava asiantuntija Reijo Jälkö.

Eri tahot yhteen ajankohtaisen liikennetiedon jakamisessa

Tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon keräämistä ja jakamista testaavassa kokeilussa on tarkoitus helpottaa liikenteessä liikkuvien arkea, parantaa turvallisuutta ja sujuvuutta ottamalla laajemmin käyttöön tieliikenteeseen liittyviä tietoja.

”Tarkoituksenamme oli tuoda eri palveluntarjoajat yhteen kokeilun avulla. Esittelimmekin juuri kokeilussa mukana olevien kolmeen yritysryhmittymään kuuluvien 18 palveluntarjoajan palveluita ja niiden välistä tiedonvaihtoa suomalaisille, pohjoismaisille ja eurooppalaisille asiantuntijoille sekä päättäjille”, sanoo ylitarkastaja Michaela Sannholm.

Tieliikenteen olosuhde- ja häiriötiedon jakamista testaavaan kokeiluun voi tutustua myös hankkeen videolla. Kokeilun vaikutusarviot niin palveluiden käyttäjien hyväksynnän, teknisen toimivuuden, ekosysteemien kuin liiketoimintamallien ja yhteiskuntataloudellisuuden näkökulmasta valmistuvat vuoden lopussa.

Yhteistyötä merilogistiikan ajantasaisesti päivittyvän aikatiedon eteen

Merenkulun toimijoista koostuvan Aikatieto-ryhmä  pilotoi laivojen satamakäynteihin liittyvän aikatiedon nykyistä  ajantasaisempaa tuottamista ja jakamista  VTS Finlandin toteuttaman yhteiskäyttöisen rajapinnan avulla. Aikatiedon jakamisen hallintamallia ja siihen liittyviä motivaatiotekijöitä selvitellään myös parhaillaan opinnäytetyössä. Vankkaan keskinäiseen yhteistyöhön nojaavan ryhmän vetäjänä on toiminut Traficom. Mukana aikatietotyössä on noin 30 organisaatiota.

”Tällä hetkellä merilogistiikan toimijoiden tarvitsema aikatieto on hajallaan eikä laadullisesti kaikilta osin vastaa tarvetta. Tarkoituksenamme on selvittää, millainen malli toimii suomalaisissa olosuhteissa”, kertoo kehityspäällikkö Katariina Kalatie.

Ymmärryksen lisääminen raskaan liikenteen automaation hyödyistä

Platooning Finland -hankkeessa  tutkittiin raskaan liikenteen puoliautomaattisen letka-ajamisen mahdollisuuksia, edellytyksiä ja vaikutuksia Suomessa. Traficom oli mukana viranomaispuolen edustajana hankkeessa, joka on osa Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -rahoitettua yhteispohjoismaista NordicWay2-hanketta.

”Rekkojen letka-ajamisen kokeiluilla on mahdollista lisätä ymmärrystä siitä, miten raskaan liikenteen digitalisaatiolla ja automaatiolla voidaan edistää entistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuljetuksia”, toteaa päällikkö Eetu Pilli-Sihvola.

Lisätietoja:

Verkottunut ja automatisoitunut liikenne

päällikkö Eetu Pilli-Sihvola, p. 029 534 5572, eetu.pilli-sihvola(at)traficom.fi, Twitterissä @EPilliSihvola

erityisasiantuntija Alina Koskela, p. 046 921 9460, alina.koskela(at)traficom.fi, Twitterissä @alina_koskela

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Traficom tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä tietyt osat Liikennevirastosta yhdistyivät vuoden 2019 alussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.

www.traficom.fi @TraficomFinland