Raskaan liikenteen kaluston asetusmuutos

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu asetusehdotusta (LVM/145/03/2018), jolla sallittaisiin nykyistä pidempien ajoneuvoyhdistelmien käyttö tieliikenteessä. Yhdistelmien suurin sallittu mitta kasvatettaisiin 34,50 metriin kun se nykyisin on 25,25 metriä.

Asetusmuutos siirtyy myöhäisempään ajankohtaan.

Trafin poikkeuslupakäsittely

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 52 §:ssä säädetyin perustein ajoneuvo ja ajoneuvoyhdistelmä voidaan Trafin myöntämällä poikkeusluvalla hyväksyä otettavaksi käyttöön massoja ja mittoja koskevista säännöksistä poiketen.

Poikkeuslupa voidaan myöntää, jos se on tarpeen uuden tekniikan kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Edellytyksenä on lisäksi, että poikkeuksen myöntäminen ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua. Poikkeus voidaan myöntää määräaikaisena ja siihen voidaan liittää ehtoja.

Trafi huomioi poikkeuslupakäsittelyssä, että asetusluonnoksen tekniset vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä voitaisiin kokeilla yleisesti tieliikenteessä kuljetusketjussa jo ennen asetusmuutosten mahdollista voimaantuloa ja siten viimeistellä uuden tekniikan kokeilua ja tuotekehitystä.

Ohjeet poikkeusluvan hakemiseen löytyvät Trafin verkkosivulta.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Esa Aaltonen, Trafi, p. 029 5347 132tarkastaja Petteri Hietala, Trafi, p. 029 5345 522 (poikkeuslupahakemusten käsittely)