Puhtaiden ajoneuvojen ja kuljetuspalvelujen hankintalainsäädännön valmistelu käynnistyy

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on asettanut työryhmän valmistelemaan EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa.

Työryhmän tehtävänä on käsitellä direktiivin edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. Työryhmä arvioi eri vaihtoehtoja kansallisen lainsäädännön toteuttamisesta ottaen huomioon maantieteelliset eroavaisuudet sekä kustannustehokkuuden.

Työryhmän toimikausi on 8.11.2019 – 31.8.2020.

Direktiivin tarkoituksena on edistää puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin hankkimissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalveluissa. Tällä kasvatettaisiin nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää.

Direktiiviin soveltamisalaan kuuluvat tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostaminen ja vuokraaminen, maanteiden henkilöliikennettä koskevat julkiset palveluhankinnat sekä tietyt liikenne- ja kuljetuspalvelut (esimerkiksi jätteiden keruu ja postikuljetukset). Vaatimuksia sovelletaan ainoastaan uusiin hankinta- ja palvelusopimuksiin, jotka ylittävät hankintalainsäädännön kynnysarvot.

Direktiivi ei koske kaukoliikenteessä ja tilausliikenteessä käytettäviä linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja sekä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Lisäksi jäsenvaltio voi vapauttaa eräät ajoneuvot direktiivissä säädetyistä vaatimuksista. Näihin kuuluvat esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot sekä rakennustyömaiden ajoneuvot.

Työryhmässä laaja edustus

Työryhmässä ovat mukana seuraavat tahot:

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry, Autoalan keskusliitto sekä Autotuojat ja –teollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Hansel Oy, HSL, Jätehuoltoyhdistys ry, Kansaneläkelaitos, Kuntaliitto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikennevirta Oy, Neot Oy, Neste Oyj, Parkkisähkö, Posti Group Oyj, SKAL ry, St 1 Oy, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Huolinta ja Logistiikkaliitto ry, Suomen kaasuyhdistys ry, Suomen Paikallisliikenneliitto ry, Suomen yrittäjät, Taksiliitto, Teknologiateollisuus ry (Sähköinen liikenne –toimialaryhmä), työ- ja elinkeinoministeriö, UPM Biorefining, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö.

Työryhmään pyydettiin edustajaa myös Fortum Oyj:ltä, Gasum Oyj:ltä, Invalidiliitolta, Linja-autoliitolta, Luonnonsuojeluliitolta ja Plugit Finland Oy:ltä.

Työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää toimikauden aikana.

Lisätietoja:yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. +358 50 382 7101, paivi.antikainen@lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainenerityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, p. +358 50 309 9189, eleonoora.eilitta@lvm.fi, Twitter @EleonooraE

www.lvm.fi/yhteystiedot

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissäwww.facebook.com/lvmfiwww.twitter.com/lvmfi