Poliisi aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, selvitettävänä yhden viraston malli

Tänään julkistetussa valtion talousarvioesityksessä poliisille on myönnetty 807,9 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna käyttö on arviolta 838 miljoonaa. Sitä seuraavien vuosien rahoituskehys on edelleen laskeva.

– Välitön arvioni nyt julkistetusta budjettipäätöksestä on se, että ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200-250 henkilötyövuodella ja olemme pakotettuja käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja mitä todennäköisimmin vähennetään. 

– Poliisin suurin kustannuserä eli henkilöstömäärä on sopeutettava pysyvän määrärahan määrittämälle tasolle, jotta poliisiksi koulutettavien määrä voidaan suunnitella pitkäjänteisesti. 

– Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset näkyvät vasta kolmen vuoden päästä, joten ensi vuonna poliiseja jäänee työttömäksi, hän toteaa.

”Poliittiset päätökset toteutetaan tinkimättä”

Poliisin sopeuttamissuunnittelun lähtökohtana ovat hallitusohjelman painotukset ja talousarvion kohdennukset sekä poliisin strategia ja arvot, kuten palveluperiaate, oikeudenmukaisuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Kolehmainen vakuuttaa, että poliittiset päätökset toteutetaan tinkimättä, ja ensi vuodelle kohdennettu lisärahoitus muun muassa harva-alueiden näkyvyyteen ja ihmiskaupan torjuntaan toteutetaan täysimääräisesti. 

– Poliisin strategian mukaisesti pyrimme priorisoimaan erityisesti kiireelliset hälytyspalvelut, rikosten ja häiriöiden estämisen ennalta sekä vakavimpien rikosten torjunnan. Valvonnasta – liikennevalvonta mukaan lukien – joutunemme tinkimään, Kolehmainen toteaa.

Kaikki toiminnot ja yksiköt arvioidaan

Poliisien määrää on pystytty nostamaan kuluvana vuonna hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tämä oli mahdollista viime vuodelta siirtyneen 33 miljoonan euron määrärahan ja kuluvan vuoden 6,7 miljoonan euron lisätalousarvion ansiosta. 

Ensi vuodelle siirtyvää erää ei ole juurikaan jäämässä. Lisäksi kustannusten kasvu jatkuu. Poliisin sopeuttamistyöryhmän puheenjohtaja, hallintojohtaja Anne Aaltosen mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa suunnitellaan ne keinot, joiden avulla talous tasapainotetaan. 

– Tarkastelussa ovat esimerkiksi määräaikaiset virkasuhteet ja poistumien kautta vapautuvat virat sekä kaikki muut mahdolliset säästökohteet. Lomautukset ja irtisanomiset ovat viimesijaisia keinoja. 

Nopeita säästöjä yritetään hakea muun muassa ajoneuvo-, varuste- ja polttoainehankinnoista. Hiilijalanjäljen pienentämisen tiekartan mukaisia toimenpiteitä jatketaan niiltä osin, kun niistä ei tule lisäkustannuksia. Ensi vuoden tavoitteisiin päästään vielä ilman poliisin autokaluston sähköistämistä. Tietojärjestelmiin liittyvistä palvelusopimuksista ei saada juurikaan välittömiä säästöjä. 

Sopeuttamisen haitat pyritään minimoimaan

Sopeuttamisen vaikutukset pyritään arvioimaan ja niiden haitat minimoimaan. Seurattavia asioita ovat muun muassa avunsaanti kiireellisissä tilanteissa, läsnäolo ja ennalta estävä valvonta, rikosten tutkinta-ajat ja selvitysprosentit, reagointikyky yllättäviin tilanteisiin, kyky antaa virka-apua ja henkilöstön työhyvinvointi.

Pitkän tähtäimen toimenpiteenä käynnistetään muun muassa esiselvitys yhden viraston mallista. Tähän on jo menty esimerkiksi naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa.

Lisäksi arvioidaan nykyinen toimipisteverkosto ja toimitilat sekä poliisilla olevat muut kuin lakisääteiset tehtävät. Esimerkiksi nk. rauhallisten päihtyneiden kuljetus ja majoittaminen kuuluvat kuntien vastuulle ja poliisi voisi laskuttaa niihin liittyvistä virka-aputehtävistä. Tulojen osalta selvitetään myös lupavalvonnan maksullisuus. 

– Yksityiskohdat täsmentyvät suunnittelun edetessä ja valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei ole juuri nyt saatavilla.

Aaltonen korostaa, että sopeuttamistoimissa korostuu työnantajan vastuu henkilöstön työhyvinvoinnista. 

– Sopeuttaminen toteutetaan hallitusti ja poliisin arvojen mukaisesti hyvää ja oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Tehtäviä priorisoidaan, osaamista vahvistetaan ja kuormittumiseen puututaan ennakoivasti. 

– Pyrimme suunnittelussa äärimmäiseen avoimuuteen ja vuoropuheluun sidosryhmien ja oman henkilöstömme kanssa, hän lupaa. 

Lisätietoja:Sopeuttamissuunnittelun osalta hallintojohtaja Anne Aaltonen, puh. 0295 481 840.Yhteistoimintaneuvotteluiden osalta neuvottelupäällikkö Minna Gråsten, puh. 0295 481 660.Haastattelupyynnön voi välittää myös Poliisihallituksen medianumeroon, puh.  050 399 9039.