Parlamentaarinen työryhmä ohjaamaan kansallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen työryhmän kehittämään menetelmän, jolla 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan ja päivitetään hallituskausittain parlamentaarisessa ohjauksessa. Työryhmän toimikausi päättyy 30. marraskuuta 2018.

Parlamentaarisen työryhmän työ täydentää valmisteilla olevassa liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevassa laissa säädettäviä yleisiä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista koskevia menettelyjä.

Parlamentaarisen työn tulokset toimitetaan eduskunnalle selontekona. Seuraavalla hallituskaudella valmistellaan parlamentaarisessa ohjauksessa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Työryhmässä on kaksi edustajaa jokaisesta kolmesta suurimmasta eduskuntaryhmästä ja yksi edustaja muista eduskuntaryhmistä. Työryhmään nimetään pysyvä asiantuntija liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä sekä Liikennevirastosta. Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioinut työryhmä linjasi loppuraportissaan 28.2.2018 valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuva ja yhteistyöhön perustuva prosessi, jossa tarkastellaan liikennejärjestelmän tilaa ja kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti kaikkien liikennemuotojen osalta. Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään nykyisin valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä kaupunkiseuduilla ja kunnissa.

Lisätietoja

johtaja Sabina Lindström, LVM, p. 040 527 6103