Muutoksia liikennepalvelulakiin ja siihen liittyviin lakeihin

Hallitus esittää useita muutoksia liikennepalvelulakiin ja siihen liittyviin lakeihin. Osa muutoksista on luonteeltaan teknisiä. Covid-19-taudin aiheuttamiin häiriötilanteisiin meri-, joukko- ja taksiliikenteessä varauduttaisiin väliaikaisilla muutoksilla.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 29. lokakuuta 2020.

Covid-19-tautiin liittyvien väliaikaisten muutosesitysten tavoitteena on, että viranomaisilla olisi käytössään erilaisia keinoja toimia nopeasti ja tehokkaasti covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen varauduttaisiin laajentamalla väliaikaisesti henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoita koskeva varautumisvelvollisuus pienempiin toimijoihin, kuten taksiliikenteen toimijoihin ja toimijoihin, joilla on liikennekäytössä 15 tai vähemmän kuin 15 linja-autoa, ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää. Tavaraliikenneluvan haltijoista laajennus koskisi vain niitä, jotka harjoittavat myös henkilökuljetusta.

Varautumisvelvollisuus olisi ehdollinen. Toimijoiden olisi varauduttava covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen ja huolehdittava matkustajien terveyteen liittyvistä toimenpiteistä, jos covid-19-epidemian tilanne sitä edellyttää kansallisesti tai alueellisesti.

Esityksen mukaan henkilöliikenteen kuljetuspalveluiden tarjoajien tulisi ilmoittaa joukkoliikenteen muutoksista covid-19-epidemian aikana normaalin 60 päivän sijasta viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista.

Lisäksi lisättäisiin Liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltaa pidentää laivaväen kelpoisuustodistusten voimassaoloaikaa.

Muut esitetyt muutokset koskevat laivaväen pätevyyksiä, liikkumisen tietopalveluja, julkisia hankintoja, joukkoliikennerahoituksen ohjausta sekä sisävesien ammattipätevyysdirektiivin ja merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin muuttamista koskevan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Jatkossa Liikenne- ja viestintäviraston puolesta liikkumisen tietopalvelua (Liikkumispalvelukatalogi, NAP) voisi ylläpitää, tuottaa ja kehittää liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy. Yhtiö ei kuitenkaan tuottaisi loppukäyttäjäpalveluja, vaan tämä jätettäisiin alan toimijoiden kehitettäväksi ja markkinoille tuotavaksi.

Julkisia hankintoja koskevilla muutoksilla pyritään selkeyttämään palvelusopimusasetuksen ja hankintalain soveltamista. Valtionrahoituksen käytön ja valvonnan tehostamiseksi maksatukseen, valvontaan ja takaisinperintään liittyvät tehtävät esitetään siirrettäviksi ELY-keskuksilta KEHA-keskukselle, eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietojaylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

Muualla verkossa:Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistotHankeikkuna: Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista (ml. tekniset muutokset) (LVM030:00/2020)