Maantiet turvallisemmiksi – EU:lta tiukemmat säännöt tieinfrastruktuurin hallinnolle

EU haluaa vähentää liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia varmistamalla, että tiet, tunnelit ja sillat suunnitellaan ja huolletaan paremmin. Sen vuoksi neuvosto hyväksyi tänään tarkistetut säännöt, joissa vahvistetaan järjestelmällisempi lähestymistapa tieinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseen. Tämä uudistus on osa EU:n pyrkimyksiä saavuttaa strategiset tavoitteensa eli puolittaa vuoteen 2020 mennessä tieliikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta ja saada se lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistetulla direktiivillä laajennetaan nykyiset säännöt koskemaan moottoriteitä ja muita pääteitä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ulkopuolella. Tilastojen mukaan näin voidaan parantaa tieinfrastruktuurin turvallisuutta merkittävästi koko EU:ssa. Säännöt kattavat myös kaupunkialueiden ulkopuoliset tiet, joiden rakentamiseen on käytetty EU:n rahoitusta.

Jäsenmaiden on tehtävä verkon laajuinen tieturvallisuusarviointi vähintään joka 5. vuosi. Verkon laajuinen arviointi antaa kokonaiskuvan direktiivin kattamasta tieverkosta, ja sitä käytetään onnettomuusriskin arvioimiseen. Arvioinnista saatujen havaintojen perusteella viranomaiset voivat kohdentaa tieturvallisuustarkastuksia paremmin ja toteuttaa suoria korjaustoimia. Ensimmäiset koko verkon laajuiset tieturvallisuusarvioinnit on määrä tehdä viimeistään vuonna 2024.

Tieliikenteen turvallisuudenhallintamenettelyssä tulee pakolliseksi ottaa järjestelmällisesti huomioon jalankulkijat, pyöräilijät ja muut suojattomat tienkäyttäjät. Näiden tienkäyttäjien osuus tieliikenteen kuolonuhreista EU:ssa oli melkein puolet vuonna 2017.

Menettely ja seuraavat vaiheet

Lainsäädäntökäsittely päättyy neuvoston tämänpäiväiseen äänestykseen. Puheenjohtajamaa Romania ja Euroopan parlamentti pääsivät asiasta alustavaan sopimukseen 21. helmikuuta 2019.

Direktiivi julkaistaan nyt EU:n virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. Jäsenmailla on sen jälkeen 2 vuotta aikaa hyväksyä kansalliset säännöksensä, joilla direktiivi pannaan täytäntöön.

Direktiivi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin muuttamisesta (koko teksti)

Lehdistöyhteydet

Päivikki Ala-Honkola Lehdistövastaava+32 2 281 86 48+32 479 95 50 86