Maanteiden liikenneturvallisuuden arviointia ja seurantaa parannetaan – lakiluonnos lausunnoille

Tieturvallisuutta seurataan Suomessa entistä laajemmin, kun joulukuussa 2019 voimaan tullut EU:n tieturvallisuusdirektiivi pannaan kansallisesti täytäntöön. Tavoitteena on vähentää tieliikenteen kuolonuhrien ja vakavien onnettomuuksien määrää parantamalla tieinfrastruktuurin turvallisuutta.

Direktiivin edellyttämät muutokset tehdään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi 15.4.2021 mennessä.

Lain muutoksilla lisättäisiin tietopohjaisuutta maanteitä koskevaan päätöksentekoon. Nyt tavoitellaan erityisesti maanteiden turvallisuuteen liittyvien havaintojen parempaa seurantaa ja turvallisuusvaikutusten arviointia. Kun tietoa on enemmän, liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kohdennetusti ja tehokkaasti käytettävissä olevilla resursseilla.

Turvallisuustiedon tuottamista ja arviointia koskevien säännösten soveltamisalaa laajennettaisiin. Nykyisin sääntely koskee Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) teitä, joiden pituus Suomessa on 5 199 kilometriä. Nyt ehdotetaan, että säännökset koskivat Suomessa myös kansallisen pääväyläasetuksen mukaisia maanteiden pääväyliä. Maantieverkosta soveltamisalan mukaista tieverkkoa olisi jatkossa yhteensä 6 572 kilometriä.

Suunnitteluvaiheessa vaikutuksia turvallisuuteen arvioidaan tarkemmin

Kunkin pääväylästölle sijoittuvan tiehankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi jatkossa arvioida nykyistä tarkemmin vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Tieturvallisuusarvioinneissa huomioitaisiin muun muassa liikennemäärät, onnettomuustiedot, tien kunnossapito, liittymät ja tien toiminnalliset ominaispiirteet, kuten nopeusrajoitus ja älykkäiden liikennejärjestelmien laitteet. Arvioinnin tulosten perusteella valitaan riskikohteet, jotka vaativat tarkempaa selvittämistä ja jatkotoimia.

Lisäksi hankkeista tulisi suunnitteluvaiheessa teettää pitkälti nykyiseen tapaan riippumaton turvallisuusauditointi ja tiestöllä tulisi tehdä määräaikaisia turvallisuustarkastuksia. Näitä toimia tulisi tehdä jatkossa nykyistä laajemmalla osalla maantieverkkoa.

Viiden vuoden välein turvallisuusarviointi

Yksittäisten hankkeiden arvioinnin lisäksi koko soveltamisalan laajuisesta maantiestöstä tulisi tehdä vähintään joka viides vuosi verkon laajuinen turvallisuusarviointi, joko koskee onnettomuusriskiä ja vaikutusten vakavuuden riskiä. Arvioinnin tulosten perusteella ja myöhemmin tarvittavien tienpidon toimien asettamiseksi tärkeysjärjestykseen tieverkon osuudet on luokiteltava niiden turvallisuustason mukaan. Ensimmäisen arvioinnin tulee valmistua vuoden 2024 aikana. Arviointeja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää muun muassa päivitettäessä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja päätettäessä tienpidon toimien kohdentamisesta määrärahojen puitteissa.

Sääntelyllä parannettaisiin erityisesti suojaamattomien tienkäyttäjien asemaa eli jalankulkijat, pyöräilijät ja moottoripyöräilijät tulisi huomioida järjestelmällisesti verkon laajuisessa tieturvallisuusarvioinnissa ja muissa seurantatoimissa.

Lisäksi hallituksen esityksellä tehtäisiin sellaisia tarkennuksia maantie- ja ratalakeihin, joilla saatettaisiin kansallinen sääntelymme paremmin vastaamaan ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskevaa EU-sääntelyä. Muutoksilla säädettäisiin valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista niiden maanteiden ja rautateiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. Suomi on useiden jäsenmaiden tapaan saanut EU:n komissiolta 28.11.2019 virallisen huomautuksen YVA-sääntelyä koskevista puutteista.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta on lausuntokierroksella 15.4.2021 asti. Lausuntopyynnöt on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen lakiluonnos käsitellään valtioneuvoston kanslian lainsäädännön arviointineuvostossa. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle siten, että lakimuutokset voisivat tulla voimaan syksyllä 2021. Tieturvallisuusdirektiivin edellyttämien lakien tulee olla voimassa 17.12.2021.

Parhaillaan valmistellaan ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, josta säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa. Valtioneuvoston on tarkoitus päättää keväällä 2021 valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 ja antaa se selontekona eduskunnalle. Suunnitelma päivitetään hallituskausittain.

Lisätietoja:Neuvotteleva virkamies Susan Hindström, p. 0295 342 104, susan.hindstrom(at)lvm.fi

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisestaValtioneuvoston Hankeikkuna: Hallituksen esitys tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksiEUR-Lex: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1936, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta