Maakuntauudistuksen liikennelait eduskunnan käsiteltäviksi

Hallitus on antanut eduskunnalle esitykset laeiksi, joilla pannaan täytäntöön maakuntauudistus liikennealalla. Ehdotetuilla laeilla toteutettaisiin maakuntalaissa tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirto valtiolta maakunnille sekä eräiden tehtävien ja henkilöstön siirrot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista Väylävirastoon ja Liikenteenohjausyhtiöön.

Hallitus antoi esityksensä 5. joulukuuta 2018.

ELY-keskukset lakkaavat vuoden 2020 lopussa ja maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Pääosa keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Esitykseen sisältyvissä lakiehdotuksissa toteutetaan tästä johtuvat toimivallan siirrot, erityisesti tienpito, liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä julkisen henkilöliikenteen järjestäminen tie-, rautatie- ja lentoliikenteessä.

Ehdotetuilla laeilla siirrettäisiin lisäksi valtakunnallisesti keskitettyjä tehtäviä Väylävirastoon, ja täsmennettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston tehtäviä liikennejärjestelmäsuunnittelussa.

Esitykseen sisältyvien palveluiden ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille vuoden 2021 alusta. Myös Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista koskevat valtionhallinnon organisaatiomuutosta koskevat muutokset toteutettaisiin vuoden 2021 alusta.

Maakunnat hoitaisivat jatkossa tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Väylävirasto toimisi edelleen tienpitäjänä ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä.

Maakunnat voisivat ottaa myös vapaaehtoisia tehtäviä. Maakunnat voisivat esimerkiksi suunnitella ja järjestää julkista henkilöliikennettä sekä hoitaa sitä koskevia valtionavustustehtäviä yksin tai yhteistyössä muiden maakuntien tai alueen kuntien ja kaupunkien kanssa.

Ehdotetut lakimuutokset vaikuttavat myös rahoitukseen. Maakuntauudistuksen jälkeen alueellisen tienpidon järjestäminen, yksityistielossien ja lautta-alusten tuki, saaristoliikenne sekä lentoliikenteen ostot Savonlinna-Helsinki rahoitettaisiin maakunnissa erillisrahoituksena. Osa liikennetehtävistä järjestettäisiin yleiskatteellisena: julkisen henkilöliikenteen ostot ja kehittäminen, liikkumisen ohjaus, eräiden lentopaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä yksityisteiden valtionavustus.

Erillisrahoitus on liikenne- ja viestintäministeriön budjetissa olevaa rahaa, jota ministeriö osoittaa maakunnille tai niiden tienpitoalueille niille siirtyvien liikennetehtävien hoitamiseen tai järjestämiseen. Yleiskatteellisella rahoituksella tarkoitetaan suoraan valtiovarainministeriön budjetista maakunnalle siirtyvää rahaa, josta maakunta voi itsenäisesti päättää.

Suurin osa esityksen lakiehdotuksista on sisältynyt keväällä 2018 eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Maakuntauudistuksen aikataulumuutoksen vuoksi eduskunta hylkäsi maakuntauudistusta koskevat lakiehdotukset, mutta hyväksyi muutosehdotukset muilta osin. Tässä esityksessä tuodaan hylätyt lakiehdotukset osaksi muutettuina uudelleen käsiteltäväksi.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, LVM, p. 040 580 0894

Tiedote LVM:n sivulla