Luvanvaraiseen liikenteeseen vuokratun kuorma-auton rekisterimerkinnät kuntoon

Liikennepalvelulakiin on tehty EU-lainsäädännön vaatimusten takia muutos, joka koskee liikenneluvan haltijoiden käytössä olevien autojen rekisterimerkintöjä. Henkilö- ja tavaraliikenteessä käytettävän ajoneuvon tulee 21.5.2022 alkaen olla luvanhaltijan yksinomaisessa hallinnassa siten, että hallinnasta on merkintä liikenneasioiden rekisterissä. Liikenneluvanhaltijan tulee olla toiminnassa käytettävän ajoneuvon omistaja ja samalla yksinomainen haltija tai yksinomainen haltija, jos omistaja on jokin muu taho esim. rahoitusyhtiö, leasingyhtiö tai autoliike.

Lakimuutoksen tavoitteena on vähentää harmaan taloutta kuljetusalalla. Vaatimus edesauttaa liikenneluvan haltijan tunnistamista tienvarsitarkastuksissa. Rekisterimerkintöjen perusteella viranomaisilla on tieto siitä, mitä autoja yrittäjä kulloinkin käyttää ammattimaisessa liikenteessä. Traficomin liikenneasioiden rekisteristä tieto siirtyy liikenneluvan tietoihin siten, että vuokrattu auto näkyy kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen liikenneluvan mukaisten autojen joukossa. Haltijuuden tunnistaminen on tärkeää, jotta tienvarsitarkastuksissa havaitut ja sanktioidut rikkeet voidaan kohdistaa oikealle luvanhaltijalle, sillä ne voivat toistuessaan johtaa luvan menettämiseen.   

Seuraavassa on koottuna tarkennettuja linjauksia luvanvaraiseen liikenteeseen vuokrattujen yli 2,5 tonnin autojen rekisterimerkintöjä koskevista vaatimuksista.. Linjausten tarkistamiseen ovat osallistuneet Traficom, poliisi ja Autoalan tiedotuskeskus. Kesäkuussa tehdyt tarkennukset koskevat mm. vaatimusta kuljetusyrityksen merkitsemisestä ensimmäiseksi haltijaksi. Kotimaan liikenteessä ajettaessa katsotaan riittäväksi, että kuljetusyritys merkitään toiseksi haltijaksi.

Kuljetusyritys tulee merkitä haltijaksi luvanvaraiseen liikenteeseen vuokrattavissa autoissaVuokrattaessa auto liikenneluvan haltijalle luvan haltija eli autoa käyttävä kuljetusyritys on merkittävä liikenneasioiden rekisteriin auton ensimmäiseksi tai toiseksi haltijaksi. Vaatimus koskee myös lyhytaikaisia vuokrasopimuksia – ainoana poikkeuksena tästä ovat auton rikkoutumisen tai huollon takia vuokratut sijaisautot. Auton käyttötarkoitukseksi tulee lisäksi merkitä ”luvanvarainen tavaraliikenne” (tai linja-auton tapauksessa ”luvanvarainen”).

Koska auton 1. haltija on vastuussa ajoneuvoveron suorittamisesta, kuljetusyrityksen merkitseminen ensimmäiseksi haltijaksi aiheuttaa ongelmatilanteita, jos vuokrattava ajoneuvo ei ole vuokrauspalveluja tarjoavan yrityksen omistuksessa, vaan omistajana on esimerkiksi rahoitus- tai leasingyhtiö. Vaihtoehtona on merkitä kuljetusyritys toiseksi haltijaksi, jolloin vuokraamo tai autonvuokrauspalveluja tarjoava autoliike välttyy ajoneuvoverovelvollisuuden siirtymisestä aiheutuvilta ongelmilta.

Tienvarsitarkastuksia varten vuokra-autossa on tarpeen pitää mukaan auton vuokrasopimusta, josta voidaan tarvittaessa tarkistaa auton hallintaoikeutta koskevat tiedot erityisesti tilanteissa, joissa haltijamuutoksia ei ole vielä ehditty tehdä liikenneasioiden rekisteriin. Haltijamerkintöjen tekemiselle ei ole määritelty tarkkaa aikarajaa, mutta ne tulee tehdä mahdollisimman pian vuokrakauden alkamisen jälkeen.

Kuljetusyritys 1. haltijana

Kun kuljetusyritys merkitään auton 1. haltijaksi, vastuu vuokrattavan ajoneuvon ajoneuvoverosta siirtyy kuljetusyritykselle. Tämä ei ole vuokrattavilla autoilla yleensä tarkoituksenmukaista, sillä useimmiten ajoneuvovero ja vakuutukset sisältyvät leasingvuokraan. Auton omistaja voi siirtää ajoneuvoverovelvollisuuden itselleen Traficomin sähköisellä lomakkeella. Verovelvollisuus voidaan siirtää ainoastaan liikenneasioiden rekisteriin merkitylle ensimmäiselle omistajalle – ei esimerkiksi toiselle haltijalle tai toiselle omistajalle. Leasingpalvelujen tarjoaja voi sopia tarvittaessa erikseen ajoneuvoveron suorittamisesta auton omistajan tai ajoneuvon haltijaksi merkittävän kuljetusyrityksen kanssa.

Ajoneuvoverovelvollisuuden siirto tehdään autokohtaisesti ja samalla hakemuksella voidaan ilmoittaa useampia autoja, joiden verovelvollisuus siirretään omistajalle. Siirretty verovelvollisuus säilyy omistajalla, vaikka auton haltija vaihtuisikin. Verovelvollisuuden siirto on voimassa, kunnes omistaja tekee hakemuksen verovelvollisuuden siirrosta takaisin haltijalle. 

Ajoneuvoveroverovelvollisuuden siirrossa on tarpeen ottaa huomioon, että verovelvollisuuden siirto vaatii Traficomin hyväksynnän ja siirtoa koskevien sähköisten lomakkeiden käsittelyaika voi olla pitkä. 

Kuljetusyritys 2. haltijana

Kuljetusyritys voidaan merkitä myös toiseksi haltijaksi, mikäli autolla liikennöidään ainoastaan kotimaan liikenteessä. Autovuokraamon tai vuokrauspalvelua tarjoavana autoliikkeen tulee tällöin olla merkittynä 1. haltijaksi.

Sijaisauton vuokrausta koskevat poikkeukset auton rikkoutuessa

Rikkoutuneen tai huollossa olevan auton tilalle voidaan lyhytaikaisesti vuokrata ajoneuvo ilman, että luvanvaraisessa liikenteessä toimiva yritys merkitään auton haltijaksi. Lyhytaikaiseksi voidaan rikkoutuneen auton tilalle vuokratuilla autoilla tulkita enintään 30 vuorokauden mittaiset vuokrasopimukset.

Lyhytaikaisen tilapäisen käytön todentamiseksi mahdollisissa tienvarsitarkastuksissa autossa on tarpeen pitää mukana vuokrasopimusta ja kuljetusyrityksen auton korjaus- tai huoltotoimenpidettä koskevaa työmääräystä tai -sopimusta.

Lyhyitä vuokrasopimuksia ei ole sallittua ketjuttaa siten, että haltijamerkintöjen välttämiseksi luvanvaraiseen liikenteeseen vuokrattua sijaisautoa koskeva vuokrasopimus laadittaisiin useissa 30 vuorokauden jaksoissa. Mikäli samaa sijaisautoa vuokrataan samalle kuljetusyritykselle useissa jaksoissa, sopimus tulkitaan yhtäjaksoiseksi vuokrakaudeksi, joka edellyttää 30 vuorokauden jakson ylittyessä yrityksen merkitsemistä ensimmäiseksi haltijaksi.

Toisessa EU-maassa liikennöitäviltä autoilta edellytetään Suomessa kuljetusyrityksen merkitsemistä 1. haltijaksi Jos autolla on tarkoitus liikennöidä vuokrakauden aikana toisessa EU-maassa, kuljetusyritys on merkittävä auton 1. haltijaksi. Ulkomaan liikenteessä ei voida käyttää lyhytaikaisestikaan sellaista ajoneuvoa, jossa liikenneluvan haltijaa ei ole merkitty omistajaksi tai 1. haltijaksi. Toiseksi haltijaksi merkitseminen ei ulkomaan liikenteessä ole riittävä rekisterimerkintä ja tilapäisesti käytössä olevia sijaisautoja koskeva säädös on kansallinen vain Suomessa voimassa oleva poikkeus.

Haltijaksi merkitsemistä koskeva vaatimus koskee vuokrattavia tavara-ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 2,5 tonnia

Luvanvaraiseen liikenteeseen vuokrattavaa autoa ei tarvitse rekisteröidä kuljetusyrityksen nimiin, jos auton massa on enintään 2,5 tonnia. Haltijamerkintää koskeva vaatimus koskee näin ollen luvanvaraiseen liikenteeseen vuokrattavia yli 2,5 tonnin tavara-autoja.

Vaatimusta sovelletaan myös aiemmin tehtyjen vuokrasopimusten mukaisiin autoihin

Vaatimus merkitä kuljetusyritys auton haltijaksi koskee myös ennen 21.5. tehtyjä vuokrasopimuksia, sillä lakia sovelletaan jatkossa kaikkiin luvanvaraisessa liikenteessä käytettäviin yli 2,5 tonnin autoihin.

Lisätietoja Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248