Logistiikan digitalisaatiostrategiassa infrastruktuuri, logistiikka ja tieto ovat kokonaisuus

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 5.10.2020 logistiikan digitalisaatiostrategian, jossa määritellään toimialan digitalisaatiokehitykselle visio ja tavoitteet sekä toimenpiteet näiden saavuttamiseksi.

Strategian tarkoituksena on ohjata tulevia politiikkatoimia liittyen logistiikan digitalisaatiokehitykseen ja logistiikka-alan toimintaympäristöön. Strategia tukee sekä 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) että fossiilittoman liikenteen tavoitteita.

Strategian visiona on, että digitalisaation avulla on mahdollista tarjota nykyistä tehokkaampia ja turvallisempia sekä ilmastovaikutuksiltaan kestävämpiä kuljetuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimialalla tulisi edistää datan parempaa hyödyntämistä sekä parantaa toimialan digitaalista osaamista. Lisäksi tulisi luoda yhteiset pelisäännöt, jotka mahdollistavat erilaisille toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset kansallisesti ja kansainvälisesti.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka muistuttaa, että Suomessa on jo tehty paljon töitä sen eteen, että toimintaympäristömme mahdollistaa digikehityksen. Suomen polkua digitalisaation kärkimaaksi vauhdittaa avoin yhteistyö ja yhteinen ymmärrys siitä, että digitaalisaatio tuo hyötyjä kaikille osapuolille. Tavoittelemme globaalia yhteentoimivuutta ja siksi tärkeässä roolissa on avoin yhteistyö ja yhteisten suuntaviivojen luominen myös EU-tasolla ja kansainvälisesti.

– Keskeistä on sopia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä, miten logistiikan digitalisaatiota voidaan vauhdittaa. Siten ala lisää kilpailukykyään, työllistää ja lisää mahdollisuuksia vastata ilmastohaasteeseen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Logistiikka-alan kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnan, kaupan ja teollisuuden muutokset kuten aluerakenteen hajautuminen ja verkkokaupan kasvu. Myös koronaviruspandemia on korostanut logistiikan merkitystä, kun kansalaiset ovat ottaneet käyttöön digitaalisia palveluja. Digitaalisten alustojen ja räätälöityjen palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että toimialan digitaaliset ratkaisut ja innovaatiot on voitava skaalata Suomesta kansainvälisille markkinoille.

Logistiikan keskiössä reaaliaikaisen tiedon hallinta

Merkittävä osa logistiikan kehityksestä kohdistuu tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen koko toimitusketjussa sekä tiedon reaaliaikaiseen ja automatisoituun saatavuuteen. Digitalisaation hyötyjen käyttöönotto edellyttää panostuksia myös osaamisen kehittämisessä. Alalla tulisi olla saatavilla työvoimaa, joka osaa hyödyntää ja kehittää digitaalisia ratkaisuja.

Strategiassa on kuusi toimenpide-ehdotusta, joilla pyritään tehokkaampaan digitaalisen tiedon hallintaan. Näitä ovat yhteistyö, mahdollistava lainsäädäntö, logistiikan tietoympäristön kehittäminen sekä seurantatiedon saatavuuden ja tilastoinnin kehittäminen. Lisäksi strategiassa on esillä toimenpiteitä, jotka liittyvät toiminnan rahoitukseen sekä kalustoon ja kapasiteettiin.

Uusilla toimintamalleilla ja teknologioita hyödyntämällä on mahdollista luoda toimialalle niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin tasapuolisemmat toimintaedellytykset. Tämä estää myös harmaan talouden syntymistä.

Ilmasto mukaan logistiikan arkeen

Strategialla pyritään myös lisäämään kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä kuljetustarpeiden kautta.

Toimialan ilmastotyö tulisi ensisijaisesti hoitaa yritysten välisellä sopimuksella, mutta tarvittaessa myös lainsäädännöllä. Päästövähennysten toteutuminen edellyttäisi, että kuljetusketjujen reaaliaikaista seuranta- ja päästötietoa olisi saatavilla kansainvälisesti yhteismitallisessa muodossa.

Liikenne- ja viestintäministeriön logistiikan digitalisaatiostrategia toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita liikenteen digitalisaatiolle ja hiilettömyydelle. Strategian vaikuttavuustarkastelun tueksi toteutettiin myös logistiikan digitalisaatiota koskeva ilmastoselvitys, jossa arvioitiin alan digitalisaation päästövähennyspotentiaalia ja vaikutuskeinoja päästöjen vähentämiseen.

Mitä seuraavaksi?

Logistiikan digitalisaatiostrategian julkistamisen jälkeen arvioidaan lainsäädäntötarpeet sekä tarve strategian toimeenpanosuunnitelmalle. Lisäksi seurataan, että strategian tavoitteet huomioidaan tulevissa EU-hankehauissa.

Lisätietoja:yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 7185975, Twitter: @mrautavirtaerityisasiantuntija Noora Lähde, p. 045 2222 017, Twitter: @NooraLahde

Muualla palvelussa:Tiedote 17.06.2020: Logistiikan digitalisaatiostrategia lausunnoilleTiedote 28.03.2018: Tiedon hyödyntämisellä ja älykkäällä automaatiolla vauhtia logistiikan digitalisaatioon

Muualla verkossa:Julkaisu 5.102020: Logistiikan digitalisaatiostrategia : Kohti tehokasta ja kestävää logistiikkaa digitalisaatiollaHankeikkuna: logistiikan digitalisaatiostrategia Valtioneuvosto, julkaisut: Logistiikan digitalisaatiota koskeva ilmastoselvitys