Liikenteen EU-lainsäädäntö uudistuu EU:n liikkuvuuspaketin astuessa voimaan

Euroopan parlamentti hyväksyi lopullisesti EU:n liikkuvuuspaketin 9. heinäkuuta 2020. Sitkeällä työllä SKAL kumppaneineen sai lobattua lakipakettiin merkittäviä parannuksia: lauttasäännön laajentamisen ja ”viikonlopuksi kotiin” -periaatteen – merkittävät joustot ajo- ja lepoaikasäädöksiin. Myös kabotaasisäädökset tiukkenevat paketin myötä jäähdyttelyjakson hillitessä toistuvasti suoritettavaa kabotaasia. Paketti astuu voimaan asteittain, ensimmäiset muutokset tulevat voimaan jo 20.8.2020. Koostimme yksityiskohdat jäsenillemme.

Maaliikennepaketissa muutettiin lähes kaikki ne EU-säädökset, jotka suoraan vaikuttavat suomalaistenkin kuljetusyritysten arkeen. Muutoksia on paljon, ja niihin on hyvä tutustua ajatuksella. Muutokset tulvat voimaan useana eri ajankohtana, joten jokaisen muutoksen kohdalla on syytä tarkastaa juuri sen voimaantuloajakohta. Alla on kerrottu maaliikennepaketin pääkohdat maanteiden tavaraliikennettä harjoittavan yrityksen kannalta.

Ajo- ja lepoaikasäädökset

Ajo- ja lepoaikasäädösten ensimmäiset muutokset tulevat voimaan jo 20.8.2020. Alla on lueteltu muutokset voimaantuloajankohtineen.

Ajo- ja lepoaikasäädökset – viikkolepo

Joustot viikkolepoihin kansainvälisessä liikenteessä – 20.8.2020Kansainvälisessä liikenteessä voi pitää peräkkäin kaksi lyhennettyä viikkolepoa, jos pitää neljän viikon aikana vähintään neljä viikkolepoa ja niistä kaksi on vähintään 45 tunnin lepoja. Nämä kaksi viikkolevon lyhennystä on korvattava ennen seuraavaa viikkolepoa.Vähintään 45 tunnin viikkolevon viettäminen ajoneuvossa on kielletty – 20.8.2020Vähintään 45 h viikkolevon viettäminen ajoneuvossa kielletään niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin liikenteessä. Pitkä viikkolepo on vietettävä majoituspaikassa, jossa on nukkumis- ja saniteettitilat. Euroopan Komission tulee varmistaa, että tiedot turvallisista pysäköintialueista ovat helposti kuljettajien saatavilla. Pysäköintialueista tulee standardiluokitus, joka ei kuitenkaan ole jäsenmaita velvoittava.

Ajo- ja lepoaikasäädökset, ”viikonlopuksi kotiin” – 20.8.2020

Viikkolepoa edeltävän työvuoron ajoaikaa voi pidentää seuraavasti:Poikkeuksellisissa olosuhteissa, kunhan liikennetuvallisuus ei vaarannu, voidaan jatkaa viikkolepoa edeltävän työvuoron ajoaikaa. Nämä poikkeukselliset olosuhteet tarkoittavat äkillisiä ja väistämättömiä olosuhteita, joita ei voida ennakoida. Tällaisena tapahtumana voitaneen pitää esimerkiksi onnettomuuden vuoksi pidemmälle kiertotielle joutumista.Uuden poikkeuksen mukaan kuljettaja voi ylittää vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan päästäkseen työnantajan toimipisteeseen tai asuinpaikkaansa:enintään yhdellä tunnilla taienintään kahdella tunnilla, mikäli ennen lisäajoa on pidetty 30 minuutin taukoPoikkeamisen syy on merkittävä piirturilevyyn tai -tulosteeseen.Pidennykset on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella levolla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.Ajoajan pidennyksellä voidaan rikkoa kyseisen työvuoron 13/15 tunnin työhönsidonnaisuusaikaa.Huomio! Poikkeamamahdollisuus sopivaan pysähdyspaikkaan pääsemiseksi myös muina kuin viikkolepoa edeltävinä työvuoroina säilyy ennallaan.

Ajo- ja lepoaikasäädökset, juna- ja lauttasääntö – 20.8.2020

Junassa tai lautalla ajoneuvonsa mukana matkustavan kuljettajan on mahdollista viettää aiemmasta poiketen myös viikkolepo siten, että se katkaistaan enintään kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi. Tämä muu toiminta saa kestää enintään yhden tunnin. Viikkolevon katkaisua voi hyödyntää sekä lyhennettyyn että vähintään 45 tunnin mittaiseen viikkolepoon.Mikäli säännöllinen vuorokausilepo (vähintään 11 h) tai lyhennetty viikkolepo (vähintään 24 h, mutta alle 45 h) halutaan katkaista tämän säädöksen mukaisesti, kuljettajalla on oltava junassa tai lautalla käytettävissään lepohytti, vuode tai makuusija.Vähintään 45 tunnin viikkolevon keskeyttämisen edellytyksenä on se, että lautta- tai junamatka kestää vähintään 8 tuntia ja kuljettajalla on lautalla tai junassa käytössään lepohytti.11 tunnin vuorokausilevon voi katkaista junassa ja lautassa kuten ennenkin. Alle 11 tunnin vuorokausilepoa ei kuitenkaan saa katkaista.

Kuljettajan paluuvelvollisuus – 20.8.2020

Kuljetusyrityksen on järjestettävä työ niin, että kuljettaja voi palata joko työnantajan kotipaikkaan (”sijoittautumisvaltion toimipiste”) tai kuljettajan asuinpaikkaan ainakin kerran kunkin neljän peräkkäisen viikon jaksolla, jotta kuljettaja voi pitää yli 45 tunnin viikoittaisen lepoajan em. paikassa. Yrityksellä on velvollisuus dokumentoida, että näin tapahtuu.Jos on hyödynnetty ”kaksi lyhennettyä viikkolepoa peräkkäin” -säännöstä, on kuljettajan palattava em. paikkaan ennen korvauksena pidettävän lepoajan alkua.

Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalaan muutoksia

Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisala laajennetaan 1.7.2026 alkaen koskemaan kansainvälisessä liikenteessä ja kabotaasiliikenteessä olevia kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnin ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä – paitsi silloin kun kuljetukseen vaaditaan liikennelupa ja pakettiauton kuljettaminen on kuljettajan päätyö.Toisin sanoen pakettiautoon kansainvälisessä liikenteessä sovelletaan ajo- ja lepoaika-asetusta 1.7.2026 alkaen, jos tehtävään vaaditaan liikennelupa ja kuljettaja työskentelee päätoimisesti.EU-laajuisiin poikkeuksiin ajo- ja lepoaikasäädöksistä lisätään 20.8.2020 alkaen käsiteollisuustuotteiden kuljetukset enintään 7,5 tonnin ajoneuvolla & enintään 100 km säteellä, mikäli ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö eikä kuljetukseen vaadita liikennelupaa.Jäsenmaat voivat halutessaan ottaa käyttöön seuraavat uudet vapautukset ajo- ja lepoaikasäädöksistä:Valmisbetonin toimituksiin käytettävät ajoneuvotAjoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joita käytetään rakennustyömaakoneiden kuljettamiseen rakennusyrityksen lukuun 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta, edellyttäen että ajoneuvojen kuljettaminen ei ole kuljettajan päätyö.Huomio! Nämä em. kaksi poikkeusta eivät ole voimassa ennen kuin Suomi mahdollisesti säätää ne kansalliseen asetukseen.

 

Vahvalla edunvalvonnalla tuloksia

SKAL on ollut edunvalvonnallaan yhdessä ALT:n ja Linja-autoliiton kanssa käynnistävä voima sille, että ns. viikonlopuksi kotiin -säädös tuli osaksi EU-asetusta. Vahvalla edunvalvonnalla SKAL voi todistetusta vaikuttaa jopa EU-säädösten sisältöön!

 

Piirturiasetuksen muutokset – asteittain voimaan

Ajopiirturia koskevilla säädöksillä on tavoiteltu sitä, että älykkäillä ajopiirtureilla aletaan valvoa kabotaasisäädösten noudattamista. Älypiirtureiden takautuva asennuspakko on tulossa voimaan 2020-luvulla porrastetusti. SKAL tiedottaa jäseniä näistä aikatauluista yksityiskohtaisesti myöhemmin.

Maaliikennepaketti tuo seuraavat muutokset ajopiirtureita koskeviin säädöksiin:

Uudet älykkäät ajopiirturit merkitsevät jatkossa ajoneuvon sijainnin aiempaa tiheämpään tahtiin.Ajopiirturin etävalvonnassa jatkossa viranomainen saa tiedon myös enimmäisajoajan ylittämisestä.Sänky-symbolin alle merkitään taukojen ja lepoaikojen lisäksi myös vuosiloma ja sairausloma. Muutos tulee voimaan 20.8.2020.Maatunnus syötetään myös aina rajanylitystä seuraavan pysähdyksen alussa lähimmällä mahdollisella pysähdyspaikalla (ei ainoastaan työvuoron alussa ja lopussa). Maatunnuksen manuaalisyöttöä ei vaadita niissä piirtureissa, joissa olinpaikka tallentuu automaattisesti. Muutos tulee voimaan 2.2.2022.Kuljettajan on pidettävä mukana piirturilevyt ja tulosteet kuluvan vuorokauden ja 56 edeltävän vuorokauden ajalta. Muutos tulee voimaan vuoden 2025 alusta.

Liikennelupasäädökset

Liikennelupa vaaditaan kansainvälisessä liikenteessä kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnin – 3,5 tonnin ajoneuvoilta ja ajoneuvoyhdistelmiltä. Näille kansainvälisessä liikenteessä oleville pakettiautoille tulee oma liikennelupatyyppi, jossa on kuorma-autoja lievemmät käytössä olevan pääoman vaatimukset. Muutos tulee voimaan 21.2.2022.Jos yrityksellä on vain pakettiautoja, joilla suoritetaan kansainvälistä liikennettä, liikennelupatutkintoa ei tarvitse suorittaa, mikäli yrittäjällä on 10 vuoden yhtäjaksoinen kokemus ennen 20.8.2020.Luvanvaraista liikennettä harjoittavan yrityksen kansainvälisessä liikenteessä olevan ajoneuvon (kuorma-auto tai pakettiauto) tulee palata yrityksen sijoittautumisvaltion toimipisteeseen kahdeksan viikon välein. Muutos tulee voimaan 21.2.2022.Liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuteen liittyvä sääntely kiristyy. Jos liikenteestä vastaava henkilö menettää hyvämaineisuutensa, sen voi palauttaa aikaisintaan yhden vuoden kuluttua, ja joka tapauksessa vasta, kun henkilö on osallistunut kolmen kuukauden koulutukseen tai suorittanut tutkinnon liikennelupakokeen aihepiireistä. Muutos tulee voimaan 21.2.2022

Uudet kabotaasisäädökset voimaan 21.2.2022

Kabotaasiliikenteeseen tulee neljän päivän niin sanottu jäähdyttelyjakso. Kabotaasia ei saa harjoittaa samalla ajoneuvolla samassa jäsenvaltiossa neljään päivään siitä, kun sen kyseisessä maassa suorittama kabotaasimatka on päättynyt. Rajanylitysten ajankohtia aletaan valvoa älypiirtureiden avulla. Muutos tulee voimaan 21.2.2022.Kabotaasiliikenteen kuljetusten dokumentointivelvollisuutta tiukennetaan. Kabotaasiliikenteessä tulee olla esittää selvät todisteet edellisestä kansainvälisestä kuljetuksesta sekä kustakin sitä seuraavasta kabotaasimatkasta. Muutos tulee voimaan 21.2.2022.Mikäli autolla on oltu kansainvälisen kuljetuksen kohdemaassa neljä päivää ennen sinne saapumista, kyseisen ajanjakson aikana suoritetuista matkoista on myös esitettävä todisteet. Muutos tulee voimaan 21.2.2022.

 

Huomio. Juna- ja lauttasääntöön liittyvää tekstiä on päivitetty 17.8.2020. 

Kysy lisää

Edunvalvonnan yhteyshenkilöt