Liikenneministerit käsittelevät EU:n ilmastopaketin ehdotuksia

EU:n liikenne- ja televiestintäneuvosto järjestetään 2.-3.6.2022 Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenneneuvostossa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys kolmesta EU:n 55-valmiuspakettiin sisältyvästä lainsäädäntöehdotuksesta. EU pyrkii vähentämään päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta, ja 55-valmiuspaketin avulla tämä tavoite on tarkoitus saavuttaa.

– Suomi on tehnyt erittäin paljon töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet ja riittävät kansalliset joustomahdollisuudet huomioitaisiin 55-valmiuspaketin liikennettä koskevissa ehdotuksissa. Olemmekin onnistuneet neuvotteluissa viemään useita komission ehdotuksia Suomen toivomaan suuntaan, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Neuvoston yleisnäkemys on tarkoitus hyväksyä nk. FuelEU Maritime -asetuksesta. Sen tarkoituksena on edistää uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä. Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että asetuksessa huomioidaan merenkulun kilpailukyky ja talvimerenkulun erityisolosuhteet.

– Suomen ulkomaankaupasta valtaosa kulkee meritse, joten olemme vaikuttaneet erityisesti siihen, että talvimerenkulun kustannukset otetaan huomioon. Pitkäjänteinen vaikuttamistyö laajalla rintamalla on tuottamassa tulosta, toteaa ministeri Harakka.

Neuvoston yleisnäkemys on tarkoitus hyväksyä vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuriehdotuksesta. Nk. AFIR-asetus määrittää vaatimuksia lataus- ja tankkausasemille vuodesta 2025 alkaen.

– Suunnittelemme parhaillaan suurten lataus- ja tankkausinvestointien viisainta sijoittamista. EU-komission esittämät kaavamaiset välimatkat eivät meille sellaisenaan kelvanneet. Laaja, harvaan asuttu ja vähäliikenteinen maa tarvitsee joustoja, ja niitä Suomi on onnistunut neuvottelemaan ehdotukseen mukaan, sanoo ministeri Harakka.

Lentoliikenteessä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä pyritään lisäämään nk. ReFuel EU Aviation -asetuksella. Myös tästä asetuksesta on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys. Suomelle on tärkeää, että lentoliikenteen toimintaedellytykset ja jäsenvaltioiden saavutettavuus huomioidaan.

Osaan liikennettä koskevista 55-valmiuspaketin aloitteista haetaan yleisnäkemystä ympäristöneuvostossa 28.6.2022.

Liikenneneuvosto ottaa myös tiedoksi puheenjohtajamaan edistymisraportin ja käy periaatekeskustelun ehdotuksesta uudeksi asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon kehittämiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että asetus säilyttää jäsenvaltioille riittävästi kansallista liikkumavaraa asetuksen soveltamisessa. Suomi pitää liikenneministerien kokouksessa esillä satamien merkitystä Suomelle.

Liikenneneuvostossa on tarkoitus lisäksi hyväksyä yleisnäkemys tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta annetun nk. ITS-direktiivin muutoksesta. Suomi pitää tärkeänä, että direktiivissä korostetaan nykyistä voimakkaammin teknologianeutraalin sääntelyn merkitystä.

Neuvoston yleisnäkemystä haetaan lisäksi ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusmääräyksiin liittyvästä direktiivimuutosehdotuksesta. Siinä vahvistetaan vakavuusvaatimukset vaurioituneille ro-ro-matkustaja-aluksille.

Televiestintäministerit keskustelevat digitaalisesta ja vihreästä siirtymästä

Televiestintäneuvostossa on tarkoitus ottaa tiedoksi puheenjohtajamaan edistymisraportit tekoälyasetuksesta, datasäädöksestä sekä eIDAS-asetuksen muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta.

Lisäksi käydään periaatekeskustelu digitaalisesta ja vihreästä siirtymästä. Suomi katsoo, että keskustelu synergioista digitaalisen ja vihreän siirtymän välillä on tervetullutta sekä tukee tavoitetta saada ICT-alan oma energian- ja resurssienkulutus ympäristön ja ilmaston kannalta kestäväksi.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Noora Saarinen, p. 050 562 7044, noora.saarinen@gov.fi (liikenneneuvosto)erityisasiantuntija Kaisa Kopra, p. 050 441 8005, kaisa.kopra@gov.fi (televiestintäneuvosto)