Liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen useita lakeja koskevista muutoksista 30.4.2020.

Muutoksilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvataan kuljetusten toimivuus poikkeusoloissa. Tavoitteena on suojata erityisesti ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä muutoksia.

– Koronavirusepidemialla on monenlaisia vaikutuksia kansalaisiin ja yritysten toimintaan. Aloite nyt esitettäviin lainsäädännön väliaikaisiin poikkeuksiin on tullut suoraan kansalaisilta sekä toimialan yrityksiltä, järjestöiltä ja viranomaisilta. Tämä lakiesitys tuo toivottua helpotusta kansalaisten arkeen ja turvaa yhteiskunnan kannalta välttämättömien kuljetusten jatkuvuuden, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lääkärintodistukset voisi toimittaa jälkikäteen

Ajokorttilakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, jotka liittyvät lääkärintodistuksen toimittamiseen. Yli 70-vuotiaiden ajokortit voitaisiin uusia niin, että uusimiseen vaadittu lääkärintodistus toimitettaisiin poliisille viimeistään 31.10.2020. Sama käytäntö koskisi myös yli 45-vuotiaiden raskaampien ajoneuvojen ajo-oikeuksien ja liikenneopettajalupien uusimista.

Liikennepalvelulakiin ehdotetun muutoksen myötä

Liikenne- ja viestintävirasto voisi uusia taksinkuljettajan ajoluvan niin, että hakija toimittaisi lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimisesta.

Rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintodistuksen esittämistä siirretään myöhemmäksi, ellei rautatielääkäri ole edellyttänyt tavanomaista useammin tehtävää lääkärintarkastusta.

Joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutoksiin joustavuutta

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluita tarjoavien ilmoitusaika lyhennettäisiin 60 päivästä viiteen päivään. Ehdotuksella mahdollistettaisiin se, että joukkoliikenteen toimijat voisivat muuttaa esimerkiksi aikataulujaan nykyistä nopeammin, ja sitä kautta sopeuttaa liiketoimintaansa muuttuvissa olosuhteissa.

Ammattipätevyyksien voimassaoloon jatkoa

Merenkulun ammattipätevyyksien, kuten pätevyyskirjojen, lisäpätevyyskirjojen ja luotsin lupakirjojen, voimassaoloa jatkettaisiin kuudella kuukaudella uudistamispäivästä. Pätevyyksiä koskevat asiakirjat voisi toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle ja pätevyyteen liittyvän näyttökokeen voisi suorittaa viimeistään 30.4.2021.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksien voimassaolo jatkuisi 31.10.2020 asti ilman vaaditun jatkokoulutuksen suorittamista.

Alusten turvatarkastukset sujuviksi

Liikenne- ja viestintävirasto voisi lakimuutoksen myötä valtuuttaa hyväksymänsä luokituslaitoksen suorittamaan aluksen turvatarkastukset sekä myöntämään kansainväliset turvatodistukset. Nämä tarkastukset kohdistuvat ulkomailla oleviin suomalaisiin aluksiin. Tämä väliaikainen valtuutus turvaisi tavara- ja rahtiliikenteen sujuvuuden ja olisi voimassa enintään 31.10.2020 saakka.

Alusrekisterilain muutos mahdollistaisi jäljennöksen toimittamisen aluksen saantoasiakirjasta alkupe-räisen asiakirjan sijaan. Muutos olisi voimassa 31.10.2020 asti.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Muutokset olisivat voimassa muutamien kuukausien määräajan, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.

Lisätietoja:lainsäädäntöjohtaja, hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367hallitusneuvos Rita Linna, p. 0295 34 2559

Muualla palvelussa:Tiedote 23.4.2020: Ajoneuvot on katsastettava myös poikkeusolojen aikanaTiedote 14.4.2020: Liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia – kuulemistilaisuus 16. huhtikuuta