Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus panostaa liikenteen ilmastotoimiin, kyberturvallisuuteen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 3,6 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2022.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan 2,1 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 825 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 722 miljoonaa euroa.

Ministeriön budjettiehdotuksessa panostetaan liikenteen ilmastotoimiin, kybertuvallisuuteen ja liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Valtioneuvosto teki 6.5.2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma koskee erityisesti tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteisiin ja tarpeisiin sekä muihin tehtäviin ehdotetaan yhteensä 76 miljoonan euron määrärahaa.

Kyberturvallisuuden kehittäminen

Valtioneuvosto vahvisti 10.6.2021 kyberturvallisuuden kehittämisohjelman. Ohjelma on konkreettinen toimeenpanosuunnitelma, joka kehittää kyberturvallisuutta pitkällä aikavälillä ja toimialat ylittävästi. Ohjelma kattaa vuodet 2021–2030. Kyberturvallisuuden kehittämisohjelmalle ehdotetaan 2,7 miljoonaa euron määrärahaa. Määrärahalla mahdollistettaisiin kehittämisohjelman toimenpiteiden jatkuvuus.

Valtioneuvosto vahvisti 10.6.2021 myös periaatepäätöksen, jolla linjataan toimia yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan tason parantamiseksi. Periaatepäätöksen linjausten toteuttaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia ja viranomaisten resurssien vahvistamista. Liikenne- ja viestintävirasto tukee periaatepäätöksen toteuttamista, ja tätä varten virastolle ehdotetaan 1,8 miljoonan euron lisämäärärahaa, joka jaetaan Kyberturvallisuuskeskuksen ja viraston muiden toimintojen kesken.

Näiden lisäksi ehdotetaan 2,3 miljoonaa euroa Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenoihin kyberturvallisuustehtävien hoitamiseen.

Perusväylänpito, yksityistiet ja liikenneverkko

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli noin 1,37 miljardia euroa kohdennettaisiin teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Kaikissa toimenpiteissä pyritään huomioimaan ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään ja väylien kuntoa turvataan huomioiden erityisesti elinkeinoelämän tarpeet.

Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 30 miljoonan euron määrärahaa.

Länsi-Helsingin raitioteiden (ml. Vihdintien pikaraitiotie) hankekokonaisuudelle ehdotetaan 4,26 miljoonan euron valtuutta hankkeen suunnitteluun ja 850 000 euron määrärahaa vuodelle 2022.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032 ja antoi sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa.

Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta johtuviin toimintamenoihin Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetaan 10,2 miljoonan euron määrärahaa, joka koostuu useista eristä. Digitaalisen liiketoiminnan peruspalveluita kokoavan Liikenteen tietoekosysteemin käynnistämiseen ehdotetaan 5 miljoonan euron määrärahaa. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenoihin ehdotetaan 3,6 miljoonan euron lisämäärärahaa uusien strategisten vaikuttavuustehtävien ja muiden valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi ehdotetaan viraston toimintamenoihin 1,57 miljoonan euron lisämäärärahaa liikenteen valtakunnallisen mallijärjestelmän rakentamiseen.

Liikenteen ja viestinnän palvelut

Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen ehdotetaan 129,5 miljoonan euron määrärahaa. Määrärahaa käytettäisiin junaliikenteen ostoihin, alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen, suurten kaupunkiseutujen sekä keskisuurten kaupunkien julkisen henkilöliikenteen tukeen, ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin, lentoliikenteen ostoihin, kehittämishankkeisiin ja liikkumisen ohjaukseen.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen ehdotetaan 89 miljoonan euron määrärahaa.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoihin ja kehittämiseen ehdotetaan 20,4 miljoonan euron määrärahaa.

Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää 10,7 miljoonan euron lisämäärärahaa Liikenne- ja viestintäviraston palvelujen ja tehtävien turvaamiseksi. Määrärahatarve on virastolla jo olemassa oleva ja pysyvä. Liikenne- ja viestintävirastolle on tullut uusia lakisääteisiä tehtäviä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia, joihin tarvitaan uutta osaamista sekä tietoteknisiä investointeja ja palveluostoja.

Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenoihin esitetään yhteensä 4,7 miljoonan euron määrärahoja, jotka johtuvat lainsäädäntömuutoksista ja muista toimintamenoista. Lisäksi esitetään 195 000 euron määrärahaa viraston toimintamenoihin ICT-sektorin ilmasto- ja ympäristöstrategian toimeenpanotehtävien toteuttamiseksi. Näiden lisäksi esitetään määrärahat fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseen.

Lisätietoja:ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

fossiilittoman liikenteen tiekartta:ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101

kyberturvallisuus:osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817

perusväylänpito, liikenneverkko, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma:kehittämisyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706

liikenteen ja viestinnän palvelut:osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400

koko budjetti:talouskehitysyksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 344 3400

Muualla palvelussa:Tiedote 10.6.2021: Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma: Kasvua ja työllisyyttä kyberturvallisuuden lisääntyessäTiedote 10.6.2021: Ministeri Harakka: Panostus kriittisten toimialojen tietoturvaan ja tietosuojaan on investointi tulevaisuuteenTiedote 6.5.2021: Hallitus päätti tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista – päästöt puoleen 2030 mennessäTiedote 15.4.2021: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

Muualla verkossa:Valtiovarainministeriön tiedote 13.8.2021: Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2022 on julkaistu