Lausunto yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta vapauttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Lausuntopyyntö LVM/1051/03/2017 2.7.2019 

Lausunto yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta vapauttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt uudelleen lausuntoa yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta vapauttamista koskevasta asetusluon-noksesta. Luonnoksen mukaan Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta (1245/2002) esitetään kumotta-vaksi ja korvattavaksi uudella ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta an-nettavalla valtioneuvoston asetuksella.  Samalla asetuksen sisältöä muutettaisiin mm. niin, että määräaikaiskatsastus-velvollisuus päättyisi, kun ajoneuvon käyttöönottovuoden alkamisesta on kulunut 40 vuotta. Määräaikaiskatsastusvelvollisuuden päättyminen ei kuitenkaan koskisi M3-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvoja, museoajoneuvoja lukuun ottamatta, eikä luvanvaraisessa liikenteessä käytettäviä ajoneuvoja. Suomen Kuljetus ja Logis-tiikka SKAL ry on tutustunut asetusluonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraa-vaa. SKAL pitää hyvänä, että luvanvaraiseen liikenteeseen käytettävillä ajoneuvoil-la katsastusvelvollisuus säilyy myös yli 40 vuotta vanhoilla ajoneuvoilla jatkossa-kin.    

Traktorit

Asetusmuutoksen perustelumuistion mukaan katsastusvelvollisten traktoreiden osalta täsmennettäisiin, että se koskee luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käy-tettäviä T1b-, T2b- ja T3b-luokan traktoreita.  Katsastusdirektiivin (2014/45/EU) mukaan katsastusvelvollisuus koskee traktorei-ta, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa di-rektiivin soveltamisesta maa-, puutarha- tai metsätaloudessa, maanviljelyssä taikka kalataloudessa käytettävät ajoneuvot, joita käytetään vain asianomaisen jäsenvaltion alueella ja pääasiassa tällaisessa tuotannossa olevilla maa-aloilla, myös maa- tai metsätalouskäytössä olevilla teillä taikka pelloilla.   SKAL toteaa traktoreiden katsastusvelvollisuuden vesittyneen liikennepalvelulain muutosten myötä ja on SKAL:in mielestä EU asetuksen vastainen. Katsastusvel-vollisuuden rajaus luvanvaraisessa liikenteessä oleviin traktoreihin olisi hyväksyt-tävää, mikäli luvanvaraisuutta edellytettäisiin EU:n tavaraliikenteenharjoittajaa koskevan asetuksen mukaisesti rakenteelliselta nopeudeltaan yli 40 km/h trakto-reilta. Nyt luvanvaraisuuden rajan ollessa liikennepalvelulaissa 60 km/h, jäävät katsastusvelvollisuuden ulkopuolelle lähes kaikki traktorit, vaikka niitä pääsään-töisesti käytettäisiin tieliikenteessä. SKAL esittää tämän EU-säädösten vastaisuuden poistamista siten, että kat-sastusdirektiivin mukaisesti kaikki pääasiassa tieliikenteessä käytettävät traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on enemmän kuin 40 km/h, on otettava katsastus-velvollisuuden piiriin. Katsastusvelvollisuuden rajaksi SKAL esittää sitä, kun yli 40 km/h traktoria käytetään muussa kuin polttoainemaksulain 6 tai 7 §:n mukai-sessa ajossa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                  Ari Herralatoimitusjohtaja                edunvalvontajohtaja