Lausunto Wienin katsastussopimuksen muutoksista

Liikenne- ja viestintäministeriöPL 3100023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö VN/10406/2020 21.10.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Wienin katsastussopimuksen muutoksista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut muutoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Wienin katsastussopimukseen liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset. Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista suhteessa EU:n katsastusdirektiiviin. Muutokset liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä, jotka liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Lisäksi näiden normien määräykset määräaikaiskatsastusten ajankohdista muutetaan samoiksi kuin katsastusdirektiivissä. Muutokset ovat tulleet kansainvälisoikeudellisesti voimaan vuosina 2018–2020, mutta niitä ei ole saatettu Suomessa voimaan oikeaaikaisesti. Tilanne korjattaisiin oikeustilan selkeyttämiseksi. Esitykseen sisältyy myös lakiehdotus Wienin katsastussopimuksen ja sen nor-mien niiden määräysten nostamisesta laintasoisiksi, jotka kuuluvat Suomessa lainsäädännön alaan. SKAL pitää ehdotuksia hyväksyttävinä ottaen huomioon mm. kaasu-, sähkö- ja hybridiautojen yleistymisen. Näiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia koskevaa erityissääntelyä ei ole aiemmin ollut. Perustelujen vaikutusarvioinnin mukaan normien voimaansaattaminen helpottaisi rajat ylittävää liikennettä Venäjälle, joka on sopimuspuolena Wienin katsastussopimuksessa. SKAL pitää tätä hyvänä ja tarpeellisena.  Edelleen perustelujen mukaan normeilla luotaisiin selkeät toimintalinjat kaasu-, sähkö- ja hybridi- ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Toimintalinjojen selkeyttäminen yhdenmukaistaisi näiden ajoneuvojen katsastusvaatimuksia ja asiakkaiden kohtelua katsastustoimipaikoilla. Myös tätä SKAL pitää hyvänä. Tässä yhteydessä SKAL huomauttaa, että voimassa olevassa Valtioneuvoston asetuksessa ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta (1455/2019), ja eduskunnassa olevassa hallituksen esityksessä ajoneuvolaiksi (HE 177/2020 vp), säädetään siitä, mitkä ajoneuvot on esitettävä määräaikaiskatsastukseen. Näiden mukaan M-, N-, O2-, O3-, O4-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvojen lisäksi luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käytettävä T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen.  Kuitenkin katsastusdirektiivin (2014/45/EU) mukaan katsastusvelvollisuus koskee kaikkia T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvoja eli traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa direktiivin soveltamisesta maa-, puutarha- tai metsätaloudessa, maanviljelyssä taikka kalataloudessa käytettävät ajoneuvot, joita käytetään vain asianomaisen jäsenvaltion alueella ja pääasiassa tällaisessa tuotannossa olevilla maa-aloilla, myös maa- tai metsätalouskäytössä olevilla teillä taikka pelloilla. Tästä huolimatta laki liikenteen palveluista asettaa traktoreilla harjoitettavan tavarankuljetuksen luvanvaraisuuden rajaksi 60 kilometriä tunnissa. Voimassa olevan säädöksen ja edellä mainitun ajoneuvolakiesityksen mukaan vain luvanvaraisessa liikenteessä olevilla traktoreilla on katsastusvelvollisuus, joten traktorit eivät käytännössä ole lainkaan katsastusvelvollisuuden piirissä, koska yli 60 km/h kulkevia traktoreita ei juurikaan ole käytössä. Kuitenkin arviolta yli 2000 traktoria on sellaisia, jotka on hankittu käytettäväksi tavaraliikenteessä pääosin yleisillä teillä nopeuksilla 40 – 60 km/h. Kun ne tällöin eivät ole direktiivin esittämällä tavalla pääasiallisesti maatalouskäytössä olevia vaan yleisellä tiellä tavaraliikenteessä käytettäviä traktoreita, niille on asetettava katsastusvaatimus.  SKAL katsoo, että tilanne, jossa katsastusvelvollisuus on vain yli 60 km/h traktoreille, vääristää kilpailua kuorma-autokuljetuksiin nähden ja on EU:n katsastusdirektiivin vastainen. Tilanne vaarantaa liikenneturvallisuutta, kun jatkuvasti tieliikenteeseen käytetään ajoneuvoja, joita ei katsasteta, eikä niille ole asetettu muutakaan menetelmää, jolla varmistettaisiin niiden tekninen tieliikenteeseen riittävä kunto. SKAL edellyttää, että traktoreiden katsastusvelvollisuus tulee säätää EU:n katsastusdirektiivin mukaiseksi.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen       Ari Herralatoimitusjohtaja     edunvalvontajohtaja