Lausunto Valtioneuvoston selvityksestä: Asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi; asetuksen uudistaminen, ennakkovaikuttaminen (E 45/2021 vp)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaEduskunta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston selvitys: Asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi; asetuksen uudistaminen, ennakkovaikuttaminen (E 45/2021 vp). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä on pyydetty kirjallista asiantuntijalausuntoa asiassa ja SKAL esittää lausuntonaan seuraavaa. Komissio on keväällä 2019 aloittanut asetuksen uudelleenarvioinnin unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi. Komissio avasi helmikuussa 2021 julkisen konsultaation TEN-T –asetusuudistuksesta. Käsiteltävänä olevassa muistiossa esitellään uudistamisen suuntaviivoja ja Suomen kantaa. SKAL kannattaa sitä, että Suomi tukee komission TEN-T-suuntaviivaasetusuudistuksen yleisiä tavoitteita koskien olemassa olevan TEN-T -verkon loppuun saattamista. Samoin SKAL kannattaa Suomen vaikuttamista asetuksen valmisteluun niin, että Suomen osalta asetusuudistuksessa huomioitaisiin pitkät etäisyydet keskeisille Euroopan markkina-alueille, ohuet liikenne- ja kuljetusvirrat verrattuna Keski- ja Etelä-Euroopan kuljetusvirtoihin sekä koko Suomen saavutettavuus ja perifeeristen alueiden ominaispiirteet. SKAL pitää tärkeänä, että Suomi huolehtii TEN-T verkkonsa kehittämisestä siten, että se täyttää verkolle asetetut vaatimukset. Suomen ei tule suhtautua TEN-T verkon korkeisiin teknisiin vaatimuksiin kriittisesti, vaan vaikuttaa niin, että tieverkon kehittämiselle on saatavissa mahdollisimman paljon EU-rahoitusta. SKAL katsoo, että liikennealalla on tuotava esiin tukikelpoisina hankkeina myös tiehankkeet, joilla edistetään vähähiilisyyttä sekä muita elpymisvälineen tavoitteita. Esimerkiksi investoinnit, joilla valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaiset tärkeät tieosuudet saadaan vaatimustason mukaisiksi, vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Polttoaineenkulutus vähenee, kun tiestön kunto paranee ja erityisesti kun poistetaan hidastuksia ja nopeuden vaihteluja aiheuttavia liittymiä.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                          Ari Herralatoimitusjohtaja                       edunvalvontajohtaja