Lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokra

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö) U 40/2017 vp ja asiasta annettu jatkokirjelmä UJ 8/2021 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Alkuperäinen ehdotus on peräisin jo vuodelta 2017 osana EU:n tieliikenteen liikkuvuuspakettia, josta se myöhemmin irrotettiin omaksi erilliseksi ehdotukseksi. Alkuperäiseen ehdotukseen on tehty muutosesityksiä, jotka ovat edenneet erityisesti nyt keväällä Portugalin puheenjohtajuuden aikana.

Muutosehdotuksessa keskeistä on, että jäsenvaltiot saisivat rajoittaa ilman kuljettajaa ulkomailta vuokratun ajoneuvon käyttöä jäsenvaltioiden välisessä tavaraliikenteessä omien liikenteenharjoittajien osalta niin, että kyseisen ajoneuvon käyttö tulee kuitenkin sallia vähintään 30 peräkkäisen päivän ajan kalenterivuodessa. Komissio ehdotti alun perin neljää kuukautta ja Euroopan parlamentti yhtyi komission ehdottamaan neljän kuukauden aikarajaan.

Ehdotuksessa jäsenvaltio saisi rajoittaa ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen enimmäismäärän omalla alueellaan enintään 25 prosenttiin yrityksen käyttämien yhteisön liikenneluvan jäljennöksiä vastaavasta ajoneuvojen kokonaislukumäärästä. Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi raportoida komissiolle viiden vuoden välein kuljetusyritysten vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä ja vaikutuksista liikenneturvallisuuteen, verotukseen sekä kabotaasiliikenteeseen. Verokertymien ilmoittaminen komissiolle olisi jäsenvaltiolle kuitenkin vapaaehtoista.

SKAL esitti jo 2017 lausunnossaan 4 kuukauden sallitun enimmäiskäyttöajan lyhentämistä ja pitää siten mahdollisuutta rajata käyttö 30 peräkkäiseen päivään kalenterivuodessa hyvänä. SKAL kuitenkin katsoo, että säädöksen tulee kuitenkin olla riittävän selkeä tulkinnan ja valvonnan varmistamiseksi.

Kuten useat jäsenvaltiot, myös SKAL suhtautuu epäileväisesti verokertymän vapaaehtoiseen ilmoittamiseen komission raporttiin ja ilmaisee huolensa mahdollisesta verojen kiertämisestä etenkin ulkomailta vuokrattujen ajoneuvojen käytössä ja harmaan talouden lisääntymisestä.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                 Ari Herralatoimitusjohtaja               edunvalvontajohtaja