Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamiseksi sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamiseksi U 74/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Komission ehdotuksen mukaan talouden kasvu ja työllisyyden parantaminen edellyttävät modernia, suorituskykyistä infrastruktuuria. Eurooppa tavoittelee eturintamaan uusiutuvan energian käytössä ja digitaalisessa taloudessa. Komissio esittää Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineelle yhteensä 21,8 miljardia euron rahoitusta (vuoden 2018 hintataso). SKAL katsoo, että liikennealalla on tuotava esiin tukikelpoisina hankkeina myös tiehankkeet, joilla edistetään vähähiilisyyttä. Esimerkiksi investoinnit, joilla runkoverkkoon kuuluvat tieosuudet saadaan runkoverkon vaatimustason mukaisiksi, vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Polttoaineenkulutus vähenee, kun runkoverkolta poistetaan hidastuksia tai kiihdytyksiä aiheuttavia liittymiä.  SKAL pitää tärkeänä, että Verkkojen Eurooppa -rahojen käyttöä Suomessa ohjataan myös tieverkolle ja osaamista kehitetään myös tierahoitushauissa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       johtava asiantuntija