Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille

 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille (raskaan kaluston CO2 raja-arvot) U 48/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 Ehdotuksen tavoitteena on asettaa sitovat CO2 raja-arvot uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille. Ehdotus sisältää sitovan raja-arvon vuodelle 2025 ja suuntaa antavan raja-arvon vuodelle 2030.  SKAL pitää päästöjen vähentämistä tärkeänä ja katsoo, että EU:n tasolla tehtävät toimet ovat tarpeellisia päästövähennysten saavuttamiseksi. SKAL kuitenkin katsoo, että Suomessa liikenteelle asetetun 50 %:n päästövähennystavoitteen sijasta oikeudenmukainen ja kestävä tapa päästöjen vähentämiseen on jakaa ilmastosopimuksen mukainen 39 %:n vähennystavoite tasapuolisesti kaikkien päästökaupan ulkopuolisten sektorien kesken. SKAL:n mielestä Suomen ei ole syytä edellyttää kunnianhimoisempia tavoitteita kuin mitä muutenkin EU esittää. Erittäin tärkeää on pitää huolta siitä, että meillä käytössä ja tulossa olevat mitat ja massat huomioidaan laskenta- ja raportointijärjestelmissä ja CO2 vähennystavoitteissa. Valtioneuvoston kannan mukaisesti jatkokäsittelyn yhteydessä on huolehdittava, että asetettavat raja-arvot mahdollistavat myös jatkossa suurempien massojen ja mittojen hyödyntämisen raskaan kaluston kuljetuksissa. Edelleen on pidettävä huolta myös siitä, että raskaimpien ajoneuvojen hinnat eivät nouse suhteessa enempää kuin kevyempienkään. Ehdotuksen mukaan asetetaan kannustimia päästöttömien ja vähäpäästöistenajoneuvojen markkinoille saattamiseksi. SKAL:n mielestä on saatava myös HVO:n (EN 15940, toisen sukupolven biodiesel) käyttö huomioitua samalla tavoin kuin vaihtoehtoiset käyttövoimat erilaisilla bonuksilla ja kannustimilla. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       johtava asiantuntija