Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen yleiseksi turvallisuusasetukseksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen yleiseksi turvallisuusasetukseksi U 46/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 Ehdotuksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta asettamalla uusi teknisiä turvallisuutta edistäviä vaatimuksia. Valtioneuvoston tavoin SKAL kannattaa yleisempien turvallisuutta parantavien tavoitteiden asettamista yksittäisten varusteiden pakolliseksi määräämisen sijasta. Tällöin ei tule myöskään niin paljon tarvetta muuttaa vaatimuksia. SKAL suhtautuukin kriittisesti siihen, että komissiolle siirretään paljon valtaa antaa delegoituja säädöksiä. SKAL toteaa valtioneuvoston kannan mukaisesti, että raskaan kaluston rengaspaineen valvontajärjestelmän toimivuus on huomioitava perävaunujen ja yhdistelmien osalta, erityisesti Suomessa käytössä olevilla yhdistelmillä myös tulossa olevien muutosten jälkeen. Samoin on yleisesti huomioitava uusien teknisten vaatimusten toimiminen myös arktisissa olosuhteissa. Ehdotuksen vaikutustenarvioinnin mukaan odotetaan autonvalmistajille koituvan kustannuksia kokonaisuudessaan lähes 60 miljardia euroa. Silti toimenpiteiden ei odoteta nostavan ajoneuvojen vähittäismyyntihintoja merkittävästi. SKAL katsoo, että valmistuskustannusten nousu siirtyy aina tavalla tai toisella myyntihintoihin ja aiheuttaa siten lisäkustannuksia mm. kuljetusyrityksille. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen        Ari Herralatoimitusjohtaja      johtava asiantuntija