Lausunto VAK-tieasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/7555/2021 31.3.2021

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston asetuksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Lausunnossa otetaan kantaa vain vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseen.

SKAL katsoo, että asetusmuutos toteuttaa Vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä  tiekuljetuksia koskevan sopimuksen (ADR-sopimus, SopS 23/1979) liitteiden A ja B muutokset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021. 

SKAL huomioi perustelumuistiossakin todetun parhaillaan käynnissä olevan VAK-lain kokonaisuudistuksen yhteydessä tapahtuvan nyt esitettyjen säännösten uudelleen tarkastelun ja niiden kumoamisen uuden lain voimaantullessa. SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaiseen asetusmuutoksen sisältöön.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen             Ari Herralatoimitusjohtaja           edunvalvontajohtaja