Lausunto Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL pitää hyvänä, että määräystä ehdotetaan korjattavaksi ja tarkennettavaksi ja katsoo, että muutokset ovat pääsääntöisesti tarpeellisia. Määräyksen kohdassa 6.8.2.1.29 esitetään poistetavaksi täyttöaukon kantta koskeva turvallisuusvaatimus. SKAL katsoo, että vaatimus on sinällään tarpeellinen ja mikäli määräyksen kohta poistetaan, on kannen ylipaineeseen liittyvä työturvallisuus kuitenkin varmistettava myös säiliön rakenteen kautta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Petri Murto                                              Matti Grönforsjohtaja, toimitusjohtajan varamies         asiantuntija