Lausunto poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Sisäministeriössä on meneillään poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman valmistelu vuosille 2021 – 2024. Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus. Toimintaohjelmassa kuvataan tieliikenteen toimintaympäristö, liikenneturvallisuuden nykytila ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Yleistä

SKAL pitää toimintaohjelman laatimista tarpeellisena ja kannatettavana, erityisesti huomioiden, että edellinen poliisin liikenneturvallisuusstrategia on vuodelta 2006. Ja kuten esipuheessa todetaan, myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on suositellut vuonna 2019 tekemässään poliisin liikennevalvonnan tuloksellisuustarkastuksessa, että sisäministeriön tulisi vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan vaikuttavuutta.

SKAL pitää hyvänä sitä, että toimintaohjelman johdannossa on huomioitu, että liikennevalvontaan sisältyy myös muiden kuin tieliikennelakiin liittyvien säännösten valvonta. Näitä ovat mm. ajoneuvolaki, ajokorttilaki ja liikennepalvelulaki. Erityisen hyvänä SKAL pitää sitä, että kuljetusalan harmaan talouden torjunnan merkitys on huomioitu muissa toimintaohjelmaan vaikuttavissa asioissa turvalli-suuden tunteen ja liikenneonnettomuuksien kustannusten ohella.

Toimintaohjelmaluonnoksen liikenneonnettomuuksien syitä ja riskitekijöitä koskevasta osasta SKAL nostaa esiin raskaan liikenteen osuudesta sen, että niissä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa, joissa on osallisena raskas ajoneuvo, aiheuttajana on pääsääntöisesti toinen ajoneuvo. 

Toimintaohjelman tavoitteet

 SKAL pitää hyvänä, että keskeisiin vaikuttavuustavoitteisiin on otettu ammattiliikenteen harmaan talouden vähentäminen. SKAL toteaa, että toimintaohjelman tavoitteet ovat kokonaisuutena hyvin ja kattavasti kirjattu. Ammattiliikennettä, kuljetusrikollisuutta ja tieliikenteen harmaata taloutta koskeva osuus on tarpeellinen. SKAL yhtyy näkemykseen, että raskaan liikenteen valvonta edellyttää laajaa osaamista ja tämän turvaaminen sekä vahvistaminen tulee olla keskeisellä sijalla. Ja myös yhteistyö muiden viranomaisten kanssa on tärkeää.  SKAL pitää tärkeänä, että näitä asioita edistetään toimintaohjelman mukaisesti. SKAL esittää lisättäväksi tähän kohtaan yhteistyön myös sidosryhmien kanssa ja on omalta osaltaan valmis kaikenlaiseen yhteistyöhön liikenteen valvonnan osalta poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.  Toimintaohjelman mukaan ohjelman toimeenpano alkaa sen hyväksymisen jälkeen. Poliisihallitus tekee toimintaohjelman perusteella liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelman sekä tavoitteiden mittarit vuoden 2021 loppuun mennessä. SKAL edellyttää, että suunnitelmassa osoitetaan riittävät resurssit raskaan liikenteen valvontaan ja että tavoitteiden mittareissa on huomioitu myös raskas liikenne.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen      Ari Herralatoimitusjohtaja    edunvalvontajohtaja