Lausunto Petäjäveden jätteenkuljetusjärjestelmästä Sydän-Suomen jätelautakunnalle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että Petäjäveden kunnan alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.  

Petäjävedellä on tehty päätös kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta. Päätös on lainvoimainen ja tähän tilanteeseen ei ole tullut tietoon sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät kuljetusjärjestelmän muuttamista.

Sydän-Suomen jätelautakunta on kuitenkin päättänyt pyytänyt lausuntoja Petäjäveden jätteenkuljetusjärjestelmästä. Eri tahojen lausunnoilla tulee olla päätöksenteossa tärkeä merkitys.

Asianosaisuus

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry edustaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Liiton jäsenyrityksiä toimii myös Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella. SKAL edustaa asiassa alueen toimijoita, ja sen mielipide tulee ottaa huomioon.  

Hallintolain 41 §:n mukaan esillä olevassa asiassa tulee antaa vaikuttamismahdollisuus, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Jätelain vaatimukset valmistelulle

1.5.2012 voimaan tulleen jätelain 646/2011 § 37 [Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus] asettaa vaatimukset sille, mitä seikkoja tulee tarkastella silloin, kun jätteenkuljetusjärjestelmästä päätetään. Vaatimukset ovat seuraavat:

”Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:

1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset [Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin];

2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle

3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.”

SKAL korostaa, että kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksessä tulee yksilöidysti tarkastella kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia.

Jätelain vaatimusten täyttyminen alueella

1. Ensimmäisenä edellytyksenä on jätelaissa (37§ ja 35 §) todettu seuraavasti: ”Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.”

Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella Petäjävedellä toimivat ainakin seuraavat kuljetusyritykset kuiva-/sekajätteen, biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetuksessa: Sihvari Oy, Linlog Ky ja Lassila & Tikanoja Oyj.  Näiden lisäksi vaihtolavakalustolla toimii alueella muitakin toimijoita. 

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa alueella toimivat ainakin seuraavat yritykset: Kuosmanen Markku Antero, Jyväskuljetus Ky ja Eerola-Yhtiöt Oy. Myös kuivajätteiden kuljetuksessa toimivilla yrityksillä Sihvari Oy, Linlog Ky ja Lassila & Tikanoja Oyj on kuljetuskalustoa käytettävissä märkäjätteiden kuljetukseen Petäjävedellä. 

Yritysten tarjonta on alueella runsasta ja niiden välillä on aitoa kilpailua, mikä pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun katoaminen alueelta voi myös nostaa hintoja.

2. Toisena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.” Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat:

Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa ei tule kerralla isoja asiakkaiden vaihdoksia kuljetusyritykselle, joista aina seuraa suuri ongelma kuljetusten toiminnan kannalta.Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa samaan kuormaan yhdyskuntajätteen kanssa voidaan ottaa myös yritysten ja teollisuuden jätettä, mikä tehostaa kuljetuksia.Monilokeroautojen käyttö on mahdollista. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksissa kilpailutetaan yleensä vain yksi jätejae kerrallaan.Sako- ja umpikaivoja tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tilausten ja täyttöasteen mukaan. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa ne tyhjennetään kalenterin mukaan tietyllä viikolla, jolloin käydään imemässä puolityhjiä kaivoja ja toisilla kiinteistöillä kaivot ovat liian täynnä.Sako- ja umpikaivojen tyhjennys saattaa jäteyhtiön kilpailutuksessa tulla epäsopivana aikana, esimerkiksi talvella, kun tie ei ole auki. On tarpeen tunnistaa, että pakkasilla tyhjätty säiliö jäätyy ja se menettää toimintakuntonsa.Jäteyhtiön kilpailutus hävittää ylimääräisen kuljetuskapasiteetin alueelta. Se tuottaa ongelmia kriisitilanteiden hoidossa, kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä.Jätteiden kuljettaminen hoituu vaatimukset täyttävästi molemmissa kuljetusjärjestelmissä. Kiinteistön haltijan järjestämästä mallista ei aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin kunnan kilpailuttamasta kuljetuksesta, koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille täytyy olla samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta.

3. Kolmantena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.” Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat:

Kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys.Jos palvelu ei yrityksessä toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen.Päivystys toimii 24 tuntia/vrk. Tämä on tärkeä asia erityisesti lietteiden kuljetuksessa. Jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa toimii vain normaali asiakaspalvelu, yleensä ma-pe klo 9–15.Lietteiden tyhjennyksessä maksetaan vain todellisesta tilauksesta. Jos asiakas ei jäteyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa voi ottaa vastaan tyhjennystä esitettynä aikana, asiakas joutuu maksamaan hukkanoutomaksun (esim. Lakeuden Etapin alueella puolet tyhjennyshinnasta).Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää alueen elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa paremmin uudet innovaatiot alalle.Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät. Tämän seurauksena on kuljetusyrityksiä, jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Urakka-alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä.Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa kuljettajien työsuhdeturva vaarantuu. Kilpailutus voi viedä yritykseltä liiketoiminnan, josta pahimmassa tapauksessa seuraa työpaikkojenkin lakkaaminen.Kuljettajien työsuhteet muuttuvat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa pätkätöiksi, epävarmuus lisääntyy ja yrityksen on vaikea saada ammattitaitoista työvoimaa.Työntekijöiden ja yritysten verotulot vahvistavat alueen taloutta.Uuden jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä.Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät esitettävät vakuusmaksuvelvoitteet. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto

SKAL:n saamien tietojen mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras ja toimivin vaihtoehto alueella. Se toimii hyvin, ja asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä. Yksityiskohtaiset perustelut ovat seuraavat:

1. Jäteyhtiön järjestämä kilpailutus ei alenna asukkaiden kustannuksia

Laajojen tutkimusten mukaan jätteenkuljetuksen kilpailutus keskitetysti ei johda asukkaiden maksamien vuotuisten jätehuoltokustannusten laskuun. Innolink Research Oy teki vuonna 2011 vertailevan hintatutkimuksen kunnittain. Tutkimuksessa oli mukana sekä ns. sopimusperusteisen että kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetuksen kuntia. Omakotitaloissa jätehuollon vuosihinnat olivat hivenen pienemmät kunnallisessa kilpailutuksessa (173,32 € (kunnan kilpailuttama)/189,62 € (sopimusperusteinen), mutta kerros- ja rivitalo-osakeyhtiöiden tulos oli asuntoa kohti toisinpäin (95,54 € (kunnan kilpailuttama)/88,53 € (sopimusperusteinen). Täysin sattumanvaraisesti valitun 1000 vastaajan nettipaneelin omakotiasukkaiden maksamat hinnat olivat puolestaan molemmissa järjestelmissä aivan samat.

Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa kuljetusyritykset perivät laskut ja vastaavat logistiikasta sekä asiakaspalvelusta omana työnään. Näin kunnallisen jätehuoltoyhtiön hallintokulut voidaan pitää pienenä.

Useilla paikkakunnilla kuljetusjärjestelmää muutettaessa on asukkaille kerrottu jopa 40 %:n säästöjä jätehuoltokustannuksissa siirryttäessä kunnan kilpailuttamaan järjestelmään. Tätä ei ole voitu osoittaa toteutuneen millään paikkakunnalla. Syynä tähän ovat mm. kuntayhtiön raskas hallinto, väljä organisaatio, julkisista hankinnoista tulevat hallinnolliset kustannukset sekä kilpailuttamisesta aiheutuva työ.

2. Asukkailla oltava valinnanmahdollisuus – tämä turvaa palveluiden laadukkuuden 

Useat tutkimukset osoittavat, että asukkaat kannattavat ehdottomasti suoriin sopimuksiin perustuvaa jätteenkuljetusmallia. Vuonna 2011 Innolink Research Oy:n tekemä valtakunnallinen kyselytutkimus osoitti, että sopimusperusteisen järjestelmän asiakkaista 85 % valitsisi saman järjestelmän, ja kunnan kilpailuttaman järjestelmän valitsisi vain 67 % sen asiakkaista. Sopimusperusteisen kuljetuksen asiakkaat olivat tyytyväisempiä jätehuollon toimivuuteen ja joustavuuteen kuin kunnan kilpailuttaman järjestelmän.

Taloustutkimuksen Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan alueilla, joissa on vaihdettu sopimusperusteisesta mallista kunnan kilpailuttamaan, asukkaista suurin osa haluaisi entisen mallin takaisin. Asukkaat olivat tyytymättömiä kunnan järjestämän palvelun joustamattomuuteen, lajittelumahdollisuuksien puuttumiseen sekä hintatasoon.

Kuljetusjärjestelmän muutos ja urakoitsijoiden vaihdokset kilpailutusten välillä ovat saaneet aikaan suuria ongelmia jätehuollon toimivuudessa, kun uudet kuljetusyritykset eivät ole löytäneet ja tyhjentäneet kaikkia kohteita, ja toisia jäteastioita on saatettu tyhjentää tarpeettoman usein.

Keskitetty kilpailuttaminen (julkisena hankintana) estää kotitalouksia hankkimasta haluamansa laadun mukaista jätteenkuljetusta. Keskitetyssä kilpailutuksessa asukkaat tai muutkaan kunnan vastuulla olevat toimijat eivät voi enää valita toista kuljetusyritystä, jos palveluun ei olla tyytyväisiä. Hyvin toimiva asiakkuussuhde kuljetusyrityksen kanssa saattaa päättyä kilpailuttamisen vuoksi vaikka kuntalaiset haluaisivat sitä jatkaa. Asukas on siis pakotettu tyytymään jätehuoltoyhtiön hänelle valitsemaan palvelun laatuun.

Julkiset hankinnat eivät tässä tapauksessa edistä kilpailua, vaan ne lamauttavat jo toimivien markkinoiden toiminnan.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen malli antaa pysyvyyden sopimusympäristöön ja mahdollistaa aidon asiakas-yritys -suhteen.

3. Keskitetty kilpailutus ei johda ympäristöpäästöjen vähentymiseen

Kahden jätteenkuljetusjärjestelmän välillä aiheutuvien päästöjen erot ovat erittäin pienet. Ramboll Finland Oy on tehnyt asiasta selvityksen Oulun seudulla. Siinä todettiin, että kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetusjärjestelmästä siirtyminen kunnan kilpailuttamaan kuljetusjärjestelmään vähentäisi raskaan liikenteen suoritetta yhden jätejakeen kuljetuksessa ainoastaan 0,09 %. Tutkimuksen mukaan jätteenkuljetuksen osuus raskaan liikenteen suoritteesta oli 0,62 %, ja kokonaisliikennesuoritteesta vain 0,04 %. Näiden lukujen perusteella ei siis voi valita jätteenkuljetusjärjestelmää. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit. Järkevää ja kannattavaa liiketoimintaa harjoittavat yritykset eivät tee hukka-ajoja.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen avulla voidaan myös tehostaa kuljetuksia. Useilla yrityksillä on käytössään monilokeropakkaajia, joilla voidaan kerätä useampaa jätejaetta samalla ajokerralla. Keskitetyssä kilpailutuksessa urakat tehdään lähes poikkeuksetta jätejakeittain, jolloin jokainen jätejae joudutaan ajamaan erikseen, mikä lisää ajosuoritetta.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennystä keskitettynä kilpailutuksena on kokeiltu Suomessa vain muutamassa kunnassa huonolla menestyksellä. Sako- ja umpikaivolietteiden kunnallisessa kilpailutuksessa on käyty imemässä puolityhjiä kaivoja. Toisilla asiakkailla kaivot ovat olleet liian täynnä, koska kaivoja on alettu tyhjentää kalenterin mukaan eikä täyttöasteen ja tilausten perusteella. Kustannukset asiakkaille ovat nousseet, ja asiakkaat ovat joutuneet maksamaan hukkanoutomaksuja, kun eivät ole esitettynä aikana voineet ottaa kaivon tyhjentäjää vastaan.

4. Keskitetyllä kilpailutuksella on erittäin kielteiset yritysvaikutukset

Kunnallinen kilpailutus voi olla erittäin haitallista jätteenkuljetusalan yritystoiminnalle.  Jos jokin yritys häviää kilpailutuksessa, se menettää mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen. Mikään yritys ei voi odottaa 3-5 vuotta toimettomana kunnes seuraava kilpailutus tehdään. Jos paikallinen yritys häviää kilpailun, myös paikkakunnan kuljettajat voivat menettää työpaikkansa. Kunta menettää verotuloina sekä paikallisen yrityksen verot että työntekijöiden verot.

Kokemuksemme perusteella voidaan osoittaa, että kunnan kilpailutus johtaa kilpailun keskittymiseen ja tarjonnan pienenemiseen. Kilpailu kilpailulta yhä pienempi määrä yrityksiä on tarjoamassa palveluita.

5. Vaikutukset työntekijöiden työsuhdeturvaan

Kilpailuttaminen johtaa yritystoiminnan epävarmuuteen ja heijastuu suoraan yritysten työntekijöiden työsuhdeturvaan. Yrityksen toiminnan kehittäminen myös estyy. Hävittyään kilpailutuksessa yritys joutuu pahimmassa tapauksessa lopettamaan toimintansa ja sanomaan irti pitkäaikaisissa työsuhteissa olleen henkilöstönsä. Julkisista hankinnoista seuraava sopimusten määräaikaisuus tuo epävarmuuden myös henkilöstöön ja lisää laajasti taloudellista epävarmuutta.

6. Ympäristövaatimukset ja lupavelvoitteet yhteneväiset molemmissa järjestelmissä

Jätteenkuljetusrekisterin hoitaminen ja ylläpito ovat tärkeitä jätehuoltojaoston viranomaistehtäviä. Jätelautakunnan tehtävänä on valvoa jätteenkuljetusrekisterin avulla kiinteistöjen mukanaoloa jätehuollossa. Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot tulee antaa viranomaiselle myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kuljetusyritykset ilmoittavat jätteenkuljetusrekisteriin jätehuollon piirissä olevat kiinteistöt, jäteastioiden koon ja tyhjennysvälin jätejakeittain. Tämä koskee myös lietteiden kuljetusta.  

Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät suunnitellut vakuusmaksuvelvoitteet. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä.

Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkasteluraportti

Virkamiestyönä laaditussa jätteenkuljetusjärjestelmän tarkasteluraportissa loppupäätelmissä jätelain ehtojen täyttymisestä on harjoitettu asenteellista lain tulkintaa. Selvityksissä on ylikorostettu kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen ongelmia. Nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen myönteisiä asioita ei ole huomioitu selvityksissä. Myös kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen ongelmia ei ole raportissa selvitetty, vaikka jätelaki velvoittaa myös siihen (jätelaki 646/2011 § 37. 1 ja § 35).

Tarkasteluraportissa hyvin suurta osaa näyttää hinnoittelu eri paikkakunnilla Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella. On huomioitava, että metallin ja kartongin tyhjennyshinnat ovat Petäjävedellä huomattavasti halvempia (metalli 31 % ja kartonki 37 %) kuin kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella.

Seka- ja biojätteen hintatiedoissa on virheellisyyksiä ja ne eivät vastaa todellisuutta. Käytännössä hinnat ovat Petäjävedellä halvempia. Lisäksi virkamiesten laatimassa tarkasteluraportissa mainitut hintatiedot eivät ole vertailukelpoisia. Hinnat on otettu kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuntien jätetaksan perushinnasta, mutta ne eivät vastaa lopullisia hintoja. Sammakkokangas Oy:n kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella peritään perushinnan lisäksi lisähintoja, jollaisia ei peritä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Sammakkokangas Oy:n alueella on peritty jopa pihanoudoista lisämaksuja. Nämä aiheuttavat paljon eroja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asiakasmaksuissa. Sammakkokangas Oy:n alueella Saarijärven seudulla peritään pihanoudosta (astian etäisyys yleisestä ajotiestä ja kadusta) näitä lisämaksuja tyhjennystä kohti seuraavasti (sis. alv 24 %):

pihanouto 10-49 m 3,44 euroapihanouto 50-199 m 3,96 euroapihanouto 200-499 m 4,63 euroapihanouto 500-999 m 5,28 euroapihanouto 1000-1999 m 7,27 euroa

Tarkasteluraportissa tuodaan esille myös asiakkaiden talousvaikeudet kuljetusjärjestelmään liittyvänä asiana, joka on kuitenkin Kelan toimeentulotukeen liittyvä asia (sivun 12 kolmanneksi viimeinen kappale).  Myös kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa huolehditaan maksujen perinnästä ja ne menevät yksityisten yritysten laskuista poiketen pakkoperintään jopa ilman oikeudenkäyntiä. Talousvaikeuksien perusteella ei ole kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen taksan hinnoista koskaan poikettu. 

Tarkasteluraportissa tuodaan esille jätehuollon reklamointi ikään kuin huonompana kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (sivun 12 toiseksi viimeinen kappale ja sivun 14 neljänneksi viimeinen kappale). Korostamme vielä, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen palvelu on kuluttajasuojalain alaista toimintaa, mutta näin ei ole laita kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Valituksia kuluttajaviranomaisille ei ole tullut Petäjäveden jätteenkuljetuksista.

Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkasteluraportissa tuodaan esille voimakkaasti jätehuollon rekisteröinnin ulkopuoliset kiinteistöt kuljetusjärjestelmään liittyvänä ongelmana (sivun 13 taulukko). Korostamme, että jätehuoltoon liittymisen valvonta kuuluu molemmissa kuljetusjärjestelmissä jätehuoltoviranomaiselle ja siinä olevat puutteet ovat merkkejä virkailijan omien töiden hoitamatta jättämisestä. Useimmiten näihin ongelmiin on kuitenkin luonnollinen selitys. Nämä kiinteistöt ovat useimmiten seuraavia kohteita:

a) Kimppa-astioiden käyttäjiä, joista rekisterissä on vain yhden kiinteistön laskutusosoite.b) Alueella asuvien omia mökkejä.c) Huonokuntoisia kiinteistöjä, joilla on hyvin vähän käyttöä. Kiinteistörekisterissä on käytännössä kaikki kiinteistöt, myös niiden tiedot joiden kunto ei vastaa asumiseen tai vapaa-ajan käyttöön kelpaavan kiinteistön kuntoa.

Liikenteen päästöissä ei ole merkittävää muutosta, vaikka niin selvityksessä väitetään (sivu 14 toiseksi viimeinen kappale). Koska yritysten, kapuan, liikelaitosten ja teollisuuden jäte ei ole kunnan vastuulla olevaa jätettä, niin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa niitä ei voida ottaa samaan kuormaan, kuten kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan tehdä.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen avulla voidaan myös tehostaa kuljetuksia. Useilla yrityksillä on käytössään monilokeropakkaajia, joilla voidaan kerätä useampaa jätejaetta samalla ajokerralla. Keskitetyssä kilpailutuksessa urakat tehdään lähes poikkeuksetta jätejakeittain, jolloin jokainen jätejae joudutaan ajamaan erikseen, mikä lisää ajosuoritetta.

Kuntalaisten kykyä kilpailuttaa jätteen kuljetus epäillään aiheettomasti raportissa (sivu 15 neljänneksi viimeinen kappale). Kuntalaiset kykenevät kilpailuttamaan satojen tuhansien asuntokaupat, kymmenien tuhansien autokaupat ja tuhansien eurojen elintarvikkeiden kaupat, mutta virkamies epäilee kuluttajien kykyä hankkia noin 200 euron jätehuoltoa.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa ei ole tullut uusia yrityksiä markkinoille Suomessa, kuin ihan marginaalisesti (sivu 16 kolmanneksi viimeinen kappale), vaikka niin raportissa väitetään.  Tällainen tulija on ollut yleensä alueen ulkopuolelta tullut kuntaurakoita haaliva yksi kansainvälinen toimija. Sen sijaan todella runsaasti toimijoita on joutunut lopettamaan toiminnan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksen seurauksena. 

Tarkasteluraportin yhteenvedossa jätelain ehtojen täyttymisestä on harjoitettu selkeästi asenteellista lain tulkintaa, jota ei tue edes raporttiin kerätyt tulokset.

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry katsoo, että Petäjäveden kunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.   

SKAL:n mielestä suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle. Kunnan, ja tässä tapauksessa myös jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut sekä taata hyvät toimintaedellytykset alueen yrityksille.

Kunnioittavasti

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen          Pekka Loukolatoimitusjohtaja        asiantuntija