Lausunto määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevan määräyksen muuttamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Määräyksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevia autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia siltä osin kuin ne ovat osoittautuneet ajoneuvojen käyttöönottoa vaikeuttaviksi ja mahdollistaa ajoneuvojen sujuva käyttöönotto. Samalla tehdään muita muutoksia, joilla pyritään poistamaan tarpeettomia vaatimuksia, tarkentamaan teknisten vaatimusten täyttymisen toteamista ja yhtenäistämään käytäntöjä. SKAL katsoo, että muutokset ovat pääosin tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja.

Määräysluonnoksen 3.15 kohdassa annetaan poikkeuksia E-säännössä n:o 93 tarkoitetun etualleajosuojan asennusvelvoitteesta. Alakohdan 5) mukaan mm. puutavarapankoilla varustettu puunkuljetusauto katsotaan ajoneuvoksi, johon ei ajoneuvon käyttötarkoituksen vuoksi voi asentaa etualleajosuojaa. SKAL katsoo, että myös muut raakapuun kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, kuten bioenergian kuljetusajoneuvot, joutuvat liikkumaan samanlaisessa maastossa kuin puunkuljetusajoneuvot, joten myös ne pitäisi lisätä tähän kohtaan.

Määräysluonnoksen 3.18 kohdassa määrätään, mitkä ajoneuvot voidaan hyväksyä liikenteeseen ilman EU-asetuksessa (EU) N:o 109/2011 tarkoitettua roiskeenestolaitetta. SKAL katsoo, että luetteloon ajoneuvoista, johon ei ajoneuvon käyttötarkoituksen vuoksi edellytetä roiskeenestojärjestelmän osana asennettavia roiskeenestolaiteita, tulisi lisätä myös puutavarankuljetukseen tarkoitetut pankoilla varustetut ajoneuvot sekä maidon keräilyyn tarkoitetut ajoneuvot.    

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen             Ari Herralatoimitusjohtaja           johtava asiantuntija