Lausunto määräysluonnoksesta ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista (HCT-määräys)

Lausuntopyyntö TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019 18.3.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Ehdotetulla määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaisi tarkemmat määräykset ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista, kun käyttöasetus kumoutuu ja asetuksen säännökset siirtyvät tarpeellisilta osin lain tasolla säädettäväksi. Määräyksen tavoitteena on tieliikennelain uudistuksen vaatimien muutosten lisäksi selkeyttää muun muassa kääntyvyyden ja vakauden määrittämistä koskevia laskentakaavoja. SKAL pitää määräyksen päivittämistä tärkeänä ja välttämättömänä tieliikennelain uudistuksen tullessa voimaan ja käyttöasetuksen kumoutuessa, mutta esittää kuitenkin seuraavia huomioita ja muutosesityksiä. 

1.Yleistä

1.2. Määritelmät

SKAL pitää hyvänä, että määritelmiin lisättäisiin selvennyksenä yhdistelmärakenteiden luokittelua koskeva säädösviittaus. SKAL kuitenkin esittää, että ainakin perusteluihin kirjataan kokonaisuus, jossa on tieliikennelain mukaiset termit, vakiintuneet alalla käytetyt nimitykset ja itse määritelmät. Olisi myös hyvä, jos itse määräyksessä voitaisiin käyttää samaa numerointia kuin tieliikennelaissa, ja lisätä myös itse määräykseen yleisesti alalla käytetyt yhdistelmätyyppien nimitykset.

3. Ajoneuvoyhdistelmän kääntyvyyden määrittäminen

Ajoneuvoyhdistelmän kääntyvyyden määrittämistä koskeva kohta 3 ja sen alakohdat on perustelujen mukaan uudistettu kokonaan ja uudella laskentamallilla katettu kaikki yhdistelmätyypit. SKAL esittää huolensa siitä, että mikäli vaatimuksia ja laskentamalleja jatkuvasti muutetaan, joudutaan koko ajan investoimaan kalustomuutoksiin. Samalla säädöksistä tulee sekavia ja valvonta vaikeutuu, mikäli on useita siirtymäaikoja ja erilaisia vaatimuksia sovellettavana.

SKAL pitää hyvänä, että yksilöidyn ajoneuvoyhdistelmän kääntyvyyden voi osoittaa myös ajoneuvojen valmistajan antamalla todistuksella.  

5. Pitkän ajoneuvoyhdistelmän kytkennän edellyttämät turvavarusteet

SKAL pitää hyvänä, että pitkälle ajoneuvoyhdistelmälle asetettavat varustevaatimukset vastaavat kutakuinkin kumoutuvassa käyttöasetuksessa olevia.  Määräysluonnoksen mukaan kehittynyttä hätäjarrutusjärjestelmää, kaistavahtijärjestelmää ja elektronista ajonvakautusjärjestelmää vaadittaisiin myös neli- tai useampiakseliselta autolta ja N3G-luokan ajoneuvolta. Kumoutuvan käyttöasetuksen mukaan kyseisiltä ajoneuvoilta ei vaadita näitä järjestelmiä. Myös tieliikennelain 150 §:n perusteluissa on todettu, että tässä vaiheessa näitä järjestelmiä ei määrättäisi kyseisiin ajoneuvoihin pakollisiksi. Kyseisessä tieliikennelain 150 §:ssä valtuutetaan liikenne- ja viestintävirasto antamaan tarkemmat määräykset näistä järjestelmistä ja niiden teknisistä vaatimuksista. SKAL edellyttää, että määräyksessä ei vaadita neli- tai useampiakseliselta autolta eikä N3G-luokan ajoneuvolta kehittynyttä hätäjarrutusjärjestelmää, kaistavahtijärjestelmää tai elektronista ajonvakautusjärjestelmää. 

8. Pitkän ajoneuvoyhdistelmän merkinnät

Ehdotuksen mukaan pitkän yhdistelmän kilven käyttämisen pakollisuuden alaraja muutettaisiin 28 metriin aiemmasta 25,25 metristä. Enintään 25,25 metriä pitkissä yhdistelmissä ei saisi olla kilpeä, 25,26-27,99 metriä pitkissä yhdistelmissä kilpi olisi vapaaehtoinen ja sitä pidemmissä yhdistelmissä kilpi olisi pakollinen. SKAL pitää ehdotettua muotoilua hyvänä. 

9. Kytkentälaitteet

SKAL pitää hyvänä, että ajoneuvoyhdistelmien kytkentälaitteille asetetaan määräysluonnoksessa tarkemmat lujuusvaatimukset. SKAL kuitenkin esittää, että tyypin 9 ajoneuvoyhdistelmän kytkentälaitteiden lujuusvaatimuksia koskevassa taulukossa käytetyt E-säännön n:o 55 lyhenteet kirjattaisiin määräykseen. 

10. Siirtymäsäännöt

SKAL kannattaa ja pitää välttämättömänä sitä, että yhdistelmän kääntyvyyden saa jatkossakin osoittaa vaihtoehtoisesti määräysluonnoksen kohdan kolme sijaan määräyksen TRAFI/47451/03.04.03.00/2018 mukaisesti, jos yhdistelmässä on ennen 1.1.2021 käyttöönotettu ajoneuvo tai ajoneuvoja. SKAL toistaa vielä tässä huolensa siitä, että jatkuvasti muuttuvat vaatimukset aiheuttavat investointitarvetta ja vaikeuttavat valvontaa.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                        Ari Herralatoimitusjohtaja                      edunvalvontajohtaja