Lausunto määräysluonnoksesta Ajoneuvojen määräaikais-katsastuksen arvosteluperusteet

Lausuntopyynnön mukaisesti määräysluonnoksessa on huomioitu uuden ajoneuvolain (82/2021) ja tieliikennelain (729/2018) voimaantulo sekä Wienin katsastussopimuksen (SopS 35/2001) ja EU:n katsastusdirektiivin 2014/45/45 muutoksia. Lisäksi määräysluonnoksessa on tehty eräitä täsmennyksiä ja muita teknisluonteisia korjauksia.

SKAL pitää hyvänä, että tarkastuskohteisiin lisätään kaasu-, sähkö- ja hybridiautojen lisätarkastuskohteet ottaen huomioon näiden ajoneuvojen yleistyminen.

Luonnoksen liitteen 1 kohdassa C13 Ajopiirturi täsmennettäisiin, että piirturi tarkistettaisiin aina silloin, jos ajopiirturi on asennettu ajoneuvoon eikä ajoneuvolle ole merkitty rekisteritietoihin vapautusta käyttövelvoitteesta. Samoin vikatieto ”puuttuu” muutettaisiin muotoon ”pakollinen varuste puuttuu”. Perustelujen mukaan tarkoitus on täsmentää sitä, että katsastuksessa tulisi myös tarkistaa se, onko ajopiirturia sellaisessa ajoneuvossa, jossa sitä lainsäädännön mukaan edellytetään. SKAL pitää tavoitetta hyvänä, mutta toteaa, että ajopiirturin olemassaolo on riippuvainen myös kulloisestakin ajotehtävästä, eikä pelkästään ajoneuvosta.

Kohdassa D 10.1 Kuormakori vaihtokuormakorin viallinen tai puutteellinen kiinnitys/lukitus johtaa hylkäykseen, jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria paikallaan, mutta ajokieltoon, jos kuormakori on paikallaan. SKAL edellyttää, että päätöksen tulee olla sama riippumatta siitä, onko kuormakori paikallaan vai ei. SKAL katsoo, että päätöksenä tulee olla ”hylätty” molemmissa tapauksissa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                                                       Ari Herrala

toimitusjohtaja                                                    edunvalvontajohtaja