Lausunto maantielakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Maantielakia koskevasta erillisestä hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoja aiemmin 5.7.–4.9.2017. Jatkovalmistelussa maantielain muutosehdotukseen on lisätty erityisesti tienpidon laadunvarmistamiseen sekä valvonnan parantamiseen liittyviä ehdotuksia. Tähän liittyen myös maanteiden luokittelua koskevan päätöksenteon muotoa selkeytettäisiin. Esitykseen on lisäksi sisällytetty ehdotus Liikenneviraston tienpidon turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä varautumista tienpidossa koskeva säännös. Uusia lausuntoja on pyydetty erityisesti tienpidon yleisistä vaatimuksista, palvelutasosta ja kunnossapidosta sekä valvontaa koskevan sääntelyn kehittämisestä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (myöh. SKAL) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Katsomme, että esitysluonnoksen 13 a §:n vaatimukset palvelutasolle ovat liian yleisellä tasolla esitettyjä. Laissa tulee ottaa kantaa tarkemmin palvelutason teknisiin yksityiskohtiin. Ehdotamme, että runkoverkolle tulee määritellä ominaisuudet tarkemmin esimerkiksi seuraavasti:

Kaikkien yleisesti sallittujen HCT-yhdistelmien tulee voida liikennöidä rajoituksetta runkoverkolla.Runkoverkolla ei saa olla sellaisia liittymiä, joista liikenne kääntyy päätieltä pois vasemmalle vastaantulevan liikenteen kaistan yli ilman ryhmittymiskaistaa.Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla ajosuunnat ovat erotettu toisistaan vähintään keskikaiteella.Vuoteen 2030 mennessä runkoverkolla tulee olla turvallinen ohituspaikka vähintään 10 kilometrin välein.

Pidämme hyvänä muutoksena sitä, että hallituksen esitysluonnokseen on lisätty Liikenneviraston ja maakunnan omavalvontaohjelmat (15 o §). On tärkeää, että omavalvontaohjelmissa mitataan jatkuvasti tienhoitoon liittyviä teknisiä vaatimuksia, kuten kitkan määrä, lumen syvyys, polanteen korkeus jne. Tien hoitoa suorittavan tahon tulee tuottaa tietoa omavalvontaohjelmassa määritellyistä mittareista jatkuvasti ja avoimesti.

Hallituksen esityksen perusteluosiossa on todettu, että seutu- ja yhdysteillä tulee huomioida koulukuljetukset, sote-kuljetukset, reittiliikenne ja paikallisen työmatkaliikenteen tarpeet. Katsomme, että myös tavaraliikenteen tarpeet on huomioitava seutu- ja yhdysteiden kunnossapidossa. Mikäli seututiellä on säännöllistä tavaraliikennettä, ei voida sallia tilannetta, jossa sään muuttuessa keli olisi tuntien ajan ongelmallinen.

Pidämme erittäin hyvänä, että lakiin on lisätty valvontaviranomainen ja sille keinot puuttua velvoitteiden laiminlyömiseen (100 b §). Katsomme, että omavalvonnan ja omaehtoisen kehittämisen rinnalle tarvitaan myös valvontaan mahdollisuutta puuttua esimerkiksi talvitienhoidon puutteisiin.

Esitysluonnoksessa todetaan, että maantien käyttö on maksutonta (12 §). Hallitusohjelman mukaan Suomessa ollaan kuitenkin ottamassa vinjettiä käyttöön. Maantien käytön maksullisuutta koskevaa pykälää tulisi muuttaa siten, että vinjetin käyttöönotto mahdollistettaisiin. Kun pykälän otsikko on nyt muutettu muotoon ”Lauttamaksut”, tulisi 12 §:n alusta poistaa toteamus maanteiden maksuttomuudesta.

Helsingissä 7.3.2018          

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Petri Murto                           Hanna-Liisa Hammarén                                                                                                                                  Toimitusjohtajan varamies   Lakimies