Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston periaatepäätökseksi logistiikan digitalisaatiosta

Lausuntopyyntö LVM035:00/2019 3.2.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Valtioneuvoston periaatepäätökseksi logistiikan digitalisaatiosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL pitää hyvänä, että 5.10.2020 julkaistun logistiikan digitalisaatiostrategian tueksi linjataan erillisessä valtioneuvoston periaatepäätöksessä logistiikan digitalisaatiosta keskeiset eri ministeriöiden ja hallinnonalojen toimet strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Luonnoksessa todetaan, että logistiikan digitalisaatiostrategiassa asetetut tavoitteet on yhteensovitettu osaksi valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vuosille 2021-2032 (Liikenne 12), fossiilittoman liikenteen tiekarttaa sekä ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa. SKAL katsoo, että kussakin suunnitelmassa, tiekartassa ja strategiassa yhteensovitettujen osioiden sisältö on kirjoitettava kokonaan auki, eikä pidä jättää niitä pelkkien viittausten varaan. Luonnoksessa on huomioitu rahtitietojen sähköistäminen eFTI-asetuksen mukaisesti. SKAL pitää hyvänä sitä, että asetuksen toteuttamiseen varataan resursseja ja valmistaudutaan säädösmuutoksiin. SKAL haluaa luonnokseenkin viitaten nostaa esiin sen, että tästä aiheutuu kustannuksia myös yrityksille. SKAL myös toteaa, että sähköisten rahtikirjojen käyttäminen on jo nyt mahdollista kotimaisissa kuljetuksissa, jos osapuolet niin sopivat. Luonnoksessa tuodaan esiin tarve edistää vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvän tiedon parempaa saatavuutta viranomaisten ja liikenteen ohjauksen tarpeisiin. Luonnoksessa annetaan ymmärtää, että tämä tarve olisi tunnistettu varsin laajasti toimijoiden keskuudessa. Tämä näkemys ei pidä paikkaansa. Kuljetusyritykset ja asiakkaat eivät kannata tiedon avaamista. SKAL vastustaa tiedon avaamista esimerkiksi siinä muodossa kuin VAK-lakiuudistuksessa on esitetty, koska niillä aiheutetaan tarpeetonta rasitusta vain suomalaisille yrityksille. Tässä on syytä edetä EU:n kanssa yhteisin toimenpitein ja yhteisellä aikataululla.  SKAL toisaalta katsoo, että tiedon sähköistäminen ja tiedon mutkaton liikkuminen järjestelmästä toiseen pitää mahdollistaa ja sitä pitää tukea. Tavarankuljetukseen liittyvän tiedon avaaminen yleisesti kaikille lain pakottamana ei kuitenkaan ole hyväksyttävää. Tiedon jakamisessa on myös otettava huomioon rahtitietojen yrityssalainen luonne, sekä yksityisyydensuojaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät kysymykset. Tiedolla on omistajansa, ja tätä omaisuudensuojaa on syytä kunnioittaa lainsäädännössä. SKAL katsoo, että on hyödyllistä lisätä tieverkolta ja kalustosta erilaisten anturien kautta saatavan, väylän käyttöä koskevan tiedon hyödyntämistä ja parantaa tiedon ajantasaisuutta ja maantieteellistä kattavuutta. Tien kunnossapitoa varten tarvittavan tiedon saatavuuden ja laadun parantaminen edistää elinkeinoelämän kuljetusten tarpeita.  Kannatettavaa on myös se, että väyläverkolla tarjottavaa reaaliaikaista tietoa hyödynnetään kuljetusten sujuvoittamiseen ja suunnitteluun niin, että häiriöt vähentyvät ja kuljetusketjut kulkevat mahdollisimman ennakoitavasti ja sujuvasti. Kunnossapidossa oikea-aikainen tieto edistää tienhoitoa ja siten kuljetusten sujuvuutta ja tehokkuutta. Se koskee myös talvikunnossapitoa ja yhteistyötä kuljetusyritysten kanssa alemmalla tieverkolla esimerkiksi metsäteollisuuden ja maitotilojen kuljetuksissa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                Ari Herralatoimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja