Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kuten lausuntopyynnössä todetaan, uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Lailla kumotaan voimassa oleva laki yksityisistä teistä (358/1962) ja näin myös yksityisistä teistä annettu valtioneuvoston asetus (1267/2000). Uudessa yksityistielaissa on annettu asetuksenantovaltuus 68, 82, 83 ja 89 §:n nojalla.  Asetuksenantovaltuudet on säädetty menettelyistä koskien tienpidon valtuuttamista ulkopuoliselle toimijalle, tietoimitusta, valtionavustuksia sekä tietojen rekisteröintiä. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin valtionavustusten jakomenettelyistä sekä kiinteistötietojärjestelmän ylläpidosta. SKAL katsoo, että asetus on tarpeellinen erityisesti yksityisteiden valtionavustusten myöntämisperusteiden täsmentämiseksi.  Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin yksityisteiden tienpitoon myönnettävästä valtionavustuksesta ja ensisijaisesta avustusten kohdentumisesta. Pykäläehdotuksen mukaan valtionavustusta yksityistien tienpitoon myönnettäisiin määrärahan puitteissa. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kyseistä määrärahaa varataan riittävästi yksityisteiden tienpidon tarpeisiin. SKAL pitää tärkeänä, että elinkeinoelämän ja kuljetusten tarpeet huomioidaan yksityisteiden valtionavustuksia myönnettäessä. Asetuksen 2 §:n perustelujen mukaan erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten ja liikenneturvallisuuden kannalta yksityistiesiltojen parantaminen on tärkeää. Sillanparannushankkeet ovat perustelujenkin mukaan niin kalliita, että ilman avustusta ne jäävät usein kokonaan toteuttamatta. SKAL pitää hyvänä, että pykälätekstin mukaisesti valtionavustusta tulee myöntää ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen, joka toteutetaan tien, siihen kuuluvien alueiden sekä rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen, vaurioiduttua. Tämän ensisijaisuuden perusteena on huomioitava edellä mainitun mukaisesti elinkeinoelämän kuljetukset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen           Ari Herralatoimitusjohtaja         johtava asiantuntija