Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/9378/2021 7.4.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa valtioneuvoston asetusluonnoksesta ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käy-tössä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4, 7 ja 8 §:iin ehdotetuilla muutoksilla täytäntöönpantaisiin kansallisesti EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin säädöksistä tulevat oikeudet ja poikkeusmahdollisuudet, jotka liittyvät ajopiirturikorttien uusimiseen ja poikkeuksiin ajopiirturin käytössä. Lisäksi korjattaisiin valtioneuvoston asetukseen jääneet käännösvirheet. 

4 § Ajopiirturikortin haltijan ilmoitusvelvollisuus ja kortin uusiminen

Asetusluonnoksessa esitetään 4 §:ään lisättäväksi uusi 4 momentti, jossa Liiken-ne- ja viestintävirastolle annettaisiin oikeus vaatia ”kortin haltijaa korvaamaan kortin uudella kortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi”. Perusteluissa on jätetty täysin avoimeksi, mitä tarkoitetaan ja mitkä ovat konkreettisesti sellaisia tilanteita, joissa kortin uusiminen ennen viiden vuoden (korjaamokortti 1 vuosi) voimassaoloajan umpeutumista ”on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi”. Lisäksi säädöstekstissä puhutaan pelkästään ”kortista” eli kaikista ajopiirturikorteista, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen (165/2014/EU) 26 artiklaan lisätty uusi 7a-kohta koskee yksinomaan kuljettajakorttia. Myös asetusluonnoksen vaikutusten arvioinnissa käsitellään kaikkia neljää eri piirturikorttia: kuljettaja-, yritys-, korjaamo- ja valvontakorttia. Kuljettajakortin hankkineen on voitava luottaa kortissa ilmoitettuun viiden vuoden voimassaoloaikaan. Sama koskee luonnollisesti muitakin ajopiirturikortteja, joskin 4 momenttia ei voida ulottaa koskemaan EU:n ajopiirturiasetuksen mukaan muita kortteja kuin kuljettajakortteja. Mikäli kortin tekniset ominaisuudet ovat jollain tavalla vajavaiset, vastuu uusimiskustannuksista ei voi olla kuljettajakortin haltijalla vaan viranomaisella, joka on kortin valmistanut ja myöntänyt. Kuljettajakortin hal-tija on maksanut kortistaan jo maksut, joiden vastineena hän on saanut viisi vuotta voimassa olevan kortin. Esitetyn muutoksen vaikutuksia ei ole konkreettisesti arvioitu. Vaikutusten arvioinnista puuttuu tieto, kuinka paljon on tällä hetkellä käytössä sellaisia kuljettajakortteja, jotka Liikenne- ja viestintävirasto voisi esitetyn 4 §:n 4 momentin mukaan vaatia hankkimaan uuden kuljettajakortin kesken sen viiden vuoden voimassaoloajan. Lukumäärän myötä saataisiin laskettua aito kustannusvaikutus. Mikäli muutosesitys on tarkoitettu koskemaan kaikkia ajopiirturikortteja, vaikka EU:n ajopiirturiasetuksen 26 artiklan 7a-kohta koskeekin ainoastaan kuljettajakortteja, sama vaikutusten arviointi pitää ulottaa muihinkin ajopiirturikortteihin.  Edellä mainituilla perusteluilla SKAL tukee Autoliikenteen Työnantajaliiton omas-sa lausunnossaan tekemää esitystä, että asetusluonnoksen 4 §:stä poistetaan esitetty uusi 4 momentti.  Toissijaisesti SKAL tukee Autoliikenteen Työnantajaliiton toissijaista esitystä, että 4 §:n 4 momentti muutettaisiin seuraavaksi: ”Liikenne- ja viestintävirasto voi vaa-tia kuljettajakortin haltijaa korvaamaan kuljettajakortin uudella kuljettajakortilla, jos se on tarpeen asiaankuuluvien teknisten eritelmien noudattamiseksi.” Tällöin tulee samalla lisätä liikenne- ja viestintäministeriön Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1452/2019) 8 §:ään uusi momentti: ”Liikenne- ja viestintävirasto ei peri ajopiirturikorttien myön-tämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen (507/2018) 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta kuljettajakortin uusimisesta maksua”. 

7 § Poikkeukset ajopiirturin käytöstä

SKAL:illa ei ole huomauttamista kohdan 9 rahan tai arvoesineiden kuljettamiseen tarkoitettua ajoneuvoa koskevan käännösvirheen korjaamisen. Samoin SKAL pitää kohdan 12 elävien eläinten kuljetusta koskevan poikkeuksen muuttamista hyväksyttävänä johtuen Euroopan komission asiaa koskevasta huomautuksesta. SKAL kuitenkin toteaa, että perustelumuistioluonnoksessa oleva tätä kohtaa koskeva teksti poikkeaa varsinaisessa asetusluonnoksessa esitetystä. SKAL tulkitsee asetusluonnoksessa olevan tekstin tarkoitetuksi, ja esittää että myös perustelumuistion teksti yhdenmukaistetaan asetusluonnoksen tekstin mukaiseksi. EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006/EY) 13 artiklan muutos mahdollistaa jäsenvaltioita sulkemaan ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ja siten ajo-piirturin käyttövelvollisuuden ulkopuolelle valmisbetonin kuljetukset. SKAL pitää poikkeuksen käyttöönottoa Suomessa perusteltuna valmisbetoniin kovettumiseen liittyvien riskien vuoksi.   Säännöksen tekstimuotoilun osalta SKAL kuitenkin tukee myös tässä Autoliikenteen Työnantajaliiton esitystä, että asetusluonnoksen 7 §:n 1 momentin 14 kohta muutetaan seuraavaksi: ”ajoneuvossa, jota käytetään valmisbetonin toimituksiin”, joka vastaa EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen 13(1) artiklan r-alakohdan tekstiä. Tällöin vältetään EU-asetuksen ja kansallisen poikkeusasetuksen tekstien eroa-vaisuuksista johtuvat ongelmat, joita juuri ollaan korjaamassa koskien raha- ja arvoesineiden sekä elävien eläinten kuljetuksia.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen            Ari Herralatoimitusjohtaja          edunvalvontajohtaja