Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Luonnoksen mukaan asetuksessa säädettyjä, eräiden ETA-valtiossa rekisteröityjen tai käyttöön otettujen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia tiellä sallittuja pituuksia esitetään muutettavaksi. Lisäksi asetusehdotuksessa esitetään sallittavaksi tiellä käytettäväksi uudentyyppisiä, nykyisistä poikkeavia ajoneuvoyhdistelmiä. Nykyisiä ajoneuvoyhdistelmiä pidemmille ja muille uudentyyppisille ajoneuvoyhdistelmille ehdotetaan säädettäväksi suurimmat sallitut mitat, massat, kääntyvyysvaatimukset sekä ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien turvalliseen käyttöön liittyviä kytkentää ja varusteita koskevia vaatimuksia.

Yleistä

Esitettyä pituuksien kasvattamista voidaan SKAL:n näkemyksen mukaan pitää hyväksyttävänä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen perusteella. SKAL kuitenkin edellyttää mm. yhdistelmien katkaisupaikkoja ja tieverkon saattamista siihen kuntoon, mitä pidemmät yhdistelmät vaativat, jotta niiden liikennöinti olisi turvallista. SKAL myös toteaa tässäkin yhteydessä, että ei hyväksy painojen korottamista osallekaan tieverkkoa yli 76 tonniin.

Yleisesti todetaan myös, että SKAL ei hyväksy muutoksia, joiden myötä olemassa olevan kaluston käyttö olisi lopetettava tai kantavuus pienenisi. Kaiken nykykaluston käyttö on mahdollistettava jatkossakin siirtymäsäännöksin tai rajoittamalla soveltamista vain asetusmuutoksen jälkeen käyttöönotettaviin ajoneuvoihin. Samoin mahdollisuus käyttää myös nykyistä kalustoa uusien esitettyjen yhdistelmien muodostamiseen on mahdollistettava siirtymäsäännöksin ainakin joidenkin vaatimusten osalta.

Yksityiskohtaisia kommentteja

17 § Liukuesteiden käyttö auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon renkaissa

Pykälään esitetään uutta 8 momenttia, jossa esitetään yli 28 metriä pitkän ajoneuvoyhdistelmän vetoajoneuvolle liikkeellelähtökykyyn kohdistuvia vaatimuksia. SKAL pitää hiekoittimen tai ketjuheittimen vaatimusta hyvänä, ja katsoo, että myös väliaikaisesti hitaassa ajonopeudessa käytössä oleva etuveto on lisättävä vaihtoehdoksi. Sen sijaan SKAL ei pidä nastarengasvaatimusta riittävänä vaihtoehtona.

19b § ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon käyttö Suomessa

Pykälän 1 momentissa todetaan, että asetuksen 4. luvun säännöksiä sovelletaan käytettäessä ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa Suomessa. SKAL katsoo, että ulkomaiselta kalustolta on edellytettävä viranomaisen hyväksyntää, mikäli käyttävät yli 25,25 metriä pitkiä tai yli 44 tonnia painavia yhdistelmiä. Tässä yhteydessä SKAL toteaa, että uusien mittojen käyttöönoton yhteydessä edellytettävästä katsastuksesta, hyväksynnästä ja vaatimusten osoittamisesta olisi oltava selkeämmät säännökset ja ohjeet yleisesti ja vielä erityisesti ulkomaisten vetoajoneuvojen osalta. 

22 § Perävaunun massa

Tässä esitetään uutta pykälää, jossa rajoitetaan perävaunun kokonaismassaa äärimmäisten akselien välin mukaan eli säädettäisiin siltasääntö perävaunulle. SKAL katsoo, että tämä pykälä voi koskea vain uusia asetuksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettuja perävaunuja, ettei olemassa olevan kaluston käyttömahdollisuuksia heikennetä.

23 § Auton ja perävaunun yhdistelmän massa

Pykälässä esitetään luovuttavaksi auton ja puoliperävaunun yhdistelmää koskevasta erillisestä massavaatimuksesta, ja säädetään, että auton ja perävaunun tai perävaunujen muodostaman yhdistelmän suurin sallittava massa määräytyisi akseleiden lukumäärän ja joissain tapauksissa mahdollisten paripyörin varustettujen akseleiden mukaan, lukuun ottamatta auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmää. SKAL pitää esitystä hyvänä.

Pykälän 6 momentissa rajoitetaan vetävän ajoneuvon takimmaiselle telille ja perävaunun etummaiselle telille kohdistuvien massojen summaa äärimmäisten akselien välisen etäisyyden mukaisesti, siten että telien yhteenlaskettu massa ei saa ylittää massaa, joka sallittaisiin telien yhteenlaskettua akselimäärää vastaavasti autolle. SKAL katsoo, että olisi parempi, jos telien yhteenlaskettu massa määräytyisi viisiakselisen kuorma-auton siltasääntökaavan mukaan ilman ylärajaa ja ilman viittausta auton massaan.

26 § Ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen

Pykälän 2 momentti on tarkoitus säilyttää sellaisenaan lukuun ottamatta pieniä täsmennyksiä. Momnentin mukaisessa yhdistelmässä käytettävässä puoliperävaunussa tai varsinaisessa perävaunussa etäisyys vetotapista tai etuakseliston kääntöpisteestä yksiakselisen perävaunun taka-akseliin tai useampiakselisen perävaunun taka-akseliston ohjautumattomien akselien keskiviivaan saa olla enintään 8,15 metriä. SKAL esittää tästä vaatimuksesta luopumista turhana, koska on mahdollista rakentaa yhdistelmä, joka täyttää kääntyvyysvaatimuksen, vaikka tämä 8,15 metrin pituusraja ylittyykin.

Pykälään esitetään uutta 3 momenttia, jossa esitetään kääntyvyyttä tarkasteltavaksi ajettaessa 120 asteen käännöstä. SKAL katsoo, että paremmin käytännön tarpeita vastaisi tarkastelu ajettaessa 90 asteen käännöstä. Tällainen tarkastelu on käytössä mm. Ruotsissa ja olisi näin ollen omiaan myös helpottamaan maiden välistä liikennettä. SKAL:n saamien tietojen mukaan monet nykyisin kokeilussa olevista yhdistelmistä eivät täyttäisi ehdotettua vaatimusta, vaikka näillä ei ole kuitenkaan ollut erityisiä ongelmia. SKAL edellyttää vaatimuksen lieventämistä siten, että kokeilussa olevat yhdistelmät täyttävät asetuksen vaatimuksen, jonka tulee perustua 90 asteen käännökseen.

33 § Auton ja perävaunun kytkeminen

Pykälässä esitetään varusteluvaatimuksia pidemmille yhdistelmille. SKAL:n mielestä vaatimukset ovat perusteltuja mutta katsoo, että olisi erityisesti keskityttävä varusteisiin, jotka parantavat nimenomaan pidempien yhdistelmien turvallisuutta. Erityisesti 2 momentin b kohdan vaatimus tulisi asettaa vain asetuksen voimaantulon jälkeen käyttöön otettaville ajoneuvoille, sillä hätäjarrutusjärjestelmän asentaminen jälkikäteen ajoneuvoon on lähes mahdotonta ja säädös ehdotetussa muodossa rajaa perusteetta pois nyt käytössä olevaa tuorettakin kalustoa pidepien ajoneuvoyhdistelmien vetoautoista. Edelleen 2 momentin d kohdan vaatimus tulisi asettaa vain uusille kokonaispainoltaan yli 68 tonnin painoisille yhdistelmille.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen              Ari Herralatoimitusjohtaja            johtava asiantuntija