Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamiseksi

Lausuntopyyntö VN/14398/2020 12.8.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan muutoksia poikkeuksiin koskien manuaalivaihteisella ajoneuvolla ajamista silloin, kun kyseisen ajokorttiluokan kuljettajantutkinnon ajokoe on suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla. Nykyisin C-, CE-, D- ja DE-ajokorttiluokissa kuljettaja saa ajaa myös manuaalivaihteisella ajoneuvolla, vaikka ajokoe olisi suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla, mikäli on aiemmin suorittanut ajokokeen muussa luokassa manuaalivaihteisella autolla. Ehdotuksen mukaan tätä poikkeusta laajennettaisiin myös BE-, C1-, C1E-, D1- ja D1E -ajokorttiluokkiin.  SKAL kannattaa ehdotusta ja toteaa että rajoituksen poisto on omiaan helpottamaan mm. tutkinto- ja opetusajoneuvon hankintaa edellä mainituissa luokissa. On hyvä, että Suomessa mahdollisuus saadaan käyttöön saman tien, kun ajokorttidirektiiviä on tältä osin muutettu. SKAL kuitenkin toivoo, että jatkossa liikenne- ja viestintäministeriö ja liikenne- ja viestintävirasto tiedottaisivat hyvissä ajoin sidosryhmiä EU-säädöksiin tulossa olevista muutoksista ja pyytäisivät kommentteja etukäteen eri EU-elimissä vireillä olevista hankkeista. Tässä yhteydessä SKAL esittää, että raskaan kaluston eli ryhmän 2 ajokorttikoulutusta ryhdyttäisiin uudistamaan. Kun ryhmän 1 ajokorttikoulutuksen muutosta valmisteltiin, todettiin, että ryhmän 2 koulutuksia muutetaan sen jälkeen, kun ammattipätevyyden hankkimiseksi on saatu myös koemalli. Nyt koemallista on säädetty laissa, joten tulee aloittaa ryhmän 2 ajokorttikoulutuksen muutoksen suunnittelu. Ryhmän 2 ajokorttien korotuskoulutukseen liittyen SKAL esittää, että jatkossa ammattipätevyyden perusteella mahdollistettuja pienempiä opetusmääriä voitaisiin hyödyntää ilman vuoden karenssiaikaa. Lisäksi SKAL edellyttää, että edellä mainittu, jo liikennepalvelulain muutoksessa hyväksytty ammattipätevyyden koemalli on saatava pikaisesti käyttöön. Lakimuutos on ollut voimassa jo vuoden 2020 alusta, mutta toteutusta ei ole vielä voinut aloittaa, koska siihen liittyviä asetusmuutoksia ei ole tehty. SKAL pitää tärkeänä, että koemalli saadaan nopeasti hyödynnettäväksi.  Edellä esitettyyn liittyen SKAL esittää myös hyväksymisasiakirjan myöntämismahdollisuuden palauttamista takaisin kaikille ammattipätevyyskouluttajille. Kun ammattipätevyyskoulutukset alkoivat, kaikilla koulutuskeskuksilla, joilla oli pitkäkestoisia koulutuksia, oli mahdollista myöntää hyväksymisasiakirja. Sittemmin mahdollisuus on rajautunut vain opetus- ja kulttuuriministeriön luvan perusteella toimiville koulutuskeskuksille.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                      Ari Herralatoimitusjohtaja                    edunvalvontajohtaja