Lausunto luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi

Lausuntopyyntö VN/14302/2019 2.7.2021

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmastolaki. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa lain ohjausvaikutusta ja varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. Vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Vuodelle 2050 asetettua päästövähennystavoitetta päivitettäisiin ja säädettäisiin myös nielujen vahvistamisen tavoitteesta. Samoin hallitusohjelman mukaisesti ilmastolain suunnittelujärjestelmä laajennettaisiin koskemaan maankäyttösektoria.

SKAL kiinnittää huomiota myös EU:n asettamiin tavoitteisiin ja EU-komission heinäkuussa julkaisemaan Fit For 55 -ilmastopakettiin ja esittää, että ilmastolaissa ei aseteta EU-vaatimuksia tiukempia kansallisia tavoitteita. 

SKAL pitää tärkeänä, että ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi eri sektoreilla tehtävien toimenpiteiden ja lainsäädännön valmistelussa otetaan huomioon vaikutukset elinkeinoelämälle ja Suomen kilpailukyvylle. Luonnoksen 8 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteluissa on todettu, että suunniteltaessa tulevia toimia olisi arvioitava toimien sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta esimerkiksi tulonjaon oikeudenmukaisuuden, työllisyyden sekä teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamisen näkökulmasta. SKAL edellyttää, että elinkeinoelämää koskeva osa on lisättävä myös varsinaiseen pykälätekstiin.

SKAL katsoo, että luonnoksen vaikutusarvioinnissa, esimerkiksi kohdassa taloudelliset vaikutukset, tulee paremmin huomioida vaikutukset yrityksiin ja elinkeinoelämään.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                    Ari Herralatoimitusjohtaja                  johtava asiantuntija