Lausunto luonnoksesta liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi

Lausuntopyyntö VN/15033/2019 2.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Luonnos automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaksi on hyvin laaja ja monipuolinen. Se on realistinen automaation kehityksen suhteen ja myös näkymä lainsäädäntötoimenpiteisiin on perusteltua. Muistiossa tuodaan selkeästi ilmi, että automaatio etenee kaikissa kulkumuodoissa melko hitaasti ja vaiheittain. Mitään valtavia läpimurtoja ei ole odotettavissa lähivuosina. Siksi automaation edistämisenkin tulee tapahtua vaiheittain niin lainsäädännön kuin toimenpiteiden osalta. SKAL:n käsityksen mukaan tavaraliikenteessä automaatio on vielä pitkään pääsääntöisesti kuljettajan työtä avustavaa, mutta ei sitä korvaavaa. Suunnitelman vision mukaan automaattinen liikenne on nykyistä liikennettä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kestävämpää. Turvallisuuden merkitys on kes-keistä. Se tulee ottaa huomioon myös sen vuoksi, ettei vaaranneta kehityksen etenemistä. Tarpeettomia riskejä tulee välttää ja uhkatekijät tulee tunnistaa välittömästi ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Myös kyberturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Arviomuistiossa on todettu hyvin, että automaation etenemiseen liittyy erittäin paljon epävarmuuksia. Eteneminen on riippuvaista mahdollisuudesta investoida infraan. Ajoneuvoteollisuus ei ole esittänyt juurikaan vaatimuksia, joita tarvitaan liikenneinfrastruktuurilta. Kuitenkin tiedetään, että päällysteen ja ajoratamerkintöjen on oltava kunnossa. Tarkat ja yksityiskohtaiset paikkatiedot väylistä tarvitaan digitaalisesti, jotta automaatiota voidaan edistää turvallisesti. SKAL pitää tärkeänä tavoitteena saada aikaan mahdollisimman reaaliaikaisesti päivittyvä digitaalinen malli väylästöstämme. On myös hyvä selvittää, miten liikennevälineiden keräämää muuta liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyvää tietoa saataisiin jaettua toimijoiden kesken kaikkia hyödyntävällä tavalla.  Etenkin maanteiden tavaraliikenteessä on kuitenkin olennaista huomioida myös yksityisyydensuojaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät kysymykset. SKAL kannattaa haastavien liikenne- ja keliolosuhteiden testausekosysteemien tukemista. Automatisaatiota on mahdollista edistää lähinnä kokeilemalla, eli pilotoimalla uusia toimintamalleja ja arvioimalla kriittisesti kokeilujen tuloksia. Saavutettavia hyötyjä tulee verrata kustannuksiin ja analyysin pohjalta kehittää toimintaympä-ristöä tehokkaiden toimintamallien yleistymiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       edunvalvontajohtaja