Lausunto luonnoksesta liikennealan pelikirjaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta liikennealan pelikirjaksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 

1.1 Liikenne kasvun toimialana Myös SKAL näkee liikenteen kansantalouden kannalta merkittävänä ja toteaa, että automatisaatio ja sähköistyminen on huomioitava alan kehityksessä. Päästövähennystavoitteet ja infran rahoitustarpeet on huomioitava pohdittaessa eri toimijoiden rooleja.  1.2 Julkinen sektori markkinaa muovaamassa Pelikirjaluonnoksessa todetaan, että liikenne- ja viestintäpolitiikan rinnalla liikenteen markkinoita muovaavat erityisesti ilmasto- ja energiapolitiikka sekä elinkeino- ja innovaatiopolitiikka. SKAL haluaa muistuttaa, että Suomen liikennejärjestelmän on huolehdittava palveluiden kehittymisestä kilpailukykyä tukevalla tavalla, vaikka liikennealan pelikirjan taustalla onkin kasvuohjelmakokonaisuus, jossa haetaan myös kansainvälistä kysyntää. SKAL kiinnittää huomiota siihen, että maanteiden tavaraliikenteen suomalaisten kuljetusyritysten vuotuinen liikevaihto on tällä hetkellä noin 6 miljardia euroa, josta toimialan yritykset maksavat valtiolle veroa yhteensä 2,7 miljardia euroa. Kotimaisista toimijoista on pidettävä huolta, sillä ulkomaiset kabotaasiliikennettä tai yhdistettyjä kuljetuksia suorittavat kuljetusyritykset eivät käytännössä maksa Suomeen veroja juuri lainkaan.  Julkisen sektorin tärkeimpinä tehtävinä on lainsäädännöstä ja infrasta huolehtiminen. Erityisesti tiestön kunnolla on suuri merkitys kilpailukyvyn ja ilmaston, mutta myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Myös muista säädöksistä tulevat vaatimukset on huomioitava, esimerkiksi velvoite rakentaa ajo- ja lepoaikavaatimusten edellyttämät taukopaikka-alueet tavaraliikenteen tarpeisiin.  Lainsäädännön kannalta oleellista on, että kaikkia toimijoita kohdellaan tasapuolisesti, kaikille markkinoilla oleville on asetettava samat oikeudet ja velvollisuudet. Pelikirjaluonnoksen mukaisesti julkisen sektorin toiminnan on oltava ennustettavaa ja luotettavaa. Maanteiden tavaraliikenteen kannalta julkisen sektorin toiminnan olisi pääsääntöisesti rajoituttava edellä todettuun. Julkista sektoria ei tarvita palveluita luomaan, eikä palveluntarjoajana markkinoilla, koska tavaraliikenteen palveluissa on olemassa toimivat markkinat. Erityisesti tämä koskee sellaisten tietovirtojen avaamista, joihin liittyy liikesalaisuuksia.  2 Liikennetoimialan yhteiset teesit käyttäjälähtöisen ja kestävän markkinan edistämiseksi Muut kommentit tai huomiot luonnoksesta SKAL katsoo, että on hyvä pyrkiä selkeyttämään julkisen ja yksityisen sektorin roolit markkinoilla. SKAL toteaa, että liikennealan pelikirjan luonnos on kovin henkilöliikennepainotteinen ja toivoo pelikirjaan ja sen valmisteluun myös vahvempaa tavaraliikenteen osuutta. Samoin SKAL toivoo mahdollisuutta osallistua pelikirjan jatkovalmisteluun. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryIiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       edunvalvontajohtaja