Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/14172/2020 4.3.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia sekä ratalakia. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamista koskeva direktiivi (EU) 2019/1936. Direktiivin muutokset koskevat erityisesti sen soveltamisalaa ja turvallisuudenhallin-tamenettelyjen seurantaa, josta säädettiin aiemmassa direktiivissä niukasti. Lisäksi direktiivin nojalla tehtävä tieosuuksien luokittelu korvataan uudella koko verkon laajuisella tieturvallisuusarvioinnilla. SKAL katsoo, että luonnos pääsääntöisesti toteuttaa direktiivin muutokset, mutta esittää joitakin huomioita ja kommentteja. Erityisesti SKAL kaipaa esitykseen kattavampia vaikutusarviointeja. Luonnoksessa esitetään soveltamisalan laajuudeksi Euroopan laajuisen tieverkon teitä, moottoriteitä sekä maantielain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon kuuluvia maantietä, joista on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön antaman pääväyläasetuksen (933/2018) 2 §:ssä. SKAL pitää hyvänä, että soveltamisalaa määritettäessä on otettu huomioon sääntelyn yhdenmukaisuus pääväyläasetuksen kanssa. SKAL esittää, että pääväylien määrittelyssä raskaan liikenteen ajoneuvomäärien lisäksi huomioidaan tiestöllä kuljetettava tavaramäärä, jotta kehitys kaluston koossa tulee huomioitua. Soveltamisalan kohdalla tulee kattavammin huomioida myös tiestön yhteiskunnalliset vaikutukset. Luonnoksen mukaan esityksellä ei arvioida olevan vaikutuksia kuntien talouteen eikä yritysten tai muiden yksityisten tahojen talouteen. SKAL edellyttää, että luonnoksessa mainitut myönteiset vaikutukset, kuten liikenteen sujuvuus ja kuljetusten kustannustehokkuus sekä liikenneonnettomuuksien seurauksena tapahtuvien aikamenetysten väheneminen, huomioidaan vaikutusarvioinnissa siten, että niille kullekin on määritelty taloudellinen arvo.  Luonnoksen mukaisesti suojattomat tienkäyttäjät on otettava entistä kattavammin huomioon. SKAL pitää tätä tarpeellisena, mutta muistuttaa, että myöskään raskaan kaluston tarpeita ei saa unohtaa. SKAL pitää tärkeänä, että tavaraliikenteen ajoneuvot ja yhdistelmät voivat liikkua turvallisesti ja taloudellisesti tieverkolla.  SKAL pitää hyvänä, että valvontaa koskeva sääntely on keskitetty lain 100 §:ään. On tärkeää, että virastojen tehtäväjaot ovat selkeät ja Liikenne- ja viestintäviraston rooli tienpidon valvontaviranomaisena toimii aidosti suhteessa Väylävirastoon ja ELY-keskuksiin.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                Ari Herralatoimitusjohtaja             johtava asiantuntija