Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi

Lausuntopyyntö VN/15957/2020 25.9.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi, jotka koskevat liikenteen terveysturvallisuutta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viittä merenkulun ja ilmailun lakia. Esitys liittyy varautumiseen Covid-19-tartuntatautiepidemian toiseen aaltoon ja muihin vakaviin normaaliolojen häiriötilanteisiin siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi. Tavoitteena on, että toimivaltaisella viranomaisella olisi käytettävissään monipuolinen keinovalikoima toimenpiteitä. Esityksen perusteluissa todetaan, että Euroopan komissio on antanut Covid-19-tartuntatautiepidemiaan liittyen useita tiedonantoja ja suuntaviivoja. Euroopan komissio on antanut jäsenvaltioille tiettyjä ajallisesti rajattuja mahdollisuuksia poiketa yhteisön liikennealan säännöstön asettamista velvoitteista, jos se on välttämätöntä Covid-19-tartuntatautitiepidemian tilanteessa. Esimerkiksi linja-autojen ja raskaan tavaraliikenteen ajo- ja lepoajoista säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat komissiolle ilmoittamalla myöntää vapautuksia EU-säännösten soveltamisesta poikkeuksellisissa olosuhteissa 30 päiväksi. Sen jälkeen poikkeuksiin tarvitaan komission lupa. Lisäksi Euroopan komissio antoi 29.4.2020 liikenteen alalla ns. Relief-paketin, jonka tarkoituksena oli vastata kriisin aiheuttamiin käytännön ongelmiin, poistaa hallinnollista taakkaa ja lisätä joustoja eräiden todistusten, lupien ja valtuutusten voimassaoloa pidentämällä ja tiettyjä määräaikaisia tarkastuksia ja koulutuksia lykkäämällä. Säädösehdotukset koskivat tie-, rautatie-, lento- ja sisävesiliikennettä ja merenkulkua.  Tavaroiden liikkuminen tieliikenteessä on huoltovarmuuden ja talouden, erityisesti sekä viennin että tuonnin kannalta tärkeää. Tämän vuoksi myös tieliikenteen toiminta on varmistettava ja huolehdittava siitä, että mahdolliset kansalaisiin ja elinkeinoelämän toimijoihin kohdistuvat rajoitukset ja joustot voidaan kohdistaa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa välttämättömälle liikenteelle. Tässä esityksessä ei ehdoteta suoraan tieliikenteeseen liittyviä säädösmuutoksia. Edellä kerrotut joustot eräiden todistusten, lupien ja valtuutusten voimassa-olon pidentämiseksi ja tiettyjen koulutusten lykkäämiseksi kuuluvat ajo- ja lepoaikasäädösten lisäksi tieliikenteessä kuitenkin EU:n toimivaltaan. SKAL katsoo, että vaikka varsinaisia säädösmuutoksia ei esitettäisikään, liikenne- ja viestintäministeriön on syytä jo tässä vaiheessa varautua uudelleen joustojen käyttöönottoon Covid-19-tartuntatautiepidemian toisen aallon ja muiden vakavien normaaliolojen häiriötilanteiden hoitamiseksi myös tieliikenteessä.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                Ari Herralatoimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja