Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä. Lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa olisi vuodesta 2021 alkaen korvattava biopolttoöljyllä. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia siten, että jakeluvelvoitetta tiukennettaisiin vuodesta 2021 alkaen. Jakeluvelvoitteeseen liittyvää kehittyneiden biopolttoaineiden alatavoitetta tiukennettaisiin myös vuodesta 2021 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL:n näkemyksen mukaan nopein keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on liikenteen nykyisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla. SKAL katsoo, että liikenteelle asetetun 50 %:n päästövähennystavoitteen sijasta oikeudenmukainen ja kestävä tapa päästöjen vähentämiseen on jakaa ilmastosopimuksen mukainen 39 %:n vähennystavoite tasapuolisesti kaikkien päästökaupan ulkopuolisten sektorien kesken. SKAL pitääkin hyvänä, että lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetulle biopolttoöljylle asetetaan jakeluvelvoite. On myös perusteltua jatkaa biopolttoaineiden käytön edistämistä liikenteessä. SKAL kuitenkin katsoo, että on liian aikaista asettaa tarkkoja jakeluvelvoitetavoitteita, vaan olisi parempi odottaa uusiutuvan energian direktiivin valmistumista. Biopolttoaineiden hintakehityksen arviointi on tässä vaiheessa hyvin vaikeaa. Esitysluonnoksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa osassa esitetään alustavia arvioita vaikutuksista polttoainehintoihin, mutta ne perustuvat hyvin epävarmoihin oletuksiin. Tämänkään vuoksi jakeluvelvoitelain muutosesitystä ei tule antaa vielä tässä vaiheessa. Sen sijaan on syytä jatkaa vaikutusten ja polttoaineiden hintakehityksen arviointia erilaisten skenaarioiden pohjalta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Petri Murto                                             Ari Herralajohtaja, toimitusjohtajan varamies        johtava asiantuntija