Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia siten, että nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Yleispalvelun tarjoajan tulisi ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle keräily- ja jakelupäivänsä sekä niissä tapahtuvat muutokset vähintään kuusi kuukautta ennen keräilyn ja jakelun aloittamista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan laista poistettavaksi yleispalvelun tarjoajalle säädetty hankintamenettely.

SKAL pitää tärkeänä, että yrittäjyyden tasavertaiset ja kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet turvataan tulevaisuudessa joka puolella maatamme postin jakeluun liittyen. Siihen kokonaisuuteen liittyy toimiva ja luotettava postin perillemeno luvatussa ajassa, ja myös tasapuolinen mahdollisuus olla mukana postin ja pakettien jakelussa joko alihankkijana tai itsenäisenä toimijana.

Luonnoksessa ehdotetaan lakiin lisättäväksi uusi 18 c pykälä, jossa säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston tiedonsaantioikeudesta koskien sanomalehtijakeluun myönnettävää valtionavustusta. Pykälän mukaan Liikenne- ja viestintävirastolla olisi oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi välttämättömät tiedot niiltä, joiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään 18 a pykälässä.

Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan täsmennystä 39 §:n 2 momenttiin. Yleispalvelun tarjoajan olisi annettava toiselle postiyritykselle maksutta kaikki tämän postitoiminnan hoitamisessa tarpeelliset tiedot postilaatikoiden tarkasta sijainnista. Yleispalvelun tarjoaja ei voisi siten periä maksua muilta postiyrityksiltä pykälässä tarkoitettujen sijaintitietojen luovuttamisesta. Tiedonantovelvollisuus koskisi kaikkia sellaisia sijaintitietoja, jotka ovat postiyrityksen toiminnassa tarpeen.

SKAL toteaa, että tiedon jakamisen osalta on tarpeen korostaa kuljetus- ja jakelutietojen yrityssalaista luonnetta. On olennaista huomioida yksityisyydensuojaan ja liikesalaisuuksiin liittyvät kysymykset. SKAL vastustaa ehdotuksia yrityksen tietojen luovuttamisesta maksutta viranomaisille tai muille yrityksille.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                                                        Ari Herralatoimitusjohtaja                                                    edunvalvontajohtaja