Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia, ajo-neuvolakia ja tieliikennelakia. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on tehdä taksisääntelyssä havaittuihin epäkohtiin liittyviä korjauksia. Erityisen hyvänä SKAL pitää tavoitetta tukea viranomaisvalvontaa ja harmaan talouden torjuntaa.

SKAL ei varsinaisesti kommentoi esityksen sisältöä eikä taksisääntelyä, vaan esittää liikennepalvelulakiin maanteiden tavaraliikennettä koskevia muutosesityksiä. SKAL katsoo, että harmaan talouden torjuntaa koskevia liikennepalvelulain muutoksia olisi ollut hyvä tehdä myös tavaraliikenteessä yhtä aikaa taksisääntelyä koskevien muutosten kanssa.

Liikennepalvelulaki vesitti harmaan talouden torjuntaa sekä taksi- että tavaraliikenteessä ja kummankin osalta on korjaustarvetta. SKAL esittää seuraavia muutoksia valvonnan mahdollistamiseksi ja rikkomusten sanktioimiseksi tavaraliikenteessä:

Kuljetuksen tilaajan vastuu ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta tulee palauttaa lakiin, kuten hallitusohjelmassa todetaan.Liikennepalvelulakiin tulee lisätä tilaajan vastuu ylikuormista, kuten hallitusohjelmassa todetaan. Lakiin tulee palauttaa velvollisuus esittää liikennelupa valvovalle viranomaiselle ja luvan puuttuminen tulee saattaa uudelleen rangaistavaksi teoksi.Ammattimaisessa liikenteessä käytettävän auton väärä rekisteröinti yksityiskäyttöön tulee saattaa uudelleen rangaistavaksi teoksi.Ajoneuvo, liikennelupa ja liikennettä harjoittava yritys tulee lainsäädännössä kytkeä uudelleen toisiinsa, jotta liikennelupien kielletty luovuttaminen toiselle voidaan estää.Pakettiautot ja traktorit tulee saattaa takaisin liikennelupien ja valvonnan piiriin. Pakettiautojen osalta muutostarpeen tulee erityisesti aiheuttamaan Liikkuvuuspaketin myötä voimaan tuleva EU-lainsäädäntö, joka tulee edellyttämään yli 2,5 tonnia painavilta pakettiautoilta liikennelupaa kansainvälisessä liikenteessä. Tällöin on tarpeen asettaa lupavaatimus kaikille yli 2,5 tonnia painaville pakettiautoille, jotta kansallisesti selvitään yksillä säännöillä ja yhdellä järjestelmällä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                 Ari Herrala toimitusjohtaja               edunvalvontajohtaja