Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä

Lausuntopyyntö LVM/1406/03/2019  6.9.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa kevytautoja koskevien lakimuutosten voimaantulon siirtämisestä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Kuten lausuntopyynnössä todetaan, eduskunta on 18.12.2018 hyväksynyt kevytautoja koskevat lait tulemaan voimaan 1.11.2019. Euroopan unionin komission huomautuksissa todetaan lakimuutosten olevan joiltain osin EU-lainsäädännön ja erityisesti ajokorttidirektiivin vastaisia. Näin ollen kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää, olisiko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa sellaiseksi, että ne olisivat Euroopan unionin lainsäädännön ja erityisesti ajokorttidirektiivin mukaisia. SKAL on samalla kannalla EU-komission kanssa ja pitää voimaantulon siirtämistä tarpeellisena. Erityisen tärkeää on käsitellä lakiehdotukset kiireellisenä, jotta lait eivät tule voimaan ilman, että niitä koskevia tarkempia säännöksiä muun muassa katsastusvelvollisuudesta, nopeudenrajoittamisen teknisistä vaatimuksista tai hitaan ajoneuvojen kilven käyttövelvoitteesta on annettu. SKAL katsoo, että ajokorttidirektiivin soveltamiseen liittyvä ongelma koskee myös niitä traktoreita, joita käytetään muualla kuin maa- tai metsätaloustöissä. Suomessa on lähes 2000 traktoria, joita käytetään ainoastaan tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetun perävaunun vetämiseen tiellä. Komissio katsoo huomautuksessaan, että kevytautoihin ei voida soveltaa ajokorttidirektiivin maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, vaan moottoriajoneuvon määritelmää ja näin ollen ne kuuluisivat direktiivin soveltamisalaan.  Samalla tavoin pelkästään tavaran kuljettamiseen tarkoitetun perävaunun vetämiseen tiellä ei voida soveltaa maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, vaan moottoriajoneuvon määritelmää. Näin ollen tällaisen traktorin kuljettamiseen ei riitä T-luokan ajokortti, vaan kuljettajalta on edellytettävä ajokorttidirektiivin luokituksen mukaista ajokorttia. Tämä voisi tilanteen mukaan olla B-, BE-, C1-, C1E, C- tai CE-luokan ajokortti. SKAL edellyttää, että kevytautoja koskevia säädöksiä selviteltäessä tarkastellaan myös traktoreita koskevia ajokorttivaatimuksia ajokorttidirektiivin soveltamisalaa koskevien tulkintojen näkökulmasta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen     Ari Herralatoimitusjohtaja   edunvalvontajohtaja