Lausunto liikenteen ja kuljetusten tehostamista koskevista selvitysehdotuksista liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Lausuntopyyntö 2.9.2021 

Vemosim on pyytänyt lausuntoa liikenteen ja kuljetusten tehostamista koskevista selvitysehdotuksista liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä on tutustunut ehdotuksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Lausuntopyynnössä on pyydetty kiinnittämään huomiota kahteen asiaan:

Ovatko hanke-ehdotukset tarpeellisia ja perusteltuja ja onko niiden toteuttamistapa järkevä  Mikä on hanke-ehdotusten tärkeysjärjestys  

SKAL pitää hanke-ehdotuksia kokonaisuudessaan tarpeellisina ja perusteltuina. SKAL katsoo, että liikenteen ja kuljetusten tehostaminen ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeitä ja erittäin ajankohtaisia aiheita. SKAL pitää erityisesti teiden kunnon vaikutusta merkittävänä tekijänä päästöjen vähentämisessä ja kannattaa sitä, että tiestön kunnon vaikutuksia päästöihin selvitetään.

SKAL pitää ajoneuvosimulointia hyvänä menetelmänä kuljetusten tehostamisen ja päästöjen vähentämisen selvittämiseksi. Kenttämittaukset ovat hyvä lisä ja niiden avulla on hyvä tarkistaa ja varmistaa simuloinneista saatuja tuloksia.

SKAL:n kannalta tärkeimpiä vaikutuslajeja ovat CO2-päästöjen määrä ja energiankäyttö. Ajoneuvoluokista SKAL:n kannalta tärkeimpiä ovat kuorma-autot ja erilaiset kuorma-autovetoiset yhdistelmät.

SKAL pitää hanke-ehdotuksista tärkeimpänä selvitystä teiden kunnon vaikutuksista. Kuten edellä on todettu, SKAL pitää tiestön kunnon vaikutusta päästöjen vähentämiseen merkittävänä. Koska valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikenteen päästöjen vähentämiseksi (Fossiilittoman liikenteen tiekartta) tiestön kunnon vaikutusta ei ole juurikaan huomioitu, on asian selvittäminen eri näkökulmista ja erilaisilla menetelmillä erityisen tärkeää.

Sen sijaan ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen lisäkorottamisen tutkimista SKAL ei pidä tarpeellisena. SKAL on esittänyt, että mittoja ja massoja ei vähään aikaan Suomessa muuteta, vaan hyödynnetään jo tehdyt muutokset mm. poistamalla HCT kaluston käyttöä haittaavat ahtaat liittymät tieverkolta. Rajatut yhteysvälit ovat ongelmallisia kaluston hyödynnettävyyden kannalta esimerkiksi sopimuskumppania vaihdettaessa. Sinänsä mittojen ja massojen vaikutuksia päästövähennyksiin ja energiatehokkuuteen on hyvä selvittää.

Kaupunkien sisääntuloväylien sujuvuuden parantamista SKAL pitää tärkeämpänä kuin pääkatujen sujuvuuden selvittämistä. Suojateitä koskevien sääntöjen muuttamista SKAL pitää ongelmallisena, vaikka pitääkin kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen yhteispelin kehittämistä erittäin tärkeänä, samoin kuin sujuvuuden parantamista suojateiden kohdalla. 

Edellä kerrotun mukaisesti hanke-ehdotusten tärkeysjärjestys on seuraava:

Merkitse tärkeysjärjestys ja lisää mahdolliset kommentit

Hanke

Tärkeysjärjestys

(1= tärkein, jne)

Mahdolliset kommentit

1. Selvitys teiden kunnon vaikutuksista

1

 

2. Selvitys pääkatujen sujuvuuden parantamisesta liikennevaloja optimoimalla

3

 

3. Selvitys kaupunkien sisääntulo-/ulosmenoväylien sujuvuuden parantamisesta liikennevaloja optimoimalla

2

 

4. Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen korottaminen pitkämatkaisia raskaista kuljetuksia varten rajatuilla yhteysväleillä

5

 

5. Kevyen ja ajoneuvoliikenteen yhteispelin mahdollisuudet liikenteen päästöjen vähentämiseksi suojateiden yhteydessä, jossa ei ole liikennevaloja

4

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                    Ari Herralatoimitusjohtaja                  edunvalvontajohtaja