Lausunto Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) täydentämisestä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat viittaukset tai tekstiosuudet poistetaan lakiehdotuksista. Viittaukset oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (HE 29/2018 vp) esitetään muutettavaksi viittauksiksi hallintolainkäyttölakiin (586/1996). Viittauksia EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää tarpeettomina. Tieliikennelaista annetun hallituksen esityksen (HE 180/2017 vp) liitelakeihin perustuvia säännöksiä muutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaan muotoon. Lisäksi esitykseen lisätään tieliikennelakia (267/1981) koskevat muutosehdotukset ja poistetaan pelastuslakia ja liikenteen palveluista annettua lakia koskevat lakiehdotukset. SKAL katsoo, että muutokset ovat perusteltuja muiden esitysten etenemisaikataulussa ilmenneiden muutosten vuoksi. SKAL edellyttää, että lakiehdotuksen edetessä seurataan tarkasti muiden säädösesitysten etenemistä ja varmistetaan se, että muutokset tehdään oikeassa järjestyksessä koskien erityisesti mm. tieliikennelakia.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen          Ari Herralatoimitusjohtaja        johtava asiantuntija