Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista

Lausuntopyyntö VN/22571/2022 30.8.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisia suoritteita. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Luonnoksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston liikenteen suoritemaksuja koskevaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen ehdotetaan muutettavaksi. Suoritemaksut sisältävästä liitteestä ehdotetaan tieliikenteen liikennelupien maksuja koskevaa kohtaa 14 muutettavaksi uuden tietojärjestelmän ja prosessien käyttöönottamisen myötä. Ehdotus muuttaisi kyseisten maksujen määräytymisperustetta ja vaikuttaisi luvan- ja ilmoituksenvaraisen toiminnan edellytyksenä olevasta luvasta tai muusta vastaavasta perittävään suoritemaksuun.

Lupamaksun suuruus

Ehdotuksen mukaan henkilö- tai tavaraliikennelupaa koskevasta hakemuksen käsittelystä perittäisiin jatkossa 350 euroa nykyisen 105 euron liikenneluvan maksun sijaan eli hintaa oltaisiin korottamassa yli kolminkertaiseksi. SKAL ei voi tällaista hinnannostoa hyväksyä.

Perustelujen mukaan muutosehdotukseen vaikuttavia tekijöitä on mm. tietojärjestelmäuudistuksen vaikutukset suoritetuotannon kustannuksiin. Kuitenkin perusteluissa todetaan myös, että muutos vähentää merkittävässä määrin virastolle laskutuksesta aiheutuvaa työmäärää.

Edelleen perusteluissa todetaan, että hakemusmaksu mahdollistaisi yrityksille mm. sujuvat sähköisen asioinnin prosessit. Nykytilanteessa on hyvin yleinen toimintamalli, että erityisesti lupien uusimiset ja lisälupien tai -jäljennösten hakemisen hoitaa SKALin alueorganisaation edustaja yrityksen puolesta hoitaen koko prosessin. SKALin tietojen mukaan uusi järjestelmä ei mahdollista tai ainakin tekee monimutkaisemmaksi tämän toiminnan.

Erityisesti se, että maksu on maksettava verkkomaksuna hakemuksen yhteydessä vaikeuttaa tätä. Sinällään lupahakemuksenhan voi tehdä jo tälläkin hetkellä sähköisesti, mutta niin, että lasku lähtee luvanhaltijalle, vaikka asiaa hoitaisi joku muu yrityksen puolesta. Lopputuloksena tässä se, että kuljetusyrityksen eli luvanhaltijan näkökulmasta toiminta monimutkaistuu, oma työmäärä lisääntyy ja hinta nousee moninkertaiseksi. SKAL edellyttää, että lupamaksun laskutusmenettely on mahdollistettava myös jatkossa.

Lupamaksun määräytymisperuste

Perustelujen mukaan hakemuksella tarkoitettaisiin uutta henkilö- tai tavaraliikennelupaa tai luvan uudistamista taikka luvalle myönnettäviä ajoneuvokohtaisia lisäjäljennöksiä koskevaa hakemusta. Hakemusmaksu olisi kiinteä maksu, jonka suuruuteen ei vaikuttaisi haettavien tai myönnettävien ajoneuvokohtaisten lupajäljennösten määrä kuten nykyään. Ehdotetun muutoksen myötä liikenneluvista perittävä suoritemaksu nousisi nykyiseen asetukseen verrattuna joidenkin toimijoiden kohdalla, kun taas osalla toimijoista maksut laskisivat.

Perusteluissa on todettu, että sellaisella tavaraliikenneluvan haltijalla, jolla on keskiarvoon sijoittuva määrä liikennelupia (4,6 ajoneuvokohtaista lupaa), muutos pienentäisi luvan uudistamisen kustannuksia, ja yrityksillä, joilla on vain 1 tai 2 ajoneuvoa, lupamaksu nousisi nykyisestä. Tällaisten yritysten osuus tavaraliikenneluvissa on hieman yli puolet kaikista luvanhaltijoista ja henkilöliikenneluvissa noin kolmasosa.

Kaikkiaan luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettyjen kuorma-autojen haltijoita on Suomessa noin 9 700 yritystä, joista 9:llä on yli 100 kuorma-autoa. Vastaavasti 4771 yritystä on sellaisia, joilla on vain 1 kuorma-auto ja 2-3 auton yrityksiä on 2367 eli yli 2/3:lla tavaraliikenneyrityksistä maksut nousisivat.

Tämä määräysperusteiden muutos nostaisi selvästi alalletulon kynnystä, jota esimerkiksi liikennepalvelulain yhteydessä pyrittiin alentamaan. Samalla se johtaisi uuden kaluston käyttöönoton vaikeutumiseen ja uusien kuljetustehtävien aloittamisen hidastumiseen. Tämä siksi, että aina uusia jäljennöksiä haettaessa olisi tarpeen miettiä, kannattaako hakea nyt vai vasta esimerkiksi parin kuukauden päästä, jolloin voi hakea esimerkiksi kolme jäljennöstä kerralla. Tässä yksittäin haettuna hinta olisi 1050 euroa, mutta kerralla haettuna 350 euroa. Sama tietysti jo ensimmäistä lupaakin haettaessa.

Tällainen liiketoiminnan suunnittelun vaikeuttaminen uudella määräysperusteella on kestämätöntä. SKAL edellyttää, että liikennelupien jäljennösten hakemisen hinta jäljennöstä kohti on sama riippumatta siitä, kuinka monta jäljennöstä haetaan kerralla. Yhtä lisäjäljennöstä kohti asetetun maksun tulee olla huomattavasti pääluvan hakemisen hintaa alhaisempi. Näihin tavoitteisiin päästäisiin jäljennöskohtaisella hinnoittelulla. Lisäjäljennöksen ehdotetun kaltainen suuri, 350 euron hinta, voisi johtaa jopa luvattoman liikenteen lisääntymiseen, kun tarvittavaa lisälupaa ei sen hinnasta johtuen haeta.

Lupien voimassaoloajan vaikutus hintaan

Perusteluissa on todettu myös, että maksun määrässä on pyritty huomioimaan myös jo aiemmin lakiperusteisesti tapahtunut lupien voimassaoloaikojen pidentyminen viidestä kymmeneen vuoteen. Tätä tasoittamaan on jo olemassa vuosimaksu, jota myös tässä yhteydessä ollaan korottamassa. Vuosimaksuun sisältyy perustelujen mukaan valvonnan lisäksi myös luvan voimassaoloaikana luvanhaltijan tietoihin sekä liikennelupaan ja ilmoitukseen perustuvaan rekisterimerkintään tehtävät muutokset ja nimen- tai osoitteenmuutoksen johdosta myönnettävät korvaavat lupa-asiakirjat.

Näin ollen luvan voimassaoloajan pidentymisellä ei voi perustella lupamaksun yli kolminkertaistumista.

Muutoksen aikataulu ja tiedotus

SKAL myös haluaa kommentoida muutoksen aikataulua. Kuten edellä on todettu, liikennelupien voimassaoloaikaa pidennettiin 1.7.2018 alkaen. Näin ollen viimeisimmät viiden vuoden luvat ovat vanhenemassa ensi vuoden kesällä. Tämä olisi sopivampi ajankohta ottaa uusi järjestelmä käyttöön ja mahdollisesti pohtia maksujen suuruutta ja määräytymisperustetta.

SKAL myös kritisoi, että alan kannalta näinkin merkittävästä muutoksesta ei ole millään lailla tiedotettu etukäteen, puhumattakaan siitä, että olisi kysytty alan näkemystä ja kommentteja uudistukseen. Nyt tieto tuodaan lausuntopyynnön yhteydessä kuukautta ennen muutoksen ehdotettua voimaantuloa ja lausuntoaikaakaan ei oltu annettu kuin puolitoista viikkoa. Eikä tässäkään yhteydessä minkäänlaista tiedotetta tai otsikointia siitä, että liikennelupien hintaa maksun määräytymisperustetta ollaan oleellisesti muuttamassa.      

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan tämä hinnankorotus ja maksun määräytymisperusteen muutos on kohtuuton kuljetusyrittäjän näkökulmasta. Uuden luvan ja luvan uudistamisen hintaan kohdistuva yli 200 prosentin korotus on kerrassaan mahdoton. SKAL vaatii, että muutosta ei tule tässä muodossa viedä eteenpäin.

SKAL esittää, että maksu-uudistuksen rakenne käydään läpi sidosryhmien kanssa. Nykyistä tarkemmin tulee arvioida muun muassa riskit luvattoman liikenteen lisääntymiseen ja korotettujen maksujen aiheuttamat esteet liiketoiminnan kasvattamiseen.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                                             Ari Herralatoimitusjohtaja                                         edunvalvontajohtaja