Lausunto lietteistä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että paikkakunnallenne ja koko Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueelle sopisi parhaiten sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukseen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin erityisesti sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä. Järjestelmä on toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

 Toisena vaihtoehtona olevaa kunnan järjestämää jätteenkuljetusta on harjoitettu Suomessa sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä vain neljällätoista paikkakunnalla. Näillä alueilla on esiintynyt suuria ongelmia ja asiakkaat ovat olleet kankeaan järjestelmään tyytymättömiä. Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta teki 29.5.2013 (§ 31) jätelain mukaisen päätöksen jatkaa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koko jätehuoltolautakunnan alueella sekä muun kunnan vastuulla olevan jätteen (polttokelpoinen jäte ja biojäte) kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paraisten pääsaarilla, Pöytyällä (Yläneen kunnanosaa lukuun ottamatta), Ruskossa Ruskon kunnanosassa, Tarvasjoella ja Turussa. Päätöksestä valitettiin kolmen yksityishenkilön toimesta Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen 7.11.2014. Turun hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Turun kaupungin, Kaarinan ja Liedon kuntien sekä kahden yksityishenkilön toimesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 18.2.2016.   Salon jätehuoltolautakunta teki puolestaan 21.5.2013 (§ 22-24) jätelain mukaisen päätöksen jatkaa Salossa, Paimiossa ja Sauvossa kaikissa jätejakeissa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Päätöksistä valitettiin kuuden yksityishenkilön toimesta Turun hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen 31.7.2014. Turun hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Salon kaupungin, Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan sekä useiden yritysten ja yksityishenkilöiden toimesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 18.2.2016.  Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan ja Salon jätehuoltolautakunnan päätösten palauttamisen ensisijainen syy oli päätösten riittämätön perustelu. Tässä yhteydessä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoja. Eri tahojen lausunnoilla tulee olla päätöksenteossa tärkeä merkitys.    Korostamme tässä, että Korkein hallinto-oikeus ei ole kieltänyt valitsemasta alueelle kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti päätöksessä täytyy olla vain enemmän perusteluja nykyisen järjestelmän jatkamisen puolesta. Lopullisen päätöksen asiassa tekee jätehuoltoviranomaisena toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta lausuntojen perusteella.      

Asianosaisuus

SKAL edustaa yksityisiä jätehuoltoyrityksiä. Liiton jäsenyrityksiä toimii myös Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella. SKAL edustaa asiassa alueen toimijoita, ja sen mielipide tulee ottaa huomioon.  Hallintolain 41 §:n mukaan esillä olevassa asiassa tulee antaa vaikuttamismahdollisuus, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.   

Jätelain vaatimukset valmistelulle

1.5.2012 voimaan tulleen jätelain 646/2011 § 37 [Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus] asettaa vaatimukset sille, mitä seikkoja tulee tarkastella silloin, kun jätteenkuljetusjärjestelmästä päätetään. Vaatimukset ovat seuraavat: ”Kunta voi päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus), jos:1) näin järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset [Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin]; 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.” SKAL korostaa, että kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksessä tulee yksilöidysti tarkastella kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia.  

Jätelain vaatimusten täyttyminen alueella

1. Ensimmäisenä edellytyksenä on jätelaissa (37§ ja 35 §) todettu seuraavasti: ”Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.” Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella toimivat sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa ainakin seuraavat yritykset: Delete Group Oy, Drink-King Oy Ab, Eerola-Yhtiöt Oy, F:ma Transport F. Lindholm, Harri Nikkanen Oy, H. Koskinen Oy, J&T Pajunen Oy, Gräv & Transport Saarinen Oy Ab – Kaivuu & Kuljetus Saarinen Oy Ab, Kossa Kauko Maurits/Jätehuolto Kossa, Kuljetus Helistölä Oy, Kuljetus ja Jätehuolto Mäkiö Oy, Kuljetus Juha Sirkiä, Kuljetusliike Honkanen & Co Oy, Kuljetusliike Kallio K & H Ay, Kuljetusliike Topi Nikula Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Liikenteenharjoittaja Teppo Mikkola, Länsi-Suomen Pesu- ja Imutyö Oy, Markku Antero Rokka, Raision Pesuhuolto Oy, Ruskon Tankkihuolto, Salon Imuautot Oy, Salon Seudun Ympäristöhuolto Oy, Someron Ympäristöhuolto Oy, Tankkihuolto Rantala & Lumme Oy, Transport Sundman Ab Oy,  Vakka-Suomen Viemärihuolto – VSV Oy ja Yhtymä Kulta/ Perniön sementtituote.   Näiden lisäksi sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksissä toimii alueella pienempiä toimijoita lähinnä jätelain ja jätehuoltomääräysten sallimien omien tai muiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen asumislietteiden kuljetuksessa ja omatoimisessa käsittelyssä lannoitetarkoitukseen. Niiden ei tarvitse olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, koska kyse maatalouden harjoittamisesta eikä ammattimaisesta jätteen kuljettamisesta. Yritysten tarjonta on alueella runsasta ja niiden välinen kilpailu on kovaa, mikä pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. Tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  Jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun katoaminen alueelta myös nostaa hintoja. 2. Toisena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.”  Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat: • Kiinteistön haltijan järjestelmässä jätteenkuljetuksessa ei tule kerralla isoja asiakkaiden vaihdoksia kuljetusyritykselle, joista aina seuraa suuri ongelma kuljetusten toimivuuden kannalta. • Sako- ja umpikaivoja tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tilausten ja täyttöasteen mukaan. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa ne tyhjennetään kalenterin mukaan tietyllä viikolla, jolloin käydään tyhjentämässä puolityhjiä kaivoja ja toisilla kiinteistöillä kaivot ovat liian täynnä. • Sako- ja umpikaivojen tyhjennys saattaa jäteyhtiön kilpailutuksessa tulla epäsopivana aikana, esimerkiksi talvella, kun tie ei ole auki. On tarpeen tunnistaa, että pakkasilla tyhjätty säiliö saattaa jäätyä ja se menettää toimintakuntonsa.• Jäteyhtiön kilpailutus hävittää ylimääräisen kuljetuskapasiteetin alueelta. Se tuottaa ongelmia kriisitilanteiden hoidossa, kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä.• Jätteiden kuljettaminen hoituu vaatimukset täyttävästi molemmissa kuljetusjärjestelmissä. Kiinteistön haltijan järjestämästä mallista ei aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin kunnan kilpailuttamasta kuljetuksesta, koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille täytyy olla samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta.  3. Kolmantena edellytyksenä jätelaissa (37 §) kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on seuraava: ”Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.” Kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukevat seuraavat seikat: • Kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys.Jos palvelu ei yrityksellä toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen.• Päivystys toimii 24 tuntia/vrk. Tämä on tärkeä asia erityisesti lietteiden kuljetuksessa. Jätehuoltoyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa toimii vain normaali asiakaspalvelu, yleensä ma-pe klo 9–15. • Lietteiden tyhjennyksessä maksetaan vain todellisesta tilauksesta. Jos asiakas ei jäteyhtiön kilpailuttamassa kuljetuksessa voi ottaa vastaan tyhjennystä esitettynä aikana, asiakas joutuu maksamaan hukkanoutomaksun.• Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää alueen elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa uudet innovaatiot alalle.• Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät voimakkaasti ja paljon kuljetusyrityksiä on joutunut lopettamaan toimintansa. Urakka-alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä. • Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa paikkakunnan kuljettajat menettävät usein työpaikkansa, sillä jos urakan voittaa jokin alueen ulkopuolinen yritys, autot tulevat silloin isolta keskusvarikolta, ei omalta paikkakunnalta. • Kuljettajien työsuhteet muuttuvat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa pätkätöiksi, mikä vaikeuttaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Työntekijöiden ja yritysten verotulot vahvistavat alueen taloutta.• Uuden jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä.• Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät myös vakuusmaksuvelvoitteet. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä. 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto

SKAL:n saamien tietojen mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras ja toimivin vaihtoehto alueella. Se toimii hyvin, ja asiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä. Yksityiskohtaiset perustelut ovat seuraavat: 1. Jäteyhtiön järjestämä kilpailutus ei alenna asukkaiden kustannuksia Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä kuljetusten kilpailutus keskitetysti ei johda asukkaiden maksamien hintojen laskuun. Kokonaishinnat usein kohoavat, koska tyhjennykset tapahtuvat automaattisen aikataulun mukaan, eikä asiakkaiden tilausten perustella kaivojen täytyttyä.  Asiakkaat joutuvat myös maksamaan jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa tarpeettomia hukkanoutomaksuja, jos he eivät pysty vastaanottamaan tyhjennystä esitettynä ajankohtana.  Jätehuoltoyhtiön kilpailutusta sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä on Suomessa kokeiltu vain muutamalla paikkakunnalla: Alavudella (1.1.2011 alkaen), Espoossa (1.1.2017 alkaen), Helsingissä (1.4.2016 alkaen), Ilmajoella (1.3.2013 alkaen), Jalasjärvellä (1.3.2013 alkaen), Kemiönsaarella (1.1.2013 alkaen), Kirkkonummella (1.4.2017 alkaen), Kuortaneella (1.4.2013 alkaen), Lapualla (1.3.2014 lähtien), Mäntyharjulla, Ranualla, Seinäjoella (1.4.2012 alkaen), Vantaalla (1.4.2016 alkaen) ja Ähtärissä (1.5.2013 lähtien). Kokemukset ovat tämän toiminnan osalta siis hyvin vähäiset.  Kuljetusjärjestelmän muutos ja urakoitsijoiden vaihdokset kilpailutusten välillä ovat saaneet aikaan ongelmia jätehuollon toimivuudessa, kun uudet kuljetusyritykset eivät ole löytäneet kaikkia kohteita. Keskitetty kilpailuttaminen estää kotitalouksia hankkimasta haluamansa laadun mukaista jätteenkuljetusta. Keskistetyssä kilpailutuksessa asukkaat tai muutkaan kunnan vastuulla oleva toimijat eivät voi enää valita toista kuljetusyritystä, jos palvelu ei toisella pelaa. Asukas on siis pakotettu tyytymään jätehuoltoyhtiön hänelle valitsemaan palvelun laatuun. 2. Keskitetty kilpailutus ei johda ympäristöpäästöjen vähentymiseen Kahden jätteenkuljetusjärjestelmän välillä kuljetuksesta aiheutuvien päästöjen erot ovat erittäin pienet. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit. Yrityksille hukka-ajo on suoraan pois yrityksen tuotosta, eikä sellaiseen ole yksityisillä yrityksillä varaa.  Sako- ja umpikaivolietteiden kunnallisessa kilpailutuksessa on säännöllisen tyhjennysrytmin vuoksi käyty imemässä puolityhjiä kaivoja. Toisilla asiakkailla kaivot ovat olleet liian täynnä, koska kaivoja on alettu tyhjentää kalenterin mukaan eikä täyttöasteen ja tilausten perusteella.  Erityisesti umpikaivojen tyhjennys tulee tapahtua hyvin nopeasti säiliön hälytysjärjestelmän hälytyksen jälkeen. Jos tyhjennystä ei saada nopeasti, järjestelmä tukkeutuu ja jätettä purkautuu huoneistoon tai pahimmassa tapauksessa valuu ympäristöön.  Nopea tyhjennys voidaan turvata vain yritysten ympärivuorokautisella hälytyspalvelulla. Toisaalta jätehuoltoyhtiön kilpailutuksen seurauksena ylimääräinen kuljetuskaluston kapasiteetti häviää alueelta. Tällä on negatiivinen vaikutus kriisitilanteiden hoidossa, esim. jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksen seurauksena näihin ongelmatilanteisiin ei saa enää nopeasti kuljetuskalustoa, joka johtaa suuriin päästöihin luontoon esim. pumppuvaurioissa jätevedenpuhdistamolla tai jätevesiputkiston repeydyttyä.  Näitä ongelmatilanteita tapahtuu kohtalaisen usein ja äkkiarvaamatta. 3. Keskitetyllä kilpailutuksella on erittäin kielteiset yritysvaikutukset Kunnallinen kilpailutus on varsin tuhoisa jätteenkuljetusalan yritystoiminnalle.  Jos jokin yritys häviää kilpailutuksessa, se menettää mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen.  Mikään yritys ei voi odottaa 3-5 vuotta seuraavaa kilpailutusta jäteautot toimettomana odottaen. Jos paikallinen yritys häviää kilpailun, myös paikkakunnan kuljettajat menettävät työpaikkansa. Kunta menettää verotuloina sekä paikallisen yrityksen verot että työntekijöiden verot.  Toteutuneen perusteella voidaan osoittaa, että keskitetty kilpailutus johtaa kilpailun keskittymiseen, koska ensimmäisten kilpailutuskertojen alihinnoittelulla voidaan tietoisesti raivata markkinoilta osa yrityksistä. Seuraavalla kerralla tarjoajia on vähemmän ja hinnat lähtevät nousuun.  Julkiseen kilpailutukseen osallistuminen on monelle pienemmälle yritykselle hyvin haastavaa.  Se myös vähentää julkiseen kilpailutukseen osallistumista.   Yritysten osalta jätteenkuljetusjärjestelmän muuttaminen johtaa pätkätöihin, jolloin yrityksen toiminnan kehittäminen estyy. Pahimmillaan yritys joutuu lopettamaan toimintansa ja sanomaan irti pitkäaikaisissa työsuhteissa olleen henkilöstönsä. Julkisista hankinnoista johtuva määräaikaisuus tuo määräaikaisuuden myös henkilöstöön ja lisää laajasti taloudellista epävarmuutta. Kunnan kilpailuttamisesta johtuva julkinen hankinta määräaikaisena toimintana aiheuttaa haittaa sekä asukkaille että alan yrityksille. Julkiset hankinnat eivät tässä tapauksessa edistä kilpailua, vaan ne lamauttavat jo toimivien markkinoiden toiminnan. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen malli antaa pysyvyyden sopimusympäristöön ja mahdollistaa aidon asiakas-yritys -rajapinnan, mikä auttaa palveluiden ja keräysteknologioiden innovoinnissa ja käyttöönotossa. 4. Vaikutukset viranomaisten toimintaan Viranomaisvalvonnan osalta laki turvaa samanlaisen valvonnan kuljetusjärjestelmästä riippumatta.  Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot tulee antaa viranomaiselle myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Jätteenkuljetusrekisterin hoitaminen ja ylläpito ovat tärkeitä jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on valvoa jätteenkuljetusrekisterin avulla kiinteistöjen mukanaoloa jätehuollossa. Jätteenkuljetusyritykset ilmoittavat jätteenkuljetusrekisteriin jätehuollon piirissä olevat kiinteistöt, jäteastian koon ja tyhjennysvälin jätejakeittain. Tämä koskee myös lietteiden kuljetusta.  Uuden jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteitä kuljetettaessa tulee täyttää myös siirtoasiakirja.  Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee puolestaan hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymiseen ja siihen liittyvät myös vakuusmaksuvelvoitteet.  Vanhassa laissa toimintaan riitti ilmoitus ELY-keskukseen.  Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä.  Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. 

LCA Consultingin selvitys

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on ostanut LCA Consulting Oy:ltä selvityksen lietteiden kuljetuksesta. Tämän selvityksen tulokset lietteiden kertymästä alueella poikkeavat muista vastaavista selvityksistä moninkertaisesti.  Jo selvityksen olettamus, että lähes kaikilla viemäriverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä, kesämökit mukaan lukien, syntyisi sako- ja umpikaivolietteitä on jo lähtökohtaisesti väärä. Myös tiedot viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen määrästä ovat usein vanhentuneita verkoston nopean laajentumisen johdosta. Selvityksessä on arvioitu virheellisesti, että viemäriverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä olisi keskimääräin peräti 82,9 prosentilla sako- ja umpikaivojärjestelmä. Vaihteluväli tämän osalta on selvityksessä arvioitu eri kunnissa olevan 79,5-93,3 %. Nämä ovat ehdottomasti liian korkeita arvioita. Myös lietteen kertymän arvio 4,32 m3 jokaista kiinteistöä kohti on ehdottomasti liian korkea. Tässäkään laskelmassa ei ole huomioitu eri jätevesijärjestelmiä ja kesämökkejä erikseen. Lietekertymään on laskettu mukaan myös selvityksessä mainitut ”epäselvät/muut kohteet”.  Lietemääriä laskettaessa suuri vaikutus on myös sillä, että onko kiinteistöllä ylipäätään käytössä jätevesijärjestelmiä, ovatko ne sakokaivojärjestelmiä imeytyskenttineen, umpisäiliöjärjestelmiä vai niiden yhdistelmiä. Kesämökeillä on usein käytössä kuivakäymälät ja saunassa lailliset harmaiden vesien pesupallot, joissa lietettä ei synny. LCA Consultingin Oy:n selvityksen tulokset perustuvat arvioihin, joiden tulosta ei voida pitää oikeana. Laskelma on tehty kiinteistörekisteritietojen perusteella. Kiinteistörekisterissä ovat mukana kaikenlaiset ja kaikenkuntoiset kiinteistöt. Osa laskennassa mukana olevista kiinteistöistä on käyttämättömiä ja huonokuntoisia kiinteistöjä. Lisäksi luvuissa ei ole huomioitu maatalouden harjoittajien laillista omatoimista lietteiden käsittelyä, joka koskee jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan myös muutamia lähikiinteistöjä. Lisäksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräyksissä todetaan myös seuraavasti: ”Harmaiden jätevesien saostussäiliöiden omatoiminen tyhjentäminen ja lietteiden kompostointi on kuitenkin sallittu ilman poikkeamislupaa, mikäli lietteen määrä on vähäinen.”  Usealla mökkikiinteistöllä on käytössä nimenomaan harmaiden vesien suodatus, jos niillä on ylipäätään käytössä jätevesijärjestelmä. Nämä vähentävät laskennallista lietekertymää. Tämän vuoksi ei voi tehdä niin radikaaleja johtopäätöksiä, jotta nykyinen kuljetusjärjestelmä ei toimisi. Päinvastoin voidaan todeta, että lietteet toimitetaan pääsääntöisesti asianmukaiseen käsittelyyn. Jos epäasiallista käsittelyä olisi alueella, niin se varmasti näkyisi ympäristössä. Tällaisia havaintoja ei ole ollut.  Ainoastaan Salosta on löytynyt 17.1.2018 yksi laajasti uutisoitu ja rikostutkinnassa oleva tapaus lietteen laskusta puroon. Tämäkin jo osoittaa, että alan valvonta toimii hyvin. Lisäksi on huomioitava, että jos jonkun kiinteistön jätevesikaivoissa on ongelmia, niin se on jätevesiasetukseen liittyviä asioita, ei jätteenkuljetusjärjestelmään liittyviä asioita.  Jos lietekertymäarvio on laskettu noin kolme kertaa muita selvityksiä korkeammaksi, olisi LCA Consultingin Oy:n itsekin tullut huomata virhe. Tästä voidaan todeta, että LCA Consultingin Oy:n selvitys on tehty tarkoitushakuisesti. Selvityksessä esitetty väite, että 67 % lietteistä menee epäasialliseen käsittelyyn, on virheellinen. 

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry katsoo, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 §:n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.    SKAL:n mielestä suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle. Kunnan, ja tässä tapauksessa myös jätehuoltolautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut sekä taata hyvät toimintaedellytykset alueen yrityksille.  Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                 Pekka Loukolatoimitusjohtaja              asiantuntija